Робота секцій УАІБ у 2021 році

Секція управління активами інституційних інвесторів

Протягом року здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами фондів із публічним та з приватним розміщенням, щомісячно оприлюднювалися результати їхньої діяльності.

Також у звітному році здійснювалися постійний моніторинг нових проєктів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, механізмів фінансування інноваційних проєктів, похідних цінних паперів (деривативів), а також новин в індустрії прямого (венчурного) інвестування.

Учасники секції були залучені до тематичних вебінарів та інших заходів, які проводили УАІБ та партнерські організацій. Зокрема, мали змогу долучитися до обговорення макротрендів та позиціонування індустрії фондів для процвітання у 2021 році під час Міжнародного віртуального форуму фондів, на якому європейські фахівці підбивали підсумки подій 2020 року. У червні взяли участь у вебінарі «Етика у фінансах: обіцянка інвестиційного прибутку», а у грудні - у щорічному опитуванні «Довіра до фахівців з фінансів та інвестицій в Україні», обидва заходи проводила CFA Society Ukraine.

Упродовж року серед учасників секції поширювалася інформація про потенційно привабливі для них інвестиційні пропозиції та корисні джерела з питань інновацій, прямого та венчурного інвестування, що надходили до УАІБ.

Також отримували від Асоціації інформацію про потенційно корисні віртуальні заходи з цієї тематики та матеріали із них, зокрема, від ГО «Агенція Європейських Інновацій» (контактний центр програми ЄС «Горизонт - 2020» в Україні), де висвітлювалися питання про можливості програм «Горизонт Європа» і «Євратом», а саме: нові пріоритети, структури та напрямки дев’ятої програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»; європейські та національні інструменти підтримки досліджень та інновацій в Україні; нові глобальні та індустріальні виклики, що постануть перед світовою спільнотою протягом наступного десятиліття, інформаційні та аналітичні матеріали щодо інноваційного та цифрового розвитку України та їх підтримки, зокрема щодо грантових програм ЄС, наданих Агенцією Європейських Інновацій (AgencyofEuropeanInnovations) та Національним контактним пунктом програми Горизонт - 2020 «Інформаційно-комунікаційні технології».

Учасників секції також було запрошено до участі у Віртуальній європейській конференції 0100 Conferences з прямого та венчурного інвестування (2-4 листопада). Оскільки УАІБ виступила інформаційним партнером конференції, члени Асоціації та співробітники Дирекції УАІБ мали змогу взяти участь у ній безкоштовно.

Секція управління активами та адміністрування ПФ

У звітному році робота секції була зосереджена на адаптації діяльності адміністраторів НПФ до вимог Закону України №738, а також на аналізі нових законодавчих ініціатив з питань накопичувального пенсійного забезпечення.

На початку року було проведено аналіз проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи», зареєстрованого за №4408.

У звітному році учасники секції провели обговорення проєкту змін до Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють (№ 582 від 26.04.2012). За результатами обговорення підготовлено та направлено до НКЦПФР пропозиції та зауваження.

Також учасниками секції було розглянуто оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України «Зразки складання схематичного зображення структури власності» щодо визначення кінцевих бенефіціарних власників НПФ. За результатами обговорення було підготовлено проєкт орієнтовного схематичного зображення структури бенефіціарних власників НПФ.

Секцією разом з Дирекцією УАІБ був розроблений проєкт рекомендацій для членів УАІБ про порядок подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників НПФ та ПІФ.

Також учасники секції провели обговорення проекту Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів. За результатами обговорення були надані пропозиції НКЦПФ щодо зазначеного проекту. Більшість із пропозицій була врахована.

Здійснювалось постійне інформування учасників секції про набрання чинності нормативно-правовими актами НКЦПФР з питань недержавного пенсійного забезпечення та необхідності вжиття заходів для приведення діяльності у відповідність з ними, а саме про :  Порядок погодження кандидатур до складу ради недержавного пенсійного фонду, затверджений рішенням НКЦПФР № 632 від 12.08.2021, «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2020 року N 379» від 15.07.2021 №501 та внесення відповідних змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних адміністраторів недержавних пенсійних фондів, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, «Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду» № 606 від 05.08.2021, «Про затвердження Порядку ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків» № 700 від 26.08.2021, «Про затвердження Положення про рекламу» №980 від 21.10.2021.

Представники Асоціації брали участь в окремих засіданнях (онлайн) міжнародної конференції "First European Retirement Week " з питань розвитку та регулювання пенсійних систем у країнах ЄС.

Секція оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності 

Протягом року проводився моніторинг та експертиза нових проєктів законів та нормативно–правових документів, пов’язаних з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ та АНПФ.

На початку жовтня проведено опитування членів Асоціації і узагальнення питань, які надійшли до УАІБ щодо складання фінансової звітності на основі таксономіїї за МСФЗ у форматі іXBRL.

Ці питання у грудні були обговорені експертами Комісії з питань звітності та аудиту КУА, ІСІ,  НПФ та Комісії з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, що діють у складі Секції УАІБ «Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності».

У листопаді представники секції та Дирекції УАІБ взяли участь у Податковому форумі «Tax&Business Talks», який був присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.

У грудні представники секції та Дирекції УАІБ взяли участь у міжнародній онлайн-конференції «Професійна етика в аудиторській діяльності - як запорука забезпечення інтересів суспільства», яку проводила Аудиторська палата України при підтримці Проєкту ЄС «Впровадження практики ЄС з бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту в Україні». У конференції взяли участь члени Аудиторської палати України,  члени Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, представники міжнародних професійних організацій та бізнес-асоціацій України, представники з Великобританії, Казахстану, Киргизької Республіки, Литви, Німеччини, Південної Африки, Польщі, Сполучених Штатів Америки. Доповідь члена Ради УАІБ Григорія Овчаренкастосувалася очікувань КУА та АНПФ як замовників та споживачів аудиторських послуг.

Секція впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності

У зв’язку з набранням чинності з 28.04.2020 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також з необхідністю приведення діяльності КУА у відповідність з вимогами цього Закону, Дирекція Асоціації разом з учасниками секції підготували оновлені Примірні Правила здійснення фінансового моніторингу в КУА, Програму ФМ, зразки опитувальників та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу. На початку травня цей документ було розіслано членам Асоціації через Особисті кабінети.

За результатами узагальнення питань, які надходили від КУА після набуття чинності Закону України №361 до НКЦПФР та Держфінмоніторингу було направлено відповідні запити. Відповідь від НКЦПФР, а також  Протоколи 48-го та 49-го засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ розміщено на сайті УАІБ. У протоколах, серед іншого, надано відповіді на питання, ініційовані УАІБ та КУА, які стосуються виконання компаніями з управління активами обов’язків СПФМ. Отримано відповіді щодо подачі СПФМ інформації до Держфінмоніторингу.

На сайті Асоціації розміщувалась інформація Держфінмоніторингу про:

  • узагальнену міжнародну практику визначення критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
  • Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які стосуються розкриття інформації про КБВ юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, трастів та інших (подібних до трастів) правових утворень.
  • типологічне дослідження на тему: «Відмивання доходів від податкових злочинів».

Також серед учасників секції проводилось обговорення проєктів Стандартів корпоративного управління, було зібрано та узагальнено питання до них, відповіді на які представниками НКЦПФР надали на вебінарі.

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 27.06.22
Кількість КУА303на 27.06.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 27.06.22
Кількість ІСІ1753на 27.06.22
Кількість НПФ*57на 27.06.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21