Літопис УАІБ: події, цифри, факти

У 1994 році в Україні розпочалася масова приватизації. Для обслуговування цього процесу в країні активно створювалися інвестиційні компанії і фонди, які, згідно Указу Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», могли залучати у населення тільки приватизаційні майнові сертифікати, які згодом вкладалися на аукціонах Фонду держмайна України. 1994 рік вважається початком розвитку інститутів спільного інвестування.

1995 рік

На початок року в Україні функціонувало 228 комерційних банків, 500 довірчих товариств і 500 інвестиційних компаній і фондів.

«Здійснення інвестиційної діяльності дрібними або некваліфікованими інвесторами вирішується за допомогою спеціалізованих фінансових інститутів. Провідне місце серед таких фінансових інститутів у галузі обслуговування дрібних інвесторів, схильних до спільного інвестування в цінні папери, займають інвестиційні (взаємні) фонди. Виключним видом їх діяльності є акумулювання коштів переважно дрібних інвесторів та ефективне їх інвестування шляхом формування та керівництва єдиним портфелем цінних паперів.

У процесі приватизації понад 25% громадян України реалізували своє право власності шляхом спільного інвестування». (Зі Звіту ДКЦПФР). 

14 квітня – Українська асоціація інвестиційного бізнесу отримала свідоцтво про реєстрацію. Її засновниками виступили АТ «Центральний інвестиційний фонд», АТ Інвестиційна компанія «Разноекспорт», АТ Інвестиційна компанія «КІНТО».

Першим Головуючим Ради УАІБ був Волков Микола Федорович, який згодом перейшов на роботу до ДКЦПФР.

21 вересня – на засіданні Ради, яке проходило у Партеніті, Головуючим Ради обрано Сергія Оксаніча. До першого складу Ради УАІБ також входили: М.Волков, Г.Воронов, Д.Смахтіна, О.Чумак, Б. Гребневський, В.Герасимчук , А.Отченаш , О.Махмудов. 

У цей же рік Рада затвердила Тимчасове положення про систему збору та обробки статистичної інформації про інвестиційну діяльність членів УАІБ, приєдналася до Декларації про принципи координації діяльності неурядових безприбуткових організацій України, розробила Тимчасове положення про регіональні представництва УАІБ, проект положення про фонд захисту інвестицій у цінні папери, концепцію розвитку міжнародних зв’язків УАІБ, провела конкурсний відбір та стажування групи фахівців, представників компаній – членів Асоціації у Чехії та Росії та ін.

Перші Угоди про співпрацю УАІБ підписує з Фондом державного майна України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Грудень – у Пущі-Водиці відбувається перша конференція Асоціації, на якій проблеми інвестиційного бізнесу обговорювалися спільно з представниками підприємств-емітентів. Відтоді конференції УАІБ стають традиційними і щорічними.

22 грудня Рада затвердила логотип УАІБ.

Першим Генеральним директором УАІБ став Васильєв Вадим Валерійович.

Наприкінці року – діяло 203 комерційних банки, 900 довірчих товариств та 680 інвестиційних компаній та фондів.

1996 рік

«Основні надбання спільного інвестування :

  • сприяння створенню та накопиченню капіталу;

  • ефективність як інструмент приватизації;

  • перетворення складних інвестиційних рішень у більш прості для дрібних інвесторів з одночасним здійсненням диверсифікації ризику;

  • ефективний перелив капіталів між галузями народного господарства та стимулювання діяльності підприємств;

  • сприяння залученню іноземного капіталу» - Зі Звіту ДКЦПФР.

До негативних факторів регулятор відносить «непрозорість ринку цінних паперів на перших стадіях розвитку і досить часті випадки некомпетентності працівників інституціональних інвесторів, які займаються питаннями спільного інвестування, шахрайські дії керівництва зазначених установ та інше». 

В історії УАІБ цей рік вважається початком розробки внутрішніх нормативних документів Асоціації.

Створюється Дисциплінарний комітет УАІБ, розробляється Кодекс дисциплінарного впливу.

Фахівці УАІБ беруть участь в експертизі проектів державних нормативних актів, у перевірках діяльності учасників інвестиційного бізнесу компетентними органами.

Створюється мережа Регіональних представництв (у Донецьку, Харкові, Тернополі). УАІБ ініціює підписання Угод про взаєморозуміння з обласними державними організаціями у різних регіонах. Проводяться виїздні засідання Ради.

Затверджено Тимчасове положення про організацію системи рейтингів професіональних учасників фондового ринку. 

У лютому УАІБ виступає одним з ініціаторів Всеукраїнської наради учасників інвестиційного бізнесу, участь у якій беруть керівники держави.

У лютому Асоціація засновує недержавний інформаційно-аналітичний центр “Д.А.Р (Дослідження. Аналіз. Рейтинги)”, який здійснює щоквартальні дослідження вітчизняного фондового ринку шляхом експертних опитувань і формує рейтинги учасників ринку (емітентів цінних паперів і фінансових посередників - професійних учасників ринку цінних паперів). Очолює Центр Леонід Гуляницький.  

У березні УАІБ - співорганізатор виставки-конференції «Інвестиційні можливості в Україні»

30 березня – відбуваються другі щорічні Збори членів УАІБ (участь взяли – 98 представників з усіх регіонів). Учасники обговорюють не тільки проблеми інвестиційного бізнесу, а й різні аспекти соціально-економічного життя країни.

«Державні структури катастрофічно не встигають за розвитком подій на фондовому ринку. Цей фактор ускладнює роботу фінансових посередників і тільки ми самі, запровадивши норми саморегулювання, можемо кардинально змінити ситуацію, підвищити рівень довіри інвесторів до бізнеса в цілому». (з доповіді Головуючого Ради УАІБ С.Оксаніча на других Загальних зборах)

6 – 9 червня у Партеніті (Крим) відбулася конференція УАІБ «Сучасний фондовий ринок: розвиток законодавчої бази та інфраструктури» - перший Партеніт під егідою УАІБ. Вперше піднімається питання про створення СРО. 

10 червня – підписано Угоду про взаємодію УАІБ та Національної асоціації учасників фондового ринку (Росія)

20-21 червня відбувся Міжнародний семінар, організований УАІБ та ДКЦПФР «Інформаційні технології в інвестиційному бізнесі» 

21-22 червня Асоціація бере участь у виставці «Фондовий ринок України 96» 

У 1996 році в Україні діє 191 інвестиційний фонд та 148 інвестиційних компаній.

1997 рік 

19 лютого відбулися чергові звітно-виборні Загальні збори УАІБ, учасники яких обговорили поточний стан фондового ринку та визначили завдання Асоціації щодо переходу до саморегулювання.

Схвалено проект Дисциплінарного кодексу УАІБ, Положення про Дисциплінарний комітет

На прохання іноземних компаній, які працюють в Україні, внесено зміни до Статуту, зокрема введено статус асоційованого члена Асоціації.

Прийнято рішення про приєднання до УАІБ Української асоціації довірчих товариств, інвестиційних фондів і компаній, створеної у 1994 році

Членами Ради УАІБ обрано: Бєлкіна Л.М.( ІК «Північний Донбас»), Оксаніча С.М.-Головуючий Ради УАІБ (ІК «Кінто»), Отченаша А.А. (ДТ «Автоальянс-Довіра»), Смахтіну Д.П. (АТ«Сігма»), Гребневського Б.В., Салміна О.В.(ДТ «Капітал-Траст»), Васильєва В.В., Чумака О.М. (КБ «Приватбанк»). 

Червень – на конференції УАІБ обговорювалися проблеми законодавства. На розгляд запропонований проект нового закону про цінні папери. 

З липня при УАІБ починає діяти Фонд законодавчих ініціатив, мета якого надавати підтримку діяльності, спрямованої на удосконалення законодавства у галузі фондового ринку. Представники компаній-членів УАІБ входять також до складу Консультативно-експертної Ради при ДКЦПФР. 

23 жовтня Генеральним директором призначають Ковтюха Віталія Микитовича  

Мережа УАІБ охоплює всю територію України. Діють 10 регіональних представництв у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Львівській, Миколаївській, Луганській, Тернопільській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим. 

31 жовтня за рішенням ДКЦПФР УАІБ отримує статус саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів. 

За два роки існування Асоціації було розроблено внутрішні правила УАІБ, налагоджено інформаційне забезпечення членів Асоціації, прийнято Етичний кодекс УАІБ, що запропонував принципи захисту прав інвесторів, прийнято Кодекс заходів дисциплінарного впливу, який є необхідною умовою реалізації принципів саморегулювання.

Укладено Угоду про взаємодію УАІБ та Міжнародної фінансової Корпорації з метою сприяння процесу сертифікатної приватизації, розвитку інфраструктури фондового ринку.

1998 рік

У 1998 році ДКЦПФР вперше вносить до Верховної Ради України проект Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Мета - впорядкування державного регулювання інвестиційних фондів та компаній, а також запровадження нових моделей інститутів спільного інвестування згідно з міжнародним досвідом. 

У квітні відбулася ротації у складі Ради - на Загальних зборах замість Васильева В.В. та Гребневського Б.В. обрано Махмудова О.Г. (ІК «Діком» та Новікова В.А. (ІК «Альфа-Капітал») 

У травні УАІБ встановлює перші контакти з Європейською асоціацією прямого і венчурного капіталу (EVCA). 

Червень 1998 р. – у конференції «Інвестиційний клімат в Україні: шляхи покращення» в Партеніті вперше беруть участь представники всіх трьох СРО – УАІБ, ПАРД, ПФТС. 

З грудня 1998 року за дорученням віце-прем’єр-міністра Сергія Тигипка УАІБ включено до переліку органів, з якими необхідно погоджувати проекти нормативних актів щодо фондового ринку, що розроблялися у 1999-2000 роках.

На кінець 1998 року в Україні діяльність зі спільного інвестування здійснювали 160 інвестиційних фондів та 128 взаємних фондів інвестиційних компаній, близько 63% загальної кількості яких зосереджені у Київській, Харківській та Донецькій областях. Це були переважно закриті інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній.(Зі Звіту ДКЦПФР за 1998 рік). 

Членів УАІБ - 109  

1999 – 2000 рр.

Після 1997-1998 рр., на які припадає пік активної діяльності ІСІ, кількість інвестиційних компаній та інвестиційних фондів скорочується. Завершується сертифікатна приватизація. Перед спільним інвестуванням постає цілий ряд нагальних проблем, пов’язаних з подальшою долею невикористаних приватизаційних майнових сертифікатів, можливістю розрахунку з учасниками інвестиційних та взаємних фондів інвестиційних компаній цінними паперами, які знаходяться у власності ІСІ, реорганізацією та ліквідацією фондів та компаній, які виконали свою роль у процесі "сертифікатної" приватизації.

У червні 1999 року відбулися зміни у складі Ради - на Загальних зборах обрано членів Ради УАІБ: Бєлкіна Л.М., Гриба В.В., Жадана О.В., Леонова Д.А., Новікова В.А., Оксаніча С.М. - Головуючий Ради УАІБ, Отченаша А.А., Смахтіну Д.П., Яковенка Ю.Б.

У другій половині 1999 року виходить Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасників інвестиційних фондів та інвестиційних компаній” та приймається ряд нормативно-правових актів Комісії, якими регулюється реорганізація інвестиційних фондів шляхом приєднання або злиття, встановлюється порядок скасування реєстрації випусків інвестиційних сертифікатів інвестфондів та компаній та ін. Інвестфонди та компанії подають заяви про закриття та початок розрахунків зі своїми учасниками.

Починається грошовий етап приватизації. Необхідно створювати якісно нові інститути спільного інвестування, зокрема, корпоративні та пайові інвестиційні фонди.

Перед Асоціацією постає завдання забезпечити їхню діяльність у відповідності до світових норм і стандартів, які будуть більш зрозумілими як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів.

Представники УАІБ беруть участь у спеціальній робочій групі, яка доопрацьовує і готує до другого читання Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, яким передбачається безболісна, без призупинення діяльності, трансформація існуючих інвестиційних фондів та інвестиційних компаній у нові інститути спільного інвестування.

На 1 листопада 1999 року УАІБ об’єднує 74 члени. 

Березень 2000 р. – УАІБ спільно з ДКЦПФР проводять в Івано-Франківську «круглий стіл» на тему: «Діяльність ІК та ІФ на етапі завершення приватизації за ПМС. Зобов’язання ІК перед учасниками-інвесторами»

 Представники Асоціації беруть активну участь у роботі над законопроектами «Про акціонерні товариства»

УАІБ отримує грант та бере участь у реалізації проекту Світового банку «Створення, розвиток та підтримка професійних організацій»

1-4 червня у Ялті проходить науково-практична конференція Асоціації «Інвестиційний бізнес: джерела, інституції, інфраструктура» 

Червень-грудень 2000 р. Представники УАІБ беруть участь у Стратегічній групі з питань розвитку фондового ринку України, створеній Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку спільно з Агенцією США з міжнародного розвитку та Financial Markets International, Inc. (FMI). 

12 жовтня укладено Договір між УАІБ та Українським інститутом розвитку фондового ринку (УІРФР) Київського національного економічного університету. УІРФР визначено навчально-методичним центром СРО. Сторони домовилися про співробітництво у здійсненні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації членів асоціації та працівників апарату СРО. 

У листопаді 2000 ДКЦПФР продовжує до 2003 року термін дії свідоцтва УАІБ про статус саморегулівної організації професійних учасників фондового року

На 1 червня 2000 року учасниками Асоціації є 58 компаній та банків.

2001 рік 

19 січня УАІБ спільно з асоціацією ПФТС проводять «круглий стіл» «Інвестиційний бізнес: підсумки 2000 року»

15 березня Верховна Рада України приймає Закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", який відкриває можливість для розвитку в Україні спільного інвестування і започатковує діяльність компаній з управління активами. З’являється новий вид професійної діяльності – діяльність з управління активами. Законом вперше на законодавчому рівні передбачено функціонування венчурних фондів.

13 квітня 2001 підписано Меморандум про взаємодію Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку та Українською асоціацією інвестиційного бізнесу. Створена робоча група з розробки і впровадження нормативно-правової бази. підписано Меморандум про взаємодію Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку та Українською асоціацією інвестиційного бізнесу. Створена робоча група з розробки і впровадження нормативно-правової бази.

З прийняттм Верховною Радою Закону «Про внесення змін в деякі законодавчі акти України з питань оподаткування» відмінено подвійне оподаткування і старих, і нових інститутів спільного інвестування.

19 квітня Гендиректором призначено Барбарову Олену Віталіївну

20 квітня на чергових звітно-виборних Загальних зборах членів УАІБ обирають новий склад Ради Асоціації, в яку увійшли Артазей А.І., Бєлкін Л.М., Жадан О.В., Копилов Д.В., Леонов Д.А., Мовсесян К.П., Оксаніч С.М., Смахтіна Д.П.. Раду очолює Отченаш А.А.

Станом на квітень 2001 року Асоціація об’єднує 48 членів, серед яких інвестфонди та компанії, торговці цінними паперами та банки.

У травні експерти УАІБ презентували «Дослідження питань реалізації прав акціонерів в Україні» 

25 травня на засіданні Ради затверджено склад Третейського суду, який планувався як постійно діючий орган УАІБ для вирішення конфліктних ситуацій між членами Асоціації, а також компаніями і клієнтами. Проте ця ініціатива так і не була втілена в життя. 

У червні – УАІБ спільно з ДКЦПФР проводять конференцію «Нові можливості інвестування в Україні», в рамках якої було організовано «круглий стіл» на тему: "Забезпечення захисту прав акціонерів в Україні через розвиток корпоративного управління".

У липні відбувся семінар “Актуальні питання корпоративного управління в Україні”, на якому обговорювалися питання типових порушень прав акціонерівпри проведенні загальних зборів акціонерів, посилення ролі Спостережних Рад АТ. Рекомендації УАІБ направила до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Фонду Державного майна України, ДКЦПФР, Міністерства промислової політики.

З вересня Дирекція УАІБ готує щотижневі огляди преси та Інтернет–сайтів з фахових питань, який електронною поштою розсилається членам Асоціації. 

У вересні УАІБ організувала та провела два засідання «круглого столу»: «Захист прав інвесторів при діяльності інститутів спільного інвестування в Україні», на яких обговорювались підготовлені робочою групою документи щодо діяльності ІСІ.

Розпочата робота з розробки проектів нормативно-правових актів для регулювання діяльності ІСІ та КУА. Створюються робочі групиз представників ринку та ДКЦПФР.

25 вересня відбулися позачергові Загальні збори УАІБ, на яких були прийняті зміни до Статуту, пов’язані з визначенням чинним законодавством нового виду професійної діяльності - управління активами ІСІ. 

У жовтні експерти УАІБ підготували Аналітичний огляд «Розвиток інвестиційної діяльності в Укарїні та захист прав інвесторів»

Проходить «круглий стіл» на тему: «Впровадження в Україні світового досвіду з управління активами та захисту прав інвесторів», у якому взяли участь народні депутати України, представники Адміністрації Президента України, ДКЦПФР, інвестиційних компаній, міжнародних фінансових організацій, журналісти.

Радою затверджено Тимчасове положення про порядок надання Асоціацією Подання для отримання в ДКЦПФР ліцензії на провадження діяльності з управління активами 

У грудні Асоціація спільно з ПФТС та ПАРД провели «круглий стіл» на тему: «Координація дій неурядових організацій для вдосконалення корпоративного управління в Україні», на якому визначалися напрямки взаємодії професійних асоціацій, навчальних закладів, міжнародних організацій, державних органів влади для розвитку корпоративного управління.

2002 рік

Після прийняття кількох десятків підзаконних актів Закон «Про ІСІ» запрацював.

ДКЦПФР видала перші ліцензії компаніям з управління активами. Піонерами стали київські ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» та «Компанія з управління активами «Авуар». Серед перших була і ВАТ «Автоальянс-ХХI сторіччя».

«Усі експерти переконані, що протягом перших років керуючі активами працюватимуть переважно з юридичними особами через використання форми венчурних фондів як найприйнятнішої в умовах нерозвиненого фондового ринку України», - з повідомлення у газеті «Галицькі контракти».  

20 лютого УАІБ відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Взаємодія недержавних некомерційних організацій для розвитку корпоративного управління». За ініціативою УАІБ 17 організацій, серед яких саморегулівна організації, Міжнародний центр перспективних досліджень, Український інститут розвитку фондового ринку, Асоціація українських банків та ін. підписали Меморандум про взаємодію недержавних некомерційних організацій щодо розвитку корпоративного управління. 

27 лютого відбулася науково-практична конференція на тему: Забезпечення прав інвесторів в Україні». 

17-18 квітня представники УАІБ взяли участь у засіданні Євразійського «круглого столу» з питань корпоративного управління, який проходив у Києві. 

2 червня 2002 ДКЦПФР прийняла Рішення №158 «Про визначення Української асоціації інвестиційного бізнесу як саморегулівної організації, яка об’єднує інвестиційних керуючих та компанії з управління активами». 

6-9 червня УАІБ провела Кримську науково-практичну конференцію «Інвестиції в Україну: перспективи розвитку бізнесу» 

У 3-му кварталі завершується формування нормативної бази, необхідної для діяльності КУА та ІСІ.

У листопаді видано перші Подання УАІБ на отримання компаніями ліцензій на управління активами ІСІ.

У грудні 2002 року Рада затверджує Порядок надання Асоціацією Подання компаніям з управління активами для реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду в ДКЦПФР

Підписано Угоду про взаємодію між УАІБ і Національною Лігою керуючих (Росія).

Підписано Угоду про взаємодію між УАІБ та Міжнародною фінансовою корпорацією.

У 2002 відбулися значні зміни у складі членів УАІБ. До Асоціації увійшли 12 компаній, з членів Асоціації виключено 24 компанії. 

Загальна кількість членів Асоціації – 36.

2003 рік

За станом на початок року налічувалося 129 інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній.

З метою виявлення та усунення проблемних питань, які можуть виникати під час реорганізації, Комісія створила пілотні проекти, за результатами проведення яких було розроблено Положення про порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених на час сертифікатної приватизації, в інститути спільного інвестування.

Робляться перші кроки до запровадження пенсійної реформи в Україні. Верховна Рада приймає закони "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення", розроблено ряд нормативно-правових актів, які сприятимуть функціонуванню суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення, розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів, збереження та управління їх активами.

УАІБ бере активну участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових документів, необхідних для здійснення діяльності з управління недержавними пенсійними фондами. Асоціація співпрацює як з ДКЦПФР, так і  з Держфінпослуг.

Асоціація стає реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги USAID «Впровадження пенсійної реформи в Україні».

20 березня, 10 червня та 16 вересня в рамках партнерства між УАІБ та Інститутом Світового банку Асоціація проводить серію відео-конференцій з Вашингтоном щодо питань розвитку в Україні корпоративного управління та інвестиційного бізнесу. В них беруть участь представники компаній-членів Асоціації, державні органи, недержавні організації, ЗМІ. 

17 квітня Асоціація проводить «круглий стіл» на тему: «Розвиток нових форм інвестування в Україні». 

5-8 червня – відбувається традиційна Кримська науково-практична конференція «Управління активами: інститути, інструменти, ризики», в якій беруть участь близько 80 представників бізнесу, органів державної влади, недержавних організацій. 

6 червня чергові звітно-виборні Загальні збори УАІБ затверджують нову редакцію Статуту УАІБ, зміни до внутрішніх документів, обрають новий склад керівних органів.

За підсумками таємного голосування до складу Ради обрано Д. Волинця, Д.Копилова, Д.Леонова, А.Отченаша, Д.Смахтіну, В.Усіка, В. Мусієнко, О.Маркарову. Раду очолює С.Оксаніч.

12 листопада позачергові Загальні збори УАІБ вносять зміни та доповнення до Статуту та Положення про членство. Зокрема, скасовується асоційоване членство в УАІБ. 

20-21 листопада спільно з ДКЦПФР, Держфінпослуг та компанією ПАДКО було проведено семінар на тему: „Компанії з управління активами – суб’єкти системи недержавного пенсійного забезпечення”.

У 2003 роціліцензії ДКЦПФР на право провадження діяльності з управління активами отримали 26 компаній, зареєстровано 29 регламентів пайових інвестиційних фондів,  розпочато збір, узагальнення та аналітичну обробку статистичної інформації щодо провадження діяльності з управління активами.

Наприкінці року розроблено демонстраційну версію програмного забезпечення звітності компаній з управління активами.

Членів УАІБ - 49 

2004 рік

Пріоритет для УАІБ – удосконалення і розвиток нормативно-правової та законодавчої бази.  Асоціація узагальнює практику застосування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність ІСІ та діяльність з управління активами НПФ, готує пропозиції щодо їх удосконалення. Підготовлено Методологічні рекомендації зі створенню КУА та ІСІ.

Захищаючи права міноритарних акціонерів, компаній-членів УАІБ, Асоціація подає до Господарського суду м. Києва позов до ВАТ „Миколаївський глиноземний завод”про визнання недійсним рішення Загальних зборів ВАТ „МГЗ” щодо проведення деномінації акцій. Асоціація організовує судовий захист щодо відстоювання прав міноритаріїв.

У березні завершено розробку програмного забезпечення, призначеного для формування та корекції файлів даних, які містять інформацію про звітність КУА перед ДКЦПФР та УАІБ.

25 травня – на базі УІРФР було проведено „круглий стіл” на тему: „Перспективне законодавство у сфері діяльності КУА”. В його роботі взяли участь представники 27 компаній – членів УАІБ. 

10 червня – відбулися Загальні збори членів УАІБ, вносяться зміни та доповнення до Статуту УАІБ, затверджено нову редакцію Положення про членство в Асоціації. У зборах взяли участь представники 34 компаній-членів УАІБ. Раду очолює Анатолій Отченаш. 

10-13 червня - традиційна Кримська науково-практична конференція «Управління активами: стратегії та ризики»

17 червня 2004 укладено Договір про співробітництво між УАІБ та Міжнародним інститутом бізнесу, який виступив базовим навчальним і методичним центром Асоціації з питань розвитку спільного інвестування та корпоративного управління в Україні.

У липні розпочато роботу щодо формування системи моніторингу діяльності КУА. Важливою складовою цієї системи є формування баз даних щодо діяльності КУА. 

20 вересня - спільно з Міжнародним інститутом бізнесу проведено міжнародний семінар на тему: „Венчурне інвестування: міжнародний досвід та перспективи в Україні”. В семінарі взяли участь представники 27 компаній – членів УАІБ. 

29 вересня Рішенням ДКЦПФР затверджено Положення про діяльність саморегулівної організації ринку цінних паперів, яка об’єднує компанії з управління активами.

16 грудня – УАІБ спільно з Національною асоціацією недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів НПФ за сприяння проекту АМР США/ПАДКО “Впровадження пенсійної реформи в Україні” проводять семінар на тему: „Взаємодія компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів”.

21 грудня - на базі Міжнародного інституту бізнесу, Асоціація проводить семінар на тему: „Практика захисту прав акціонерів на базі сучасного законодавства”.

22 грудня - УАІБ проводить “круглий стіл" з обговорення питань ліквідації інститутів спільного інвестування. Зауваження та пропозиції щодо ліквідації ІСІ направляються до ДКЦПФР.

У 2004 році ліцензії ДКЦПФР на право провадження діяльності з управління активами отримали 54 компанії, зареєстровано 63 регламентів пайових інвестиційних фондів.

Станом на 31 грудня 2004 року в Україні зареєстровано 88 КУА, з них 44 отримали ліцензії на управління активами ІСІ, 41 – ІСІ та НПФ, 3 – тільки на управління НПФ. Зареєстровано 105 інвестиційних фондів.

Членів УАІБ – 96 

2005 рік

В управління КУА вперше з’являються недержавні пенсійні фонди. 

22 березня звітно-виборні Загальні збори УАІБ затверджують Програму розвитку Асоціації на 2005-2006 роки. До складу Ради обирають А.Отченаша, Д.Смахтіну, О.Колесника, В.Усика, Д.Леонова, Д.Копилова, О. Маркарову, О.Суляєва, С.Оксаніча (Головучий Ради).

27 квітня за підтримки USAID (Проект пенсійної реформи в Україні) Асоціація проводить семінар «Договірні взаємовідносини між структурами, які обслуговують недержавний пенсійний фонд». Серію «круглих столів», присвячених проблемним питанням діяльності НПФ та КУА, Асоціація проводить спільно з Дерфінпослуг та Українським інститутом розвитку фондового ринку.

9-12 червня у Ялті проходить науково-практична конференція УАІБ «Управління активами: нові можливості розвитку». Серед обговорюваних питань можливості застосування нових фінансових інструментів, проблемні питання недержавного пенсійного забезпечення, перспективи діяльності в Україні венчурних фондів та ІСІ з прилюдною пропозицією.

У 2005 знову розпочато роботу зі створення регіональних представництв Асоціації.

У квітні відкрито представництво у Східному регіоні на базі ТОВ «КУА «ГазкоГруп Інвестментс», Харків. У жовтні - представництво у Південному регіоні на базі ТОВ «Перша Севастопольська КУА», Севастополь.  

16 серпня до роботи Генеральним директором Асоціації приступає Григоренко Євген Миколайович. 

24 листопада Указом Президента України затверджено «Основні напрямки розвитку фондового ринку України на 2005-2010 роки», в яких було враховано численні пропозиції УАІБ щодо розвитку ІСІ. 

За 2005 рік Асоціацією опрацьовано 34 законодавчих та нормативних актів, які прямо або опосередковано впливають на діяльність ринку спільного інвестування. 

Учасники Асоціації активно виступили проти норм Закону «Про управління об’єктами державної власності», в якому з порушенням Конституції державна власність отримала суттєві пріоритети на відміну від інших форм власності. Закон було заветовано Президентом України. 

У жовтні на протидію спробам дискредитувати через ЗМІ венчурні ІСІ УАІБ спільно з ДКЦПФР проводять «круглий стіл» на тему: «Проблемні питання діяльності венчурних ІСІ в Україні», на якому предметно обговорюється роль і значення венчурних фондів у розвитку економіки України.

Членів УАІБ - 170

2006 рік

3 березня УАІБ запроваджує ренкінгування компаній з управління активами та фондів з прилюдною пропозицією, також виступає проти примусового рейтингування.

У травні на замовлення УАІБ Український центр економічних і політичних досліджень імені О. Разумкова проводить дослідження на тему: „Ставлення жителів обласних центрів до інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів”, під час якого було опитано 2010 респондентів віком від 18 до 50 років. 

У 2006 році УАІБ проводить і оприлюднює перший аналіз діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування за підсумками роботи у 2005 році, здійснений на підставі систематичної звітності. 

1–4 червня у Форосі проходить 18-а науково-практична конференція „Управління активами: від кількості до якості”. 

У листопаді спільно з Українським товариством фінансових аналітиків УАІБ організовує у Києві II щорічну Міжнародну конференція «Управління фінансовими активами: колективне інвестування», участь у якій беруть фахівці України, Польщі, Прибалтики і ряду країн СНД.

У співпраці з Українським інститутом розвитку фондового ринку проводиться серія семінарів з питань бухгалтерського обліку та звітності інститутів спільного інвестування, навчання в яких проходять близько 150 працівників КУА.

30 червня відкривається Регіональне представництво УАІБ у Західному регіоні на базі ВАТ ”КУА ”Росан-Капітал" (м.Львів).

За ініціативою керівництва УАІБ та Голови ДКЦПФР була створена Рада фондового ринку у складі членів ДКЦПФР та авторитетних представників асоціацій, які працюють на фондовому ринку. 

Впродовж 2006 року триває робота над доопрацюванням проекту змін до Закону «Про ІСІ» 

6-8 жовтня УАІБ виступає співорганізатором та учасником першої виставки, присвяченої українському ринку спільного інвестування «INVESTFUNDS EXPO - 2006: Інструменти фондового ринку для населення». Підготовлено та видано першу «Пам’ятку фізичним особам – інвесторам інститутів спільного інвестування».

Кількість членів УАІБ за звітний період зросла з 170 до 248. Ще більш зримими були темпи зростання інвестиційних фондів (з 284 до 519) та недержавних пенсійних фондів (з 54 до 79), які знаходяться в управлінні цих компаній.

Наприкінці 2006 року розпочата співпраця з Київським інститутом інвестиційного менеджменту (КІІМ) з підготовці фахівців для галузі спільного інвестування на базі першої вищої освіти.

Членів УАІБ – 248 

2007 рік

Основні зусилля Асоціації спрямовуються на захист прав учасників УАІБ, вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази діяльності з управління активами, посилення просвітницької та інформаційної роботи з висвітлення діяльності КУА, ІСІ та НПФ, налагодження дієвої співпраці з громадськими об’єднаннями учасників інших сегментів фінансового ринку, активізацію роботи в регіонах. 

У лютому 2007 року у Києві відбулася зимова науково-практична конференція УАІБ «Досвід та проблеми спільного інвестування в Україні». 

22 березня Загальні звітно-виборні збори УАІБ затверджують Програму розвитку УАІБ на 2007-2008 роки, збільшують з 9 до 11 кількість членів Ради та обрають її новий склад.

До Ради-2007 обрано Ю.Білецького (ТОВ «КУА «ЛІКО-Інвест», м.Київ), Р.Захарчука (ТОВ «КУА «ІФК», м.Київ), С.Кленіна (ЗАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», м. Київ), І. Когута (ТОВ КУА «Фінекс-Капітал», м.Харків), О.Колесника (ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти», м. Київ), Л. Лисенка (ТОВ «КУА «Капітал Груп», м. Київ), О.Машталера (ТОВ «МГ-Капітал», м.Київ), С.Петрука (ЗАТ КУА «Карпати-Інвест», м.Львів), О. Рижкова (ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», м. Київ), О. Суляева (ЗАТ КУА «УкрСиб Ессет Менеджмент», м.Київ), Головуючим Ради стає Д.Леонов (ТОВ КУА «Ай К’ю Технолоджі», м.Київ).

Обов’язки Генерального директора виконує Трипольська Ольга Олегівна. 

У червні 2007 року УАІБ отримує статус „спонсора в країні” з впровадження Глобальних стандартів результативності інвестування (GIPS) від Інституту CFA, Ради з результативності інвестування (IPC) та Виконавчого комітету GIPS. Український варіант офіційно затвердженого перекладу оприлюднюється на сайті УАІБ і популяризується серед КУА. 

7-10 червня у Ялті проходить науково-практична конференція УАІБ “Управління активами: умови стабільного розвитку бізнесу» 

У липні 2007 року було підписано Меморандум про співпрацю з Рейтинговим агентством “Експерт-Рейтинг” щодо спільного створення якісної системи рейтингової оцінки для фондів. Рада УАІБ рекомендує Методику рейтингування КУА, розроблену “Експерт-Рейтингом” у співпраці з Асоціацією, як придатну для оцінювання результатів діяльності КУА. 

11 жовтня 2007 року УАІБ та Державний комітет фінансового моніторингу України підписали Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

15 листопада УАІБ підписує договір про довгострокове співробітництво з Державною установою "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (АРІФРУ). 

У листопаді УАІБ укладає Угоду з Асоціацією приватних інвесторів України.

У грудні 2007 року за ініціативи УАІБ відбулося підписання Меморандуму «Про взаємодію об’єднань учасників фінансового ринку України та координацію зусиль щодо встановлення правил добросовісної реклами фінансових послуг». До Меморандуму приєдналися Український Кредитно-Банківський Союз, Ліга страхових організацій, Національна асоціації кредитних спілок України, Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів, Національна асоціація недержавних пенсійних фондів та адміністраторів НПФ, Всеукраїнська асоціація ломбардів.

УАІБ підписує Генеральну угоду про співробітництво з Національною асоціацією недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів НПФ, спрямовану на координацію зусиль Асоціацій з просування в Україні пенсійної реформи.

У 2007 році зростає кількість регіональних представництв УАІБ. Їх відкрито у Дніпропетровську, Донецьку та Одесі.

У співпраці з Міжнародним інститутом бізнесу (МІБ), за участі Українського інституту розвитку фондового ринку та УАІБ розробляється перший в Україні навчальний курс для фахівців компаній з управління активами венчурних фондів.

В Асоціації впроваджують принцип «єдиного вікна» для отримання ліцензії компаніями з управління активами.

На замовлення Асоціації створюється просвітницький телевізійний фільм «Витрачати чи інвестувати», присвячений новим можливостям, які відкривають для населення ІСІ та НПФ.

Впродовж року суттєво зростає кількість компаній-учасників Асоціації – з 228 до 334, збільшується і кількість фондів, активи яких перебувають в управлінні КУА – з 579 ІСІ та 79 НПФ наприкінці 2006 року до 791 ІСІ та 96 НПФ станом на кінець 2007 р.

Членів УАІБ - 334

2008 рік 

У лютому на замовлення УАІБ Інститут соціальної та політичної психології АПН України здійснив соціологічне дослідження«Портрет потенційного інвестора ІСІ та НПФ - 2008» серед мешканців усіх обласних центрів, Києва та Севастополя. 

21 лютого відбувається науково-практична конференція УАІБ „Ринок інвестиційних послуг в Україні: очікування та реалії” 

22 лютого Загальні збори УАІБ затверджують зміни до внутрішніх документів Асоціації та нову редакцію Стандарту УАІБ № 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування». 

11 березня підписано Меморандум про співробітництво між УАІБ та Лігою страхових організацій. 

Утравні компанії - учасники УАІБ та Асоціація беруть участь у виставці Investfunds Expo-2008 «Інструменти фондового ринку для населення».У жовтні аналогічна виставка відбувається також у Дніпропетровську. 

19 травня підписано Договір між УАІБ та компанією Financial Markets International Inc./FMI, виконавцем проекту USAID «Розвиток ринків капіталу».

25 липня УАІБ підписала Договір про співробітництво з ТОВ «Сбондс-Україна».

З липня здійснюється збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про результати діяльності відкритих ІСІ. 

17 липня у м.Яремча (Івано-Франківської обл.) Асоціація організувує навчально-просвітницький семінар для журналістів та редакторів регіональних ЗМІ Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. Тема: «Інвестиційний бізнес – нові можливості для економіки та населення». 

У червні в Ялті відбувається науково-практична конференції УАІБ „Управління активами: професіоналізм та відповідальність”. 

14 червня 2008 року підписана Угода про взаємодію між УАІБ та Національною лігою управляючих Росії. 

17 вересня 2008 року Верховна Рада приймає Закон України “Про акціонерні товариства”. 

Восени 2008 року підписано Угоду про співпрацю між УАІБ та Київським національним університетом імені В.Гетьмана. За сприяння УАІБ вперше 33 студенти проходять практику в 13 КУА та Дирекції. 

30 жовтня по 2 листопада УАІБ виступає інформаційним спонсором та учасником щорічної виставки «Гроші Експо 2008» у Києві. УАІБ організовує для відвідувачів і ЗМІ спеціальний захід - каскадну презентацію на тему: "Світова фінансова криза: виклики та висновки для вітчизняних інвестиційних та пенсійних фондів". 

10 листопада УАІБ підписує Меморандум про наміри щодо взаємного співробітництва у галузі сприяння розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні. 

У грудні Асоціація замовляє для компаній, які управляють активами публічних фондів, дослідження інформаційної активності у І-му півріччі 2008 року, яке проводить інформаційно-консалтингова компанія «КомІнформ». 

18 грудня Верховна Рада України приймає довгоочікувані зміни до Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Стосунки між УАІБ та її регіональними представництвами регулює спеціальне Положення. Базовою компанією Південного регіонального представництва УАІБ визначено ТОВ «КУА «ПАРАНГОН» (м.Севастополь) замість ТОВ «Перша Севастопольська КУА». У грудні змінено базову компанію Регіонального представництва УАІБ в Харкові: замість ТОВ «КУА та АПФ «Газко Груп Інвестментс» інтереси Асоціації представляє ТОВ «Фондова компанія «ІНВЕСТА».

Членів УАІБ - 410

2009 рік

У січні Генеральним директором Української асоціації інвестиційного бізнесу Рада призначає Андрія Анатолійовича Рибальченка. 

У лютому набуває чинності Закон «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», який врегульовує питання диверсифікації активів ІСІ, посилює захист прав інвесторів ІСІ, впорядковує процедуру дострокового викупу цінних паперів ІСІ закритого та інтервального типу на вимогу інвестора та інше. 

6 лютого підписано Угоду про взаєморозуміння та співробітництво між УАІБ та Державним агентством України з інвестицій та інновацій. 

17 лютого у Києві відбулася науково-практична конференція УАІБ «Управління активами в умовах кризи: досвід та перспективи», на якій обговорюються результати функціонування фінансового ринку у 2008 році та уроки на майбутнє, розглядаються стратегії розвитку діяльності з управління активами в сучасних кризових умовах.

18 лютого чергові звітно-виборні Загальні збори членів УАІБ затверджують Програму діяльності УАІБ на 2009-2010 роки. Пріоритетними завданнями Асоціації у цей період визначено зменшення впливу кризових явищ на ринок спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення, а також виведення бізнесу на якісно новий етап розвитку – побудови комфортного для бізнесу середовища, яке б дозволяло йому продуктивно працювати з клієнтами і зайняти гідне місце в економіці України.

До складу Ради обрано: Ю.Білецького - ТОВ «КУА «ЛІКО-ІНВЕСТ» (м.Київ), Т.Захараш - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» (м.Київ), Р.Захарчука - ТОВ «КУА «ІФК» (м.Київ), С. Кленіна - ЗАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (м.Київ), І. Когута - ТОВ «КУА «ФІНЕКС – КАПІТАЛ» (м.Харків), О.Колесника, ТОВ „ВІП” (м.Київ), С. Константинову - ТОВ «КУА АПФ «Дельта - Капітал» (м.Київ), С.Лисенка - ТОВ «КУА «Капітал Груп» (м.Київ), С.Петрука - ЗАТ КУА „Карпати-Інвест” (м.Львів), О.Суляєва - ЗАТ «КУА «УкрСиб Ессет Менеджмент» (м.Київ). Головуючим Ради залишається Д. Леонов. 

19-21 лютого у Києві відбувається навчальний семінар для членів УАІБ «Міжнародний досвід управління активами», організований у рамках співпраці між Асоціацією та Проектом розвитку ринків капіталу USAID. 

У квітні набуває чинності нова редакції Положення про порядок визначення вартості чистих активів ІСІ.

УАІБ підписує Договори про співробітництво і представлення зведених даних на сайті Асоціації з ЗАТ «Українська фондова біржа», ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа», ЗАТ «Українська Міжнародна Фондова Біржа», ВАТ «ФБ «Перспектива», ВАТ «Східно-Європейська фондова біржа», ВАТ «Українська біржа», ВАТ ФБ ПФТС, ЗАТ ФБ ІННЕКС, ЗАТ «Придніпровська фондова біржа». 

30 квітня 2009 року Асоціація отримує Свідоцтво «Про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації Української асоціації інвестиційного бізнесу». 

19-20 червня у Ялті проходить традиційна літня конференція УАІБ “Управління активами: нові стратегії в нових умовах”. Обговорюється стратегія розвитку вітчизняного фінансового сектора до 2015, йдеться про удосконалення роботи КУА, модернізацію бізнес-процесів. Вперше представлено інвестиційні проекти, що реалізують українські компанії з управління активами та вперше вручаються відзнаки УАІБ, якими за вагомий внесок у розвиток фондового ринку України та становлення його саморегулювання нагороджують учасників ринку спільного інвестування та представників державних органів.

У червні підписано Угоду про взаємодію між УАІБ та Угорською Асоціацією Фондів та Компаній з Управління Активами (BAMOSZ).

УАІБ у співпраці з КУА, Южним фондовим магазином посилює інформаційно-просвітницьку роботу в регіонах. З метою підтримки діалогу з учасниками інвестиційних фондів та популяризації спільного інвестування «Дні інвестора» організовуються в Одесі, Дніпропетровську та Донецьку.

З червня по жовтень фахівці близько 170 КУА беруть участь у семінарах УАІБ "Оцінка вартості активів ІСІ: питання та відповіді".

УАІБ формує базу даних іноземних і міжнародних організацій інвесторів та професійних об’єднань компаній з управління активами (зокрема у сфері венчурного капіталу та прямого інвестування).

Асоціація здійснює переклад з англійської мови Рекомендацій з питань звітності Європейської асоціації прямого інвестування та венчурного капіталу (EVCA Reporting Guidelines). 

22 вересня УАІБ виступає одним з підписантів Меморандуму про загальні засади співробітництва між Комітетом фінансів та банківської діяльності ВР України і професійними об’єднаннями учасників ринку капіталів. 

З жовтня на сайті УАІБ на додаток до відкритих фондів розпочинається публікація щоденної інформації про діяльність інтервальних та закритих публічних ІСІ.

Протягом 2009 року експерти Асоціації беруть участь у розробці майже двох десятків проектів нормативно-правових актів ДКЦПФР, які регулюють діяльність інститутів спільного інвестування та компаній з управління активами у зв’язку з набуттям чинності змін до Закону «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

З метою привернення уваги громадськості та влади до проблем, з якими зіткнулися ІСІ у зв’язку неповерненням банківських депозитів та невиконанням емітентами корпоративних облігацій взятих на себе зобов’язань, УАІБ проводить численні заходи та направляє листи в різні органи державної влади.

Членів УАІБ – 380

2010 рік

У рік свого 15-річчя Українська асоціація інвестиційного бізнесу об’єднувала майже 370 КУА, які управляли активами більш ніж 1200 інвестиційних та недержавних пенсійних фондів. 

Діяльність УАІБ, як СРО, спрямована на забезпечення високого професійного рівня та відповідальність своїх членів перед суспільством, формування сприятливого законодавчого та комунікаційного простору для розвитку і зміцнення інвестиційного бізнесу.

Основна діяльність Асоціації зосереджена на розвитку в Україні цивілізованого ринку спільного інвестування, інформуванні суспільства про його можливості та механізми, а також на створенні атмосфери довіри між учасниками спільного інвестування.

При УАІБ діють 7 секцій: управління активами публічних та приватних фондів, управління активами та адміністрування пенсійних фондів, управління активами інституційних інвесторів (страхових компаній, банківських та небанківських кредитних установ), секція корпоративного управління, бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності та аудиту, секція розвитку програмного забезпечення, а також 2 комісії - з правових питань та з питань оподаткування.

Регіональні представництва Асоціації працюють у Харкові, Донецьку, Севастополі, Львові, Дніпропетровську та Одесі.

У лютому УАІБ підписала Договір про співпрацю з громадською організацією «Професійна Асоціація корпоративного управління» (ПАКУ).

14 квітня чергові Загальні збори членів УАІБ внесли зміни до Етичного кодексу членів Асоціації, які стосуються ставлення членів Асоціації до інвесторів і зобов’язують компанії прискіпливіше підходити до вибору фінансових інструментів та операцій, особливо в кризових та посткризових умовах.

З нагоди 15-річчя УАІБ вручила перші нагороди за вагомий вклад у розвиток спільного інвестування.

З травня на сайті УАІБ запроваджено розділ «Динаміка фондів», який відкрив для інвесторів нову можливість переглядати і аналізувати рух вартості чистих активів та доходності фондів за обраний період.

З червня набували чинності зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанії з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затверджені рішенням ДКЦПФР №50 від 19.01.2010 року (зміни до рішення 216). Згідно зі змінами, венчурні фонди повинні надавати до Комісії щоквартальну та щоденну інформацію, встановлено чіткі строки початку та припинення надання звітності, основний обсяг інформації щодо результатів діяльності публічних ІСІ починає оприлюднюватись у мережі Інтернет на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних ДКЦПФР.  Опублікуванню підлягає тільки інформація про ІСІ та інформаційне повідомлення про розкриття Інформації в мережі Інтернет.

10 - 13 червня у Ялті відбувається 24 науково-практична конференція УАІБ «Професійне управління активами». Участь взяли 140 представників ДКЦПФР, Держфінпослуг, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Мінпраці, фахівці компаній з управління активами - членів УАІБ, фондових бірж, депозитаріїв, рейтингових агентств, а також науковці та зарубіжні експерти. Основні теми форуму: можливості та проблеми ринку послуг з управління активами; здійснення пенсійної реформи в Україні; інфраструктура та інструменти для інвестицій, шляхи зниження ризиків інвесторів; управління активами в нових умовах корпоративного законодавства; Private Equity в Україні; ризик-менеджмент в КУА. 

У червні УАІБ підписала Меморандум про співпрацю з Професійною асоціацією реєстраторів та депозитаріїв.

23 червня 2010 року у Києві проходить «круглий стіл» представників УАІБ, ПАРД, АУФТ та ПФТС, на якому узгоджуються пропозиції професійних учасників фондового ринку до проекту Податкового кодексу України. 

З липня починає діяти оновлена версія програми, яка забезпечує подання звітності щодо діяльності ІСІ до ДКЦПФР та УАІБ.

Влітку 2010 р. створено робочу групу, яка починає працювати над розробкою проекту нової редакції ЗУ «Про ІСІ». 

Асоціація направляє ряд листів до ДКЦПФР щодо проблем, з якими зіткнулися  компанії з управління активами через неможливість реалізації фінансових інструментів, зокрема, цінних паперів емітентів, обіг яких зупинений, а також пропозицій щодо вирішення ситуації з цінними паперами, обіг яких зупинено вже більше року.

У жовтні підписано Договір про співробітництво між УАІБ та Українською федерацією убезпечення, в якому задекларовано співпрацю на благо розвитку накопичувального пенсійного забезпечення.

У грудні, у зв’язку з набуттям чинності нових нормативно-правових актів ДКЦПФР, спільно з фахівцями Управління спільного інвестування ДКЦПФР проведено семінар на тему: “Питання ліквідації інститутів спільного інвестування», учасниками якого стали представники понад 30 КУА. Серед розглянутих питань - особливості ліквідації КІФ та ПІФ, в тому числі дострокова ліквідація ІСІ.

У 2010 році УАІБ приєдналася до Меморандуму про співробітництво асоціацій керуючих активами країн Центральної та Східної Європи. Підписання документа про засади співпраці між професійними об’єднаннями відбулося в рамках 2-го засідання Робочої групи країн Центральної та Східної Європи, яке 8-9 листопада 2010 року проходило у Бухаресті (Румунія). Меморандум підписали представники УАІБ та професійних асоціацій з регіону ЦСЄ, а саме: Болгарії, Румунії, Словенії, Словаччини та Угорщини, а також з Австрії.

На прохання УАІБ Європейська асоціація управління фондами та активами (EFAMA) надала роз’яснення, що стосуються пропозицій Єврокомісії щодо внесення змін до Директиви про схеми компенсації інвесторам (Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council on investor-compensation schemes). Це допомогло УАІБ блокувати проект Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку».

2011 рік 

2011 рік не був сприятливим для українського фондового ринку та діяльності з управління активами. Українські індекси акцій втратили у вартості весь приріст 2010 року і повернулися до рівня кінця 2009 року. В умовах провалу на фондовому ринку уповільнилися і темпи нарощення активів ІСІ. Зростання відбулося здебільшого за рахунок венчурних фондів.

УАІБ проводить активну діяльність проти прийняття низки законодавчих та нормативних актів, що можуть негативно вплинути на розвиток бізнесу. Асоціація виступила проти внесення змін до закону «Про акціонерні товариства» щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство, які створювали нерівні умови ведення бізнесу для АТ. Ініцюювала зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», який забороняв ІСІ бути учасниками банків. Предметом критика Асоціації стали законопроекти «Про Фонд гарантування інвестицій на фондовому ринку», «Про фонди банківського управління», зміни процедури ліцензування юридичних осіб, які мають намір здійснювати профдіяльність на фондовому ринку, а також низка законопроектів з питань саморегулювання. 

Водночас УАІБ докладає зусиль до розвитку профільного законодавства, яке б створило нові можливості та інструменти для розвитку бізнесу. Створено робочі групи з підготовки змін до закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», нової редакції закону «Про інститути спільного інвестування», деяких законів щодо регулювання діяльності саморегулівних організацій на фондовому ринку.

У березні, після прийняття Податкового кодексу, організовано круглий стіл «Нове податкове законодавство України: особливості оподаткування інвестиційних операцій», на якому сформовано пропозиції щодо вдосконалення норм Податкового кодексу.

Підписано Меморандум про співробітництво з Асоціацією «Фондове партнерство». 

У квітні чергові звітно-виборні Загальні збори затверджують Напрямки діяльності на 2011-2012 роки, обирають новий склад Ради УАІБ, Дисциплінарного комітету та Ревійної комісії. Членами Ради УАІБ обирать Д.Леонова (головуючий), Ю.Білецького, Т.Захараш, Р.Захарчука, І.Когута, О.Колесника, С.Константинову, С.Кленіна, Г.Овчаренка, О.Суляєва, С Петрука. До Дисциплінарного комітету входять: О.Онуфрієнко (голова), С. Азарх, О.Бойко, Є. Вовк, Ю.Животченко, Т.Іщук, А.Кадькаленко, до Ревізійної комісії -   С.Лисенко (голова) О.Назаренко, Н.Торопіна.

На Загальних зборах затверджено нову редакцію Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ учасниками Асоціації.

10 річчя Закону «Про ІСІ» було відзначено великою прес-конференцією в інформагентстві УНІАН на тему: «Управління активами: між світовими стандартами та українськими реаліями».  

Представники Асоціації входять до складу новостворених Громадських рад ДКЦПФР, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна та  Держфінпослуг, беруть активну участь у роботі цих інституцій, а також у роботі науково-експертної ради при Пенсійному фонді України з питань запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

У травні представники УАІБ взяли участь у Міжнародній конференції з управління активами та фондами країн Центральної, Південної, Східної Європи та країн СНД (CEE, SEE and CIS Asset & Fund Management) у Відні (Австрія).

Докладаючи зусиль для розвитку бізнесу з управління активами в Україні, прагнучи гармонізувати законодавчі та регулятивні умови діяльності КУА із діючими в ЄС, УАІБ подала заявку на отримання статусу спостерігача (observer) у рамках членства у Європейській асоціації управління фондами та активами (European Fund and Asset Management Association, EFAMA).

16-19 червня у Ялті відбувалася ХХV конференція УАІБ «Професійне управління активами». Обговорюються розвиток ефективного регулювання ринку послуг з управління активами, проблеми пенсійної реформи в Україні, нові можливості біржового ринку для інституційних інвесторів та нові продукти для інвесторів ІСІ, побудова систем ризик-менеджменту в КУА.   

27-28 жовтня УАІБ виступила організатором 3-ї Робочої групи асоціацій компаній з управління активами країн Центральної та Східної Європи «Виклики бізнесу спільного інвестування у країнах ЦСЄ» у Києві. У сесії взяли участь представники національних професійних асоціацій компаній з управління активами та регуляторів ринків цінних паперів країн ЦСЄ, у тому числі Австрії, Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії, Хорватії, а також Європейської асоціації з управління фондами та активами (EFAMA) і Європейського агентства з цінних паперів та ринків (ESMA), що є наднаціональним регулятором ринків цінних паперів у ЄС. Україну представляли Українська асоціація інвестиційного бізнесу та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Учасники зустрічі домовилися про зміцнення спільних зусиль та підтримку подальшого діалогу щодо класифікації інвестиційних фондів, розвитку нормативно-правової бази для запровадження інвестиційних стимулів, перегляду Директиви ЄС щодо ринків фінансових інструментів (MiFID), а також наслідків для регіону змін у законодавстві США, зокрема, Закону про податкову звітність щодо іноземних рахунків (FATCA). Спільними пріоритетами для асоціацій компаній з управління активами країн ЦСЄ також було визначено просування передового досвіду щодо довгострокових заощаджень та державної підтримки програм фінансової грамотності громадян в усьому регіоні.

У жовтні було організовано та проведено презентацію для членів Асоціації «Ризик-менеджмент у компаніях з управління активами, досвід «Райффазен Кепітал Менеджмент».  

У зв’язку з припиненням професійної діяльності протягом року зі складу членів Асоціації виключено 21 КУА.  

Динаміка кількості компаній з управління активами у 2011 році була двобічною: одні КУА закривали бізнес, інші – виходили на ринок.

Вперше з 2008 року кількість компаній в 2011 році дещо зросла і склала на кінець року 341 КУА.

2012 рік

Як і попередні посткризові роки, 2012 рік не був легким ні для українського фондового ринку, ні для галузі управління активами. До шлейфу проблем, які тягнуться з початку кризи, додалися й нові, які загострили ситуацію. Реаліями стали загальне погіршення інвестиційного клімату в країні, відсутність чітких і стабільних правил гри, дефіцит надійних фінансових інструментів, нерівні умови оподаткування доходів інвестфондів та банківських депозитів, жорсткіші регуляторні норми та посилення фіскального тиску.

За цих умов пріоритетом для УАІБ стала робота над модернізацією правового поля регулювання діяльності з управління активами та інституціональних інвесторів.

17 лютого 2012 року відбулися Загальні Збори УАІБ, учасники яких підбили підсумки діяльності за 2011 рік та затвердила бюджет та план роботи на 2012 рік.

У 1-му кварталі Асоціація організувала низку семінарів-практикумів зі складання електронної звітності КУА. Навчанням охоплено близько 60 фахівців КУА.

Тривала робота з реалізації пілотного проекту щодо врегулювання роботи ІСІ з банками з питань переуступки прав вимоги за кредитними договорами.

За підсумками 3-го засідання Робочої (Ініціативної) групи асоціацій компаній з управління фондами (активами) країн Центральної та Східної Європи (“CEE Initiative”), яке було організовано та проведено Асоціацією наприкінці 2011 року у Києві, УАІБ та Європейська асоціація з управління фондами та активами (EFAMA) підписали Меморандум про взаєморозуміння між організаціями.

12 квітня відбулася прес-конференція, присвячена підсумкам діяльності компаній з управління активами у 2011 році та очікуванням у 2012 році. 

19 квітня УАІБ отримала нове Свідоцтво про реєстрацію об'єднання як саморегулівної організації професіональних учасників фондового ринку терміном на 5 років. Згідно цього документа УАІБ отримала право здійснювати діяльність як СРО за видом професійної дільності з управління активами інституційних інвесторів.

У цей період УАІБ разом з НКЦПФР починають опрацювали механізм вирішення проблеми щодо ліквідації інститутів спільного інвестування, в активах яких перебувають цінні папери, обіг яких обмежено.

Травень. Для підтримання довіри учасників ІСІ до ринку спільного інвестування  Асоціація започаткуває підготовку та оприлюднення на своєму сайті щомісячних прес-релізів за результатами діяльності відкритих фондів з коментарями керуючих активами фондів, які продемонстрували найкращі та найгірші результати доходності.

14-17 червня на традиційній науково-практичній конференції УАІБ «Професійне управління активами» у Закарпатті обговорюються зміни у регулюванні фондового ринку, ефективні стратегії КУА, впровадження нових вимог законодавства у практику діяльності КУА, розвиток пенсійної реформи в Україні, комунікаційна політика регулятора та учасників ринку. 

20 червня УАІБ започатковує періодичне неформальне спілкування керівників низки КУА з представниками українських ділових ЗМІ. Обговорюються посткризові сподівання учасників спільного інвестування, інвестиційні інструменти, стратегії інвестування у періоди невизначеності та турбулентності, співробітництво КУА з інституційними інвесторами.

4 липня прийнято новий Закон України «Про інститути спільного інвестування» (№ 5080), який набуде чинності з 1 січня 2014 року. Серед новацій: розширення видів ІСІ, чітко регламентовані механізми створення та діяльності корпоративних фондів, їхня діяльність виведена з-під юрисдикції закону «Про акціонерні товариства», удосконалено порядок придбання і викупу цінних паперів, посилено вимоги до прозорості і розкриття інститутами спільного інвестування інформації про свою діяльність та інше. Низка норм прикінцевих положень Закону «Про ІСІ» розв’язує декілька проблем, що ускладнюють професійну діяльність КУА, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність», якими дозволено ІСІ виступати учасником (акціонером) банків, але не більше 10% їхньої частки; змінами до Закону України «Про інвестиційну діяльність» встановлено, що інститути спільного інвестування здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, яке визначає особливості їхньої  діяльності.

Водночас у липні прийнято Закон України №5042-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери», згідно з яким з 1 січня 2013 року ускладнюється процедура ліцензування. Обов’язковими для профучасників фондового ринку мають стати запровадження систем внутрішнього контролю (аудиту), ризик-менеджменту, підвищуються вимоги до керівників та сертифікованих спеціалістів.

У липні Рада УАІБ затверджує зміни до Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, якими запроваджено систему класифікації ІСІ відповідно до структури їхніх активів фондів на звітну дату.

Серпень. Оприлюднено лист Державної податкової служби України «Про відображення від’ємного фінансового результату операцій з цінними паперами та деривативами у 2012-2015 роках”. 

УАІБ б’є на сполох: направляє звернення до ДПСУ, НКЦПФР, Мінфіну, прем’єр-міністра України, Голови ВРУ, Голови НБУ та до Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики з обґрунтуванням незаконності дій ДПСУ та вимогою відкликати цей лист; налагоджує взаємодію з іншими асоціаціями фінансового ринку, зокрема, Українським кредитно-банківським союзом, Лігою страхових організацій України, Професійною асоціацією реєстраторів та депозитаріїв, щодо координації дій для скасування листа ДПСУ; направляє заяви до Генпрокуратури України щодо перевищення посадовими особами ДПСУ своїх повноважень;

З позицією УАІБ погоджуються Комітет ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, Національний банк України. Вони визнають  дії ДПСУ такими, що суперечать законодавству.

30 серпня УАІБ організовує прес-конференцію для ділових ЗМІ, на якій йдеться як про новації Закону «Про інститути спільного інвестування», так і привертається увага до неправомірних дій Державної податкової служби щодо фондового ринку.

З вересня  Асоціація починає видачу листів УАІБ Ліквідаційним комісіям ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

На початку жовтня, у Верховній Раді зареєструється законопроект  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (№11285), який має на меті узаконити зміну порядку оподаткування операцій з цінними паперами та деривативів.

Асоціація розгортає активну роботу, надсилає звернення і листи до парламенту та владних структур про негативні наслідки змін оподаткування для учасників ринку цінних паперів.

12 жовтня за ініціативи Асоціації було проведено спільний прес-брифінг керівників об’єднань фінансового ринку України: УАІБ, ПАРД, УКБС, ЛСОУ, які закликали інвестиційне співтовариство не допустити запровадження нових податкових норм та довільного тлумачення положень Податкового кодексу України.

21 листопада УАІБ організовує зустріч експертів фондового ринку з питань оподаткування з представниками ЗМІ: «Податковий режим інвестиційних операцій в Україні: що було і як буде», що викликало нову хвилю публікацій та коментарів про негативний вплив на ринок цінних паперів запропонованих змін в оподаткуванні. У рамках зустрічі відбується також спільна прес-конференція керівників УАІБ, УКБС, ЛСОУ, де розповідається про загрози, що несуть у собі зміни оподаткування на ринку цінних паперів для різних секторів фінансового та фондового ринків.

Після прийняття парламентом законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» у першому читанні Асоціація знову звертається до народних депутатів та направляє листи керівникам усіх парламентських фракцій та профільного Комітету Верховної Ради України, в яких висловлює своє занепокоєння руйнівними для фондового ринку України наслідками прийняття цього проекту Закону. 

6 грудня Верховна Рада приймає законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (№11285). Замість змін до адміністрування податків вводиться новий податок та змінюється чинний податковий режим операцій з цінними паперами. 
 
7 грудня Асоціація звертається до Президента України з обґрунтуванням необхідності застосування до прийнятого Закону права «вето».

У листопаді представники УАІБ беруть участь у 4-й зустрічі Робочої групи асоціацій компаній з управління фондами (активами) країн ЦСЄ у Брюсселі (Бельгія).

27 листопада Асоціація організовує прес-сніданок для журналістів ділових ЗМІ та керівників низки компаній з управління активами, які розповідають про ситуацію на ринку спільного інвестування. 

Представники УАІБ входять до складу громадсько-експертної ради Міжнародного конкурсу IR-кейсів Росії та СНД у номінації «Кращий IR-кейс серед компаній України» (засновник Investor Relations Agency).   

У 4-му кварталі 2012 року Асоціація організовує три 5-ти денних семінари-практикуми щодо запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в практику діяльності КУА», в яких беруть участь  фахівці понад 70 компаній.

На основі опитування членів УАІБ починається робота над модернізацією та удосконаленням сайту Асоціації.

21  грудня 2012 року проходять позачергові Загальні Збори членів УАІБ, рішеннями яких внесяться зміни до внутрішніх документів Асоціації:  Статуту, Етичного кодексу, Кодексу заходів дисциплінарного впливу, Положення про Дисциплінарний комітет УАІБ, Положення про членство в УАІБ, Положення про Раду УАІБ, Положення про Дирекцію УАІБ, Положення про Ревізійну комісію УАІБ, Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ компаніями з управління активами – учасниками Асоціації, Стандарту УАІБ 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування».

Протягом 2012 року подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 121  компанія, з них  30 нових КУА.

Впродовж 2012 року тривав процес виходу з бізнесу одних КУА та відкриття нових. Активізувався він наприкінці року, напередодні змін регуляторних умов їхньої діяльності у 2013 році. Аналогічно розвивалися ситуація також з інститутами спільного інвестування. За рік загальна кількість компаній з управління активами, як і інститутів спільного інвестування, зросла.

На кінець 2012 року на ринку діяло 353 КУА та 1544 зареєстрованих ІСІ, з яких 1222 фонди досягли нормативу мінімального обсягу активів. При цьому традиційно найбільш активний сектор венчурних фондів у 2012 році ще й прискорив темпи. Зменшилися сектори відкритих та інтервальних ПІФ, а також закритих недиверсифікованих КІФ.

Сталим було і зростання ринку з точки зору активів. Сукупні чисті активи усіх ІСІ за 2012 рік сягли 139 261 млн. грн., головним чином – за рахунок венчурних фондів.

На кінець 2012 року, окрім інститутів спільного інвестування, КУА управляли активами 83 недержавних пенсійних фондів та 6 страхових компаній.

2013 рік

Став роком забезпечення безперервності роботи компаній в умовах переходу на нове законодавство, яке вступало в дію з 1 січня 2014 року. Впродовж року УАІБ спільно з НКЦПФР підготували  більше 20 необхідних проектів нормативних актів, які пройшли державну реєстрацію.

Асоціація докладала чималих зусиль для збереженню нормальних умов роботи як для сегменту управління активами інституційних інвесторів, так і фондового ринку загалом. Серед найболючіших питань та викликів 2013 року були спроби змінити  податкове законодавство, змінити яке в 2013 року на шкоду ринку було 4 спроби,  сумнівні законодавчі ініціативи щодо фонду гарантування інвестицій, невірне тлумачення поняття «кваліфікований інвестор», намагання запровадити неконтрольовані фонди банківського управління та інші.

25 січня у Києві відбулися чергові звітно-виборні Загальні збори УАІБ, в яких взяли участь представники 243 КУА. Збори затвердили Звіт про діяльність УАІБ у 2012 році та Звіт Ревізійної комісії, було обговорено, внесено пропозиції та затверджено План роботи та бюджет Асоціації на 2013 рік.

Учасники Загальних зборів обрали новий склад Ради УАІБ, Дисциплінарного комітету та Ревізійної комісії.

До складу Ради обрано: Білецького Ю.О. - ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» (м. Київ), Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Діалог Плюс» (м. Київ), Захараш Т.І. - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» (м. Київ), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «ІФК» (м. Київ), Кленіна С.В. - ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (м. Київ), Когута І.Д. - ТОВ «КУА «ФІНЕКС – КАПІТАЛ» (м. Харків), Колесника О.М., - ТОВ „ВІП” (м. Київ), Константинову С.В. - ТОВ «КУА «Інвестмент Кепітал» (м. Київ), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м. Київ), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (м. Київ), Петрука С.І. - ПрАТ «КУА „Карпати-Інвест” (м. Львів).

До Ревізійної комісії УАІБ увійшли: Назаренко О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - Інвест» (м. Київ), Торопіна Н.Є. - ТОВ «КУА «СВОП» (м. Київ), Федоренко С.Ф. – ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (м. Харків).

До складу Дисциплінарного комітету УАІБ обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м. Київ), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «Інвестмент Кепітал» (м. Київ), Животченка Ю.І. - ТОВ «ФК «Інвеста» (м. Харків), Журжія А.В. - ТОВ «КУА «Фоззі Капітал» (м. Київ) Іщук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - МЕНЕДЖМЕНТ» (м. Київ), Кадькаленка А.С. -  ТОВ «КУА «Реономе-2008» (м. Київ), Онуфрієнка О.І. - ПрАТ „КІНТО” (м. Київ).

Головуючим Ради УАІБ обрано Леонова Д.А, Головою Ревізійної комісії - Назаренка О.В., Дисциплінарний комітет очолив  Журжій А.В.

У січні запущено нову версію сайту УАІБ - оновлено дизайн, структуру та систему пошуку.

28 лютого НКЦПФР зареєструвала УАІБ як об’єднання професійних учасників фондового ринку з правом здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів на території України.

УАІБ також отримала підтвердження статусу Асоціації як саморегулівної організації фондового ринку.

У 1 кв. Асоціація організувала для своїх членів серію семінарів "Практичні заняття із складання електронної звітності КУА у запитаннях та відповідях", участь в яких взяли  понад 100 фахівців КУА.

У березні представники Асоціації взяли участь у засіданні міжнародного круглого столу «Захист прав споживачів фінансових послуг: виклики для України», організованого за сприяння проекту USAID FinRepII та Міжнародного фонду Відродження.

8-9 квітня 2013 року представники Асоціації стали учасниками семінару щодо Фондів та похідних UCITS, організованого проектом ЄС TAIEX спільно з НКЦПФР, на якому йшлося про підходи ЄС до оцінки активів фондів, вимоги Директиви про використання Прийнятних Активів, Директив non-UCITS, вимоги до диверсифікації активів фондів UCITS та підходи до нагляду регуляторів за фондами та компаніями.  

14 квітня 2013 року Українській асоціації інвестиційного бізнесу виповнилося 18 років.

У квітні УАІБ підтримала ініціативу провідних недержавних та освітянських організацій України щодо об’єднання зусиль навколо ідеї фінансової просвіти населення та приєдналася до «Національної мережі фінансової просвіти».

24 квітня відбулася спільна прес-конференція  керівництва УАІБ, представників НКЦПФР та  Нацфінпослуг на тему: «Управління активами інституційних інвесторів: тенденції 2012 року, виклики та перетворення у 2013 році», на якій було оприлюднено підсумки діяльності галузі управління активами у 2012 році та плани на 2013 рік. 

У травні на замовлення УАІБ підготовлено проект Примірного Положення про організацію системи управління ризиками в КУА та проект Методичних рекомендації про систему управління ризиками в КУА.

У травні вийшов друком Річний звіт Асоціації за 2012 рік, який поширено серед учасників УАІБ, державних структур та партнерів.

У червні УАІБ звернулася до КМУ, Міністерства фінансів України та НКЦПФР з пропозицією перенести  термін впровадження МСФЗ для КУА та ІСІ на 1 січня 2015 року. Пропозиція Асоціації була підтримана у Постанові КМУ № 820 від 17.11.2013р. та уточнена на запит УАІБ у відповіді Міністерства фінансів України.

13-16 червня в Ялті відбулася ХХVІІ науково-практична конференція УАІБ "Професійне управління активами", присвячена обговоренню основних трендів розвитку фондового ринку та галузі управління активами найближчі кілька років.

У липні підготовлено пропозиції концептуальних змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», спрямованих на стимулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення, та направлено їх до Міністерства соціальної політики.

Асоціація схвалила проекти документів щодо організації Служби внутрішнього аудиту, зокрема зразки Плану робіт служби внутрішнього аудиту та посадової інструкції внутрішнього аудитора.

Серпень. На каналі Youtube відкрито відео-розділ УАІБ.

У зв’язку з активізацією ініціатив НКЦПФР щодо створення Фонду гарантування інвестицій на сайті Асоціації запроваджено спеціальний розділ «Фонд гарантування інвестицій чи ілюзія гарантій», в якому роз’яснювалася позиція Асоціації, оприлюднювався європейський досвід з цього питання.

У вересні у зв’язку з прийняттям Комісією нового Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (№1336), Асоціація підготувала нову редакцію Методичних рекомендацій щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування.

У вересні розпочато регулярну публікацію на сайті рішень НКЦПФР щодо зупинки\відновлення обігу ЦП АТ.

У жовтні Асоціація організувала семінар на тему: "Що може запропонувати КІПР в нових умовах українському інвестиційному бізнесу?", на якому йшлося про можливості, специфічні характеристики та переваги інвестування з використанням різноманітних механізмів, що пропонує кіпрська юрисдикція. На семінарі виступили представники компанії-партнера One Plus Capital ltd (Кіпр).

У  грудні розпочато доопрацювання програмного забезпечення для підготовки річної звітності КУА та ІСІ з урахуванням наказу НКЦПФР №627 від 20.11.2013 року «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», наказ НКЦПФР №785 від 31.12.2013 року «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності».

У грудні в рамках зустрічі учасників Ініціативної групи асоціацій компаній з управління активами країн Центральної та Східної Європи (CEE Initiative) (входять представники Австрії, Болгарії, Греції, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехії, а також ЄС (як спостерігача) у Відні, Асоціація розповсюдила публікацію про оцінку стану та розвитку нормативно-правової бази діяльності ІСІ в Україні з точки зору її відповідності європейським стандартам.

У грудні 2013 року організовано та проведено семінар з питань новацій у нормативно-правових актах НКЦПФР, прийнятих на виконання Закону України «Про інститути спільного інвестування». Участь у семінарі взяли понад 250 представників КУА, перед якими виступили провідні фахівці Комісії, зокрема Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів та Департаменту депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності.
 
У четвертому кварталі напередодні набуття чинності нового закону «Про ІСІ» проведено опитування серед членів Асоціації щодо проблемних питань та перспектив розвитку ринку спільного інвестування. Отримані відповіді узагальнено та використано для підготовки плану УАІБ на 2014 рік.

У грудні на сайті УАІБ створено новий розділ «Новий Закон "Про ІСІ": адаптація діяльності КУА», у якому консолідовано всю нормативно-правову базу, розроблену впродовж 2013 року для вступу у дію нового профільного закону.

Протягом 2013 року Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 50  компаній, з них 17 нових КУА.

Асоціація підтримала 14 звернень Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

Протягом звітного року відбулося шість засідань Дисциплінарного комітету УАІБ, на яких було розглянуто 14 справ про порушення внутрішніх документів Асоціації щодо  подання звітності та сплати членських внесків.

Після затвердження Ради Асоціації зі складу членів УАІБ було виключено ПрАТ «КУА «ТАРГЕТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м. Київ) та ТОВ «КУА «СПРИЯННЯ» (м. Кіровоград), за порушення внутрішніх документів Асоціації у частині сплати членських внесків було накладено дисциплінарну санкцію - "Попередження" на компанії: ТОВ "КУА "Капіталіст" (м. Київ); ТОВ "КУА "ОПТИМУМ" (м. Київ); ТОВ «КУА «ПРІОРИТЕТ ФІНАНС» (м. Київ); ТОВ "Расток Фонд Менеджмент" (м. Дніпропетровськ); ТОВ "КУА "Міракс-Капітал" (м. Київ); ПрАТ "КУА "Перевесло" (м. Львів); ПрАТ "КУА "СПАРТА" (м. Київ) та ТОВ "КУА "ФЕРМАТС" (м. Львів), за порушення внутрішніх документів Асоціації у частині подання звітності було накладено дисциплінарну санкцію  - "Попередження"  на ТОВ «КУА «ТЕРСІН» (м. Київ).

Протягом року підготовлено та розповсюджено 47 випусків «Новин УАІБ», здійснено 230 цільових інформаційних розсилок членам Асоціації.

2014 рік

Цей рік для української галузі управління активами інституційних інвесторів, як і для всієї країни, був одним з найскладніших і найважчих за всю попередню історію: політична нестабільність, анексія Криму, воєнні дії на сході країни, знецінення активів, численні спроби уряду наповнити бюджет і змінити механізми оподаткування діяльності інститутів спільного інвестування, відтік коштів інвесторів. Крім цього, 2014 рік був роком імплементації нового Закону «Про ІСІ».

Проте результати  виявилися не настільки руйнівними як можна було очікувати: всі види ІСІ та НПФ потроху впродовж року зменшували свою кількість, однак це не призвело до втрати коштів інвесторами.

1 січня 2014 року – набрав чинності Закон України «Про інститути спільного інвестування», прийнятий у 2012 році, щоб стимулювати розвиток спільного інвестування. Адаптація до нових умов та приведення діяльності КУА та ІСІ у відповідність до нормативної бази вийшла на перший план діяльності УАІБ. Асоціація розробляє зразки Статуту КУА, Регламентів та проспектів емісії цінних паперів ІСІ за видами фондів.  

13 січня було оприлюднено, затверджені Радою УАІБ, «Методичні рекомендації щодо організації системи управління ризиками в компанії з управління активами».

15 січня Кабінет міністрів вчергове схвалив і направив до парламенту законопроект «Про систему гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку». УАІБ відразу включилася в кампанію щодо зупинення його прийняття як такого, що суперечить інтересам інвесторів  ІСІ та Директивам ЄС. Листи, коментарі у ЗМІ, звернення за підтримкою до Американської торгової палати в Україні та Європейської бізнес-асоціації.  Загроза була знята після зміни уряду, законопроект був скасований.

25 лютого набули чинності зміни до Положення про діяльність депозитарних установ щодо збереження активів інституційних інвесторів.

26 лютого оновлено програмне забезпечення для складання звітності КУА, ІСІ та НПФ (номер поточної версії V11.4)

28 лютого відбулися чергові Загальні збори членів УАІБ, участь у яких  взяли представники 174 компаній з управління активами. Затверджено Звіт про діяльність УАІБ у 2013 році та Звіт Ревізійної комісії, План роботи УАІБ на 2014 рік. Схвалено зміни до Стандарту УАІБ 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування».

Наприкінці лютого, після переформатування в Україні влади, УАІБ підготувала та направила Голові Верховної Ради України, в.о. Президента України О. Турчинову пропозиції щодо невідкладних заходів для стимулювання залучення інвестицій в економіку та відновлення фондового ринку України.

У березні УАІБ провела аналіз можливих наслідків для національного фондового ринку при підготовці галузі до імплементації Угоди з ЄС (у тому числі додатків до неї), про результати якого було проінформовано НКЦПФР.

12-13 березня представники УАІБ взяли участь у конференції «Інвестиційні стратегії пенсійних фондів у Центральній та Східній Європі» у Празі, де обговорюються виклики, що постали нині перед пенсійними системами країн Центральної та Східної Європи. З доповіддю про стан та перспективи розвитку накопичувальних складових пенсійної системи України на конференції виступив Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов.

У березні, у зв'язку із загостренням політичної ситуації в Україні, внаслідок анексії Росією АР Крим, проведено опитування серед членів УАІБ  щодо наявності у портфелях ІСІ та НПФ активів, зареєстрованих та/або розміщених у АРК та/або м.Севастополь. Опитування виявило значний обсяг вкладень у кримські активи, зокрема, в облігації Верховної Ради АРК, та значну залежність від цих вкладень окремих фондів, зокрема НПФ.

 Водночас УАІБ звернулася до НКЦПФР з проханням пом'якшити режим регулювання фондів та КУА у зв'язку з ситуацією, що склалася у Криму.

У 1-му кварталі Асоціація направила до НКЦПФР запити про застосування Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) та Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР подання інформації про пруденційні показники.

13 березня у зв’язку з оприлюдненням НКЦПФР законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення кваліфікованих інвесторів», в якому не було враховано пропозиції та зауваження Асоціації щодо невідповідності закладених у законопроект норм Директивам ЄС та інтересам інвесторів, УАІБ висловила свою  незгоду у листах до НКЦПФР, Кабінету міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінюсту та Держслужби України з питань регуляторної політики та розвитку.

У березні представники УАІБ взяли участь у  робочій зустрічі Нацфінпослуг з обговорення ситуації на ринку недержавного пенсійного забезпечення в умовах  фінансової та політичної кризи, а також у зв’язку з ситуацією в АР Крим, а також у семінарі «Вимоги до інформації рекламного характеру про інститути спільного інвестування, компаній з управління активами та цінних паперів ІСІ», який проводив Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (TAIEX) спільно з НКЦПФР. Матеріали семінару були надіслані всім зацікавленим КУА.
 
Досягнуто домовленості між УАІБ та НАБУ щодо співробітництва у створенні і розвитку інформаційного порталу з підвищення фінансової грамотності.

 Для учасників Асоціації розроблена версія програми UrKua 11.5 (модернізована UrKua 11.4), яка надає можливість друку Інформації.

З квітня почалися спроби уряду змінити режим оподаткування ІСІ. 7 квітня Кабмін схвалив проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким пропонувалося вилучити норми щодо віднесення коштів спільного інвестування до доходів, які не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування. Одночасно проектом запроваджувалася норма щодо нарахування та внесення до бюджету авансового внеску із податку на прибуток у разі виплати дивідендів інститутами спільного інвестування.

Асоціація оперативно підготувала та направила листи до КМУ, Голови ВРУ та керівників профільних Комітетів ВРУ з обґрунтуванням економічної недоцільності запропонованих змін в оподаткуванні ІСІ.
 
Після реєстрації у парламенті законопроекту (№4647) та його включення без обговорення до порядку денного пленарного засідання, Асоціація знову направила листи до очільників Уряду та ВРУ, до голів фракцій і груп, профільних Комітетів Верховної Ради, а також особисто кожному народному депутату, у яких висловила своє глибоке занепокоєння як вкрай негативними наслідками щодо інвестиційного клімату для приватного капіталу в Україні, які спричинять запропоновані Проектом норми, так і кулуарними методами підготовки цих змін.

Керівництво Асоціації проводило зустрічі та консультації з представниками органів виконавчої влади, громадськими об’єднаннями, міжнародними організаціями щодо їхньої підтримки позиції ринку спільного інвестування. За результатами проведеної роботи законопроект №4647 був відхилений.

У квітні Асоціація направляє звернення до НКЦПФР з пропозицією ввести мораторій на застосування санкцій з боку НКЦПФР до компаній з управління активами з місцезнаходженням в АРК та відстрочення застосування НКЦПФР санкцій до компаній з управління активами, у випадку порушення ним вимог диверсифікації активів ІСІ та НПФ, якщо такі порушення пов’язані з інвестиціями в активи, розташованими/зареєстрованими в АРК, цінними паперами, емітованими суб’єктами АРК,  тощо.
 
Наприкінці квітня стартував студентський конкурс «Фінансове планування – успішне майбутнє», організований компаніями з управління активами ОТП Капітал, Тройка Діалог Україна, КІНТО, Драгон Есет Менеджмент за підтримки Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ).

Учасниками конкурсу стали 15 студентських команд та 9 індивідуальних учасників, які представляють Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Київську школу економіки, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

У квітні-травні УАІБ провела опитування своїх учасників щодо напрямків та обсягів інвестування коштів ІСІ в реальний сектор економіки України. Інформація про поточні інвестиційні проекти, які фінансуються за рахунок коштів ІСІ, довела, що інвестфонди використовуються як механізм розвитку різноманітних галузей економіки України, у тому числі із впровадженням новітніх технологій, зокрема у секторах альтернативної електроенергетики, IT та телекомунікацій тощо.

У квітні сторінку УАІБ відкрито у Facebook. 

У травні на спільному засіданні Секції управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ та Комітету з питань розвитку законодавства НАПФА підготовлено пропозиції до проекту змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» щодо внесення концептуальних змін, спрямованих на стимулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та підготовлено відповідні пропозиції до Закону України.

29 травня Рада УАІБ запропонувала НКЦПФР зафіксувати фінансову звітність компаній з місцезнаходженням в АРК, які за об’єктивних обставин не мають можливості виконувати вимоги ліцензійних умов, на останню звітну дату до анексії Криму та зупинити дію ліцензії на провадження професійної діяльності на термін до моменту повернення АРК до складу України.

У травні Рада УАІБ затвердила зміни до «Методики підготовки щотижневих та щомісячних аналітичних оглядів відкритих, інтервальних та закритих інститутів спільного інвестування з публічним розміщенням» та до «Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності». Серед іншого - змінами передбачено запровадження щомісячних ренкінгів ІСІ.

11 червня представник УАІБ взяв участь у засіданні 6-а щорічної зустрічі Робочої групи асоціацій управляючих фондами та активами країн Центральної та Східної Європи (“CEE Initiative”), що відбулася у Бухаресті. Було проведено консультації щодо намагання українського уряду змінити режим оподаткування коштів та операцій з активами ІСІ шляхом додаткових зборів, при тому що таке оподаткування відсутнє не лише на усіх розвинених ринках, а й у країнах, які недавно стали членами ЄС, зокрема Болгарії та Румунії. Представники цих та інших країн-учасників Ініціативної групи, зокрема Чехії, Австрії, Угорщини, підтримали аргументи УАІБ щодо невиправданості та неефективності законодавчих ініціатив із запровадження практично потрійного оподаткування коштів ІСІ.

У рамках Робочої групи було обговорено ситуацією в українській галузі управління активами інституційних інвесторів, зокрема щодо труднощів, з якими галузь стикається у ході адаптації законодавства ЄС та впровадження у вітчизняну практику його норм.

11 червня представники КУА та УАІБ взяли участь у демонстраційному семінарі USAID/FINREP-II «Методика проведення тренінгів на тему: «Управління персональними фінансами», покликаному підвищити якість фінансової грамотності в Україні.

У червні вийшов друком Річний звіт Асоціації за 2013 рік.

12 червня у Києві відбулася XXVІІІ щорічна науково-практична конференція УАІБ «Інвестиційний бізнес: долаючи кризи», участь у якій взяли  представники НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Мінсоцполітики та Мінфіну, КУА–членів УАІБ, фондових бірж, рейтингових агентств, а також правники та зарубіжні експерти.

Обговорювалися виклики, які постали внаслідок економічної та політичної кризи перед ринком цінних паперів України, а також програмні завдання розвитку фондового ринку, податковий режим інвестиційної діяльності, судову практику у податкових спорах у сегменті фондового ринку, перспективи пенсійної реформи та розвитку недержавного пенсійного забезпечення, кредитних рейтингів як механізму відродження довіри до інструментів фондового ринку тощо.

У рамках форуму відбулися два круглих столи: «Мінімізація ризиків професійної діяльності: внутрішні функції та пруденційний нагляд» та «Адаптація до вимог нового Закону України «Про ІСІ»: перші підсумки та нагальні завдання», а також церемонія нагородження переможців студентського конкурсу «Фінансове планування – успішне майбутнє»

18 червня Верховна Рада України ухвалила рішення про прийняття за основу та підготовку за скороченою процедурою до другого читання законопроекту №4101а «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу» в якому, крім іншого, знов запропоновано поширити на ІСІ загальні підходи до сплати податку на прибуток. Обґрунтовуючи невідповідність пропозицій Уряду щодо зміни режиму оподаткування ІСІ міжнародній практиці та здоровому глузду,  УАІБ звернулася до Президента України П.Порошенка, Голови Верховної Ради України О.Турчинова, голів фракцій та груп, до профільних Комітетів Верховної Ради, в яких надала свої пропозиції до тексту законопроекту.
 
19 червня Асоціація провела в інформагентстві «Інтерфакс-Україна» прес-конференцію на тему: «Знищення фінансової системи України та інвестиційного середовища – це пріоритет податкової політики уряду?», за участю представників УАІБ, Українського кредитно-банківського союзу та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок. Мета – привернути увагу громадськості та ЗМІ до негативних наслідків для вітчизняного фінансового ринку, які може спричинити законопроект №4101а «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу».

20 червня представники 15 КУА взяли участь у семінарі «Зниження рівня ризиків при інвестуванні активів системи недержавного пенсійного забезпечення», організованого проектом  USAID/ FINREP-II .

26 червня представники Дирекції УАІБ взяли участь у засіданні робочої групи Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики щодо підготовки проекту №4101а до другого читання, на якому обгрунтували пропозиції Асоціації до тексту законопроекту.

У 16-му «Фінансовому рейтингу» газети «Бизнес», у номінації «Особистість фондового ринку» третє місце зайняв Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко.

У червні представники Асоціації взяли участь у презентації брошури «Споживачу небанківських фінансових послуг», виданої Програмою розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II) спільно з Нацкомфінпослуг. 

У липні уряд продовжував ініціювати зміни до Податкового кодексу, в тому числі такі, що скасовували спеціальний режим оподаткування ІСІ. Асоціація здійснювала постійний моніторинг таких змін та оперативно реагувала на них. Заперечення щодо зміни режиму оподаткування діяльності ІСІ, передбачені законопроектом №4309а «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» були направлені Голові Верховної Ради України, головам фракцій та  профільних Комітетів ВРУ. Проект був прийнятий ВРУ як Закон №1621-VII від 31.07.2014 у редакції, яка не змінювала режим оподаткування ІСІ.

У липні для учасників Асоціації розроблена версія конвертатора Convertor XP-11_5b3, яка враховує зміни, внесені НКЦПФР у наказ «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності».

У липні спільно з Комітетом з питань розвитку законодавства НАПФА УАІБ направляє пропозиції до проекту Стратегії розвитку ринків небанківських фінансових послуг України у частині розвитку накопичувального пенсійного забезпечення.

У серпні представники УАІБ беруть участь в обговоренні змін до Порядку визначення біржового курсу цінного папера на засіданні Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку НКЦПФР.

Внесено зміни до Примірного Положення про організацію системи управління ризиками в КУА з метою приведення його тексту у відповідність до змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів №1.

Внесено також зміни до примірного Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю). 

6 серпня УАІБ звертається із запитом до Державної фіскальної служби України для отримання адресної консультації з питань практичного застосування норми щодо тлумачення норм податкового законодавства відносно коштів спільного інвестування та замовляє Інститутові держави і права ім. В.М. Корецького при НАН України та Українському бюро лінгвістичних експертиз НАН України експертний висновок щодо трактування змісту та спрямованості цієї норми. Отримані експертні висновки надаються за запитом учасників Асоціації при зверненні до суду. 

У вересні в парламенті зареєстровано черговий законопроект (№5079) «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо податкової реформи)», який знову без обговорення було винесено у сесійну залу. Оскільки законопроект містив несумісні з можливістю ведення діяльності ІСІ норми, Асоціація надіслала зауваження до нього, які були направила Голові Верховної Ради України, головам профільних Комітетів ВРУ.

Восени НКЦПФР пропонує чергову версію законопроекту «Про систему гарантування інвестицій фізичних осіб на фондовому ринку», Асоціацією вкотре направляє свої зауваження та пропозиції.

Готує Асоціація і зауваження до законопроекту НКЦПФР «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення регулювання діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку», в якому пропонує принципово змінити закладений у проекті підхід до набуття об’єднанням професійних учасників фондового ринку статусу СРО у залежності від попереднього прийняття або неприйняття Комісією рішення про делегування такому об’єднанню окремих повноважень Комісії.

У вересні 2014 року представники КУА та Дирекції УАІБ беруть участь у семінарі «Організація системи управління ризиками в професійних учасниках фондового ринку», проведеному програмою USAID/FINREP II у Києві для регулятора та учасників фондового ринку. Матеріали семінару поширюються серед усіх учасників УАІБ.

23 вересня Генеральний директор Асоціації виступає з доповіддю «Інвестування на фондовому ринку: Інститути спільного інвестування» перед учасниками  Всеукраїнського семінару-практикуму з курсу «Фінансова грамотність», який організувала для шкільних викладачів-методистів з економіки Програма USAID/FINREP-II спільно з Міносвіти, НБУ та Університетом банківської справи НБУ.
 
У жовтні Асоціація долучається до складу робочої групи НКЦПФР з підготовки проекту нової редакції Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів.

Щоб не допустити дискримінації інвесторів ІСІ Асоціація повторно направляє  аргументоване звернення до Міністерства доходів і зборів України щодо неточностей при формуванні кінцевих висновків у консультації Інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів України з питання оподаткування особливим податком операції з відчуження інвестиційних сертифікатів.

На думку фахівців УАІБ, позиція ДФС України не враховує суттєві норми ПКУ та важливі норми спеціального законодавства, що призводить до формування хибних висновків у частині визначення кола операцій, які оподатковуються особливим податком на загальних підставах.

Для забезпечення однозначності трактування норм ПКУ Асоціація звертається до Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України з проханням надати роз’яснення, чи стосуються зміни, внесені до підпункту 136.1.9 пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України, доходів ІСІ, отриманих у вигляді процентів, нарахованих за активами таких інститутів.  Висновок Комітету підтвердив позицію УАІБ щодо нерозповсюдження на доходи ІСІ зазначеної норми ПКУ.

20 листопада члени Ради УАІБ схвалюють редакційні зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, зміни до Положення про порядок прийому компаній до складу членів УАІБ та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у НКЦПФР.

УАІБ бере участь у підготовці доповнення до міждержавної заяви «Україна проти Росії» у частині зобов’язань перед інститутами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами.
 
 Чималі зусилля Асоціації спрямовуються на збереження в Податковому Кодексі спеціального режиму оподаткування ІСІ та НПФ: Голові Верховної Ради України, головам фракцій, профільних Комітетів Верховної Ради України та ряду народних депутатів України направляються зауваження до законопроекту (№1578) «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)».

 При підготовці законопроекту до другого читання більша частина пропозицій УАІБ була врахована, і прийнятий 28 грудня 2014 року Закон (№ 71-VIII) «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» містить норми, які виключають оподаткування коштів спільного інвестування.

При цьому доходи інвесторів ІСІ з 2015 року оподатковуються на загальних засадах.
 
У грудні представники КУА беруть участь у круглому столі з обговорення проекту «Рекомендацій щодо застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності для цілей ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності недержавними пенсійними фондами».
 
У грудні УАІБ організовує два чотириденні семінари, присвячені запровадженню міжнародних стандартів фінансової звітності у практику діяльності КУА. Навчанням охоплено понад 50 фахівців КУА.

15 грудня представники УАІБ беруть участь у семінарі проекту Європейського Союзу за результатами дослідження з оцінки законодавства, що регулює діяльність компаній, корпоративні питання, діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в Україні з огляду на законодавство ЄС та на основні зміни і події, що відбулися у відповідних секторах у 2014 році.
 
Також представники УАІБ беруть участь в обговоренні результатів комплексного дослідження «Аналіз судової практики у справах, пов’язаних із захистом прав споживачів фінансових послуг», проведеного Програмою  USAID/FINREP-II,  та у триденному семінарі з підготовки тренерів з фінансової грамотності на тему: «Управління власними фінансами».
 
У грудні Головуючий Ради УАІБ виступає на науковій конференції «Ефективне впровадження накопичувального пенсійного забезпечення як інструмент державної антикризової політики та державно-приватне партнерство в даній сфері», яку організували Українською асоціацією адміністраторів пенсійних фондів, Представництвом Польської Академії наук в Україні та Інститутом демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України. Учасники конференції приймають звернення до Президента України, Уряду та ВРУ щодо необхідності найскорішого впровадження накопичувальної складової пенсійної системи.

У рамках підготовки пропозицій Асоціації до проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» з питань, що стосуються КУА та ІСІ, Асоціація проводить серед партнерських асоціацій з країн Центральної та Східної Європи опитування щодо регулювання пруденційного нагляду за компаніями з управління активами у законодавстві ЄС та застосування його на практиці у країнах-членах ЄС.

УАІБ виступає одним із ініціаторів та замовником дослідження  «Формування підходів і критеріїв до оцінки якості роботи рейтингових агентств у період кризи, яке здійснили Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страховиків (УПАЗІКС). Асоціація запросила до діалогу інші зацікавлені громадські організації та асоціації фінансового ринку з метою вироблення оптимальної стратегії використання рейтингів при інвестуванні коштів та модернізації системи державного регулювання інвестиційної діяльності.

2014 рік – управління активами інституційних інвесторів у цифрах

Станом на 31 грудня 2014р. в Україні діяли 336 компаній з управління активами, загальні активи в управлінні яких складали 214.88 млрд. грн., у тому числі ІСІ – 213.99 млрд. грн. ( в тому числі венчурних – 202.85 млрд. грн.)

На кінець 2014 року КУА управляли активами 74 НПФ. Вартість активів НПФ в управлінні КУА за рік зросла на 18.1% (із 725.4 до 856.6 млн. грн.), після зменшення на 6.3% у 2013 році.

Кількість страхових компаній, що передали свої резерви в управління КУА у 2014 році, збільшилася із 5 до 7, а самих КУА, які були залучені у цей напрямок бізнесу, залишалося 4.

У 2014 році обсяг зареєстрованих НКЦПФР випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 24,76 млрд грн., що менше на 4,04 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2013 року.

Впродовж року обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ становив 6,35 млрд. грн., що більше на 68,12 млн. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2013 року.

З початку реєстрації за станом на 31.12.2014 року кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 2 053 інститутів спільного інвестування, з них:

376 – корпоративних інвестиційних фондів,
1 677 – пайових інвестиційних фондів.

У 2014 році у результаті трансформації інститутів спільного інвестування на основі нового закону "Про ІСІ" створено 14 спеціалізованих ІСІ (6 фондів акцій, 5 - облігацій, по одному – грошового ринку та індексному).

2015 рік

Рік 20-ліття з часу створення Української асоціації інвестиційного бізнесу.

25 лютого 2015 року відбулися чергові Загальні звітно-виборні збори членів УАІБ, участь у яких взяли представники 194 компаній з управління активами. Затверджено Звіт про діяльність УАІБ у 2014 році та Звіт Ревізійної комісії, План роботи УАІБ на 2015 рік, а також зміни до Стандарту УАІБ 1 «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування», у зв’язку з переходом ІСІ на складання фінансової звітності за МСФЗ.

На Зборах обрано новий склад Ради УАІБ, Дисциплінарного комітету та Ревізійної комісії.

Членами Ради обрано: Білецького Ю.О. - ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» (м.Київ), Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Діалог Плюс» (м.Київ), Захараш Т.І. - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» (м.Київ), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «ІФК» (м.Київ), Кленіна С.В. - ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (м.Київ), Когута І.Д. - ТОВ «КУА «ФІНЕКС – КАПІТАЛ» (м.Харків), Колесника О.М., - ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти” (м.Київ), Константинову С.В. - ТОВ «КУА «Інвестмент Кепітал» (м.Київ), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА «ОТП Капітал» (м.Київ), Петрука С.І. - ПрАТ «КУА „Карпати-Інвест” (м.Львів).

До складу Ревізійної комісії УАІБ обрано: Назаренка О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - Інвест» (м.Київ), Торопіну Н.Є. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Живодченка Ю.І. – ТОВ «ФК «Інвеста» (м.Харків).

До складу Дисциплінарного комітету УАІБ обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м.Київ), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «Інвестмент Кепітал» (м.Київ), Бондаренка О.В. – ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» (м.Київ), Іщук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ» (м.Київ), Кадькаленка А.С. - ТОВ «КУА «Реноме-2008» (м.Київ), Петренка С.М. ТОВ «КУА «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Київ), Тарасенка О.О. ТОВ «КУА-АПФ «УкрСиб Кепітал Менеджмент (м.Київ).

Головуючим Ради УАІБ обрано Леонова Д.А, Головою Ревізійної комісії - Назаренка О.В., Дисциплінарний комітет очолив Тарасенко О.О.

У лютому 2015 року Виконавчий комітет з Глобальних стандартів результативності інвестування (the GIPS Executive Committee) при CFA Institute, затвердив УАІБ авторизованим (офіційним) Національним Спонсором в Україні з підтримки Глобальних стандартів результативності інвестування (The Global Investment Performance Standards, GIPS).

Статус офіційного Спонсора GIPS в Україні Асоціація набула наприкінці березня 2007 року, а наприкінці 2014 - на початку 2015 року CFA Institute та УАІБ підписали оновлену Угоду щодо Національного Спонсора GIPS (GIPS CountrySponsorAgreement).

26 березня Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов виступив на «круглому столі» у Комітеті ВР з питань податкової та митної політики з обговорення актуальних питань проведення податкової реформи в Україні, наголосивши на необхідності збалансувати податкову, фінансову та економічну політику держави та зазначив, що інвестор очікує на закінчення податкової реформи та введення мораторію на внесення змін у Податковий кодекс України.

У березні представники Асоціації взяли участь у засіданні Ради Торгово-промислової палати України з питань дерегуляції, на якому йшлося про шляхи реалізації пенсійної реформи і надали свої пропозиції.

2 квітня Асоціація провела прес-конференцію, присвячену підсумкам діяльності української галузі управління активами інституційних інвесторів у 2014 році, а також викликам та перспективам розвитку бізнесу в 2015 році. Перед журналістами виступили Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов, Директор департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР О. Симоненко та Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко.

10 червня Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов виступив на галузевій зустрічі Цільової команди з податкової реформи, організованій НКЦПФР та Міністерством фінансів України, де обговорювалися проблемні питання оподаткування в сфері фондового ринку в Україні та пропозиції подальшого реформування Податкового кодексу України. УАІБ підготувала перелік актуальних проблемних питань щодо оподаткування на фондовому ринку для внесення змін у Податковий кодекс.

19 червня у передмісті Києва відбулася XXІХ науково-практична конференція УАІБ «Професійне управління активами», присвячена актуальним питанням розвитку української галузі управління активами. Участь взяли представники НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Пенсійного фонду України, компаній з управління активами - членів УАІБ, а також експерти ринку капіталу. У рамках конференції пройшли дві панельні дискусії: «Регулювання інвестиційної діяльності: між вартістю та ліквідністю» та «Фінансовий та реальний сектори: пошук балансу інтересів для розвитку економіки», а також два круглих столи, присвячені актуальним питанням регулювання діяльності з управління активами, а також ризик-менеджменту та фінансовому моніторингу у компаніях з управління активами.

22 червня Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов презентував пропозиції УАІБ щодо необхідності внесення змін до Податкового кодексу України у сфері фондового ринку на засіданні Комітету з питань банківських і фінансових послуг Американської торговельної палати. Вони лягли в основу звернення членів Палати до Міністерства фінансів України з проханням ініціювати внесення змін до Податкового Кодексу України у частині оподаткування фондового ринку та операцій із фінансовими інструментами.

28 червня набрали чинності зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), при підготовці яких Асоціація активно співпрацювала з регулятором. Змінено механізм взаємодії професійних учасників та регулятора при зміні назви та/або місцезнаходження КУА, врегулювано низку процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цих Ліцензійних умов, розширено вимоги до розкриття структури власності КУА.

7 липня у Держфінмоніторингу на засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ УАІБ ініціювала розгляд питання щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) стосовно ІСІ та НПФ. Учасники робочої групи підтримали пропозицію Асоціації та дійшли висновку, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у пайових інвестиційних фондах та недержавних пенсійних фондах відсутній.

20 липня Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов обговорив з місією МВФ шляхи підвищення якості регулювання ринку цінних паперів та забезпечення незалежності регулятора, наголосивши на необхідності перерозподілу функцій регулятора між Комісією та саморегулівними організаціями (СРО).

У серпні на базі УАІБ працювала Робоча група з питань підготовки змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», до складу якої увійшли, крім представників УАІБ, представники НКЦПФР, НАПФА, Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, Пенсійного фонду НБУ. Напрацьовані пропозиції щодо внесення змін до ЗУ «Про НПЗ» були направлені до НКЦПФР.

УАІБ спільно з НАПФА розробили і направили до НКЦПФР пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України, спрямовані на удосконалення податкових вимог у системі недержавного пенсійного забезпечення.

У серпні УАІБ направила зауваження та пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації стандартів IOSCO та виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у частині протидії зловживанням на фондовому ринку». Підтримуючи загалом зусилля Комісії щодо вдосконалення державного регулювання на ринку цінних паперів, його гармонізації із законодавством ЄС та імплементації стандартів IOSCO, УАІБ водночас висловила стурбованість тим, що автори законопроекту застосували несистемний підхід до вибору принципів IOSCO, які пропонується імплементувати.

У вересні представники Асоціації увійшли до спільної з Національною Радою реформ та Мінагрополітики робочої групи щодо запровадження нових фінансових інструментів, які забезпечуватимуть розвиток біржового сегменту аграрного ринку та сприятимуть доступу учасників аграрного ринку до кредитних та інвестиційних ресурсів фінансового сектору економіки, зокрема, товаророзпорядчих цінних паперів та аграрних розписок.

17-18 вересня 2015 року представник Асоціації взяв участь у 7-й щорічній зустрічі Ініціативної групи асоціацій компаній з управління фондами та активами країн Центральної та Східної Європи (“CEE Initiative”), яка проходила у Любляні (Словенія) та на якій обговорювалися нагальні питання регулювання у ЄС ринку інвестиційних фондів.

30 вересня назасіданні круглого столу «Фіктивність та ефективність на фондовому ринку» у Торгово-промисловій палаті України представники Асоціації презентували проект Комплексу заходів протидії зловживанням на фондовому ринку, пов’язаних з використанням фінансових інструментів. Запропоновані заходи покликані удосконалити механізми, які застосовуються для виявлення та виведення з ринку «фіктивних» фінансових інструментів.

У жовтні УАІБ приєдналася до Меморандуму про співпрацю у сфері забезпечення ділової репутації фахівців фінансового ринку, який уклали 14 профоб’єднань – представники банківського, страхового, іпотечного секторів, інвестиційного бізнесу, кредитних спілок, реєстраторів та депозитаріїв, Бюро кредитних історій, фахівців оцінки, фінансових аналітиків і юристів фондового ринку.

13 жовтня УАІБ поширила заяву Асоціації з приводу позбавлення ліцензії ПФТС, в якій заявила, що це несподіване рішення НКЦПФР матиме негативний вплив на діяльність інституційних інвесторів, який не було прораховано регулятором при обґрунтуванні прийнятого рішення. На той момент у портфелях інститутів спільного інвестування (ІСІ) та недержавних пенсійних фондів (НПФ) перебувало 124 цінних папери на суму більш ніж 375 млн.грн., які оберталися на ПФТС.

26 жовтня Мінюст зареєстрував зміни до нормативно-правових актів НКЦПФР щодо порядку припинення інститутів спільного інвестування. Рішенням НКЦПФР №1605 від 06.10.2015 року внесено зміни до Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, рішенням НКЦПФР №1604 від 06.10.2015 року внесено зміни до Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду.

10 листопада Генеральний директор УАІБ Андрій Рибальченко увійшов до складу Апеляційної комісії з визначення ділової репутації фахівців фінансового ринку, яка покликана побудувати громадську платформу для проведення незалежної, прозорої оцінки ділової репутації керівників і менеджерів фінустанов та запобігання їхнім недобросовісним діям з метою відновлення довіри до інститутів фінансового ринку та регуляторів.

18 листопада УАІБ поширила ще одну заяву щодо несприятливої ситуації, що склалася на біржовому ринку України, у зв’язку з позбавленням ліцензій ПФТС та Української біржі. Наголошувалося, що непрозорість і спонтанність дій НКЦПФР дезорієнтує весь український фондовий ринок і не сприяє поліпшенню інвестиційного клімату в країні.

23 листопада УАІБ спільно з НКЦПФР провела для учасників Асоціації семінар «Пруденційні показники та вимоги до системи управління ризиками в КУА», де ознайомила учасників Асоціації зі змінами у системі пруденційного нагляду та порядку подання звітності КУА щодо пруденційних показників. Участь взяли представники 150 КУА.

26 листопада УАІБ у співпраці з Українським кризовим медіа-центром організували круглий стіл «Досвід ЄС у регулюванні фондів прямого та венчурного інвестування та можливості його використання в Україні». Мета - привернути увагу суспільства і регуляторних органів до реальних шляхів залучення інвестицій в Україну, які може відкрити адаптація українського законодавства у сфері регулювання діяльності інвестиційних фондів до європейського права. Участь в обговоренні взяли член Ради Європейської асоціації управління фондами та активами (EFAMA), голова з правових та міжнародних питань Австрійської асоціації компаній-управляючих інвестиційними фондами (VÖIG) Армін Каммел, Головуючий Ради УАІБ Д. Леонов, член НКЦПФР Д.Тарабакін, професор НАУКМА О.Мертенс, член УТФА В.Шапран.

27 листопада Асоціація виступила співорганізатором міжнародного круглого столу на тему «Реформи у фінансовому секторі – як відновити довіру», який відбувся у Київському національному торговельно-економічному університеті.

У листопаді для членів УАІБ започатковано базу даних рішень НКЦПФР щодо зупинки/відновлення обігу та встановлення ознак фіктивності цінних паперів у вигляді Зведеної таблиці, у якій зібрано всі рішення регулятораза 2015 рік.

1 грудня за результатами діяльності створеної Асоціацією робочої групи щодо оцінки активів ІСІ та НПФ для визначення чистої вартості активів, у зв’язку з переходом на МСФЗ, НКЦПФР затвердила зміни до Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) - №2008.

У грудні Асоціація організувала та провела два семінари на тему "Фінансова звітність за 2015 рік: вимоги МСФЗ щодо подання та розкриття інформації". Навчанням охоплено майже 90 фахівців КУА.

У 2015 році відбулося 12 планових засідань Ради УАІБ, а шляхом опитування було проведено 86 засідань Ради, на яких вирішувалися питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніями.

У 2015 році відбулося шість засідань Дисциплінарного комітету УАІБ. За порушення внутрішніх документів Асоціації, у частині сплати членських внесків та/або неподання звітності, Комітет застосував до 8 компаній – членів УАІБ дисциплінарну санкцію - "Попередження", до 12 компаній – членів УАІБ - дисциплінарну санкцію - "Виключення зі складу членів Асоціації".

У 2015 році у рамках передліцензійної підготовки компаній для отримання ліцензії у НКЦПФР Подання отримали 74 КУА, з них 11 нових КУА.

Впродовж року 10 компаній – членів УАІБ отримали висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Підтримано 16 звернень до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

Впродовж року було здійснено 278 цільових інформаційних розсилок членам Асоціації, підготовлено та розповсюджено 48 випусків «Новин УАІБ».

За даними УАІБ, станом на 31.12.2015 в Україні діяли 313 КУА, які управляли активами 1211-ти інституційних інвесторів (у т.ч. 1135-ти ІСІ, 71-го НПФ та 5-ти страхових компаній).

У кількісному вимірі індустрія управління активами зменшилася у 2015 році більш ніж на 6.8% щодо КУА (-23 компанії) та на 5.7% щодо ІСІ (-73 фонди в управлінні); водночас у вартісному –зросла на 11.1% – за сукупними активами в управлінні.

За даними НКЦПФР, на 31.12.2015 кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 2 131 інститутів спільного інвестування, з них:

411 – корпоративних інвестиційних фондів,

1 720 – пайових інвестиційних фондів.

Протягом січня-грудня 2015 року обсяг зареєстрованих НКЦПФР випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 10,58 млрд. грн., що менше на 14,18 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2014 року, обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ становив 4,21 млрд. грн., що менше на 142,27 млн. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2014 року.

2016 рік

У 2016 році загальний тренд розвитку галузі управління активами, як і фондового ринку загалом, не був особливо обнадійливим, хоча і не призвів до втрати перспектив. Поступове відновлення росту ВВП, платоспроможності корпоративного сектору та продовження співпраці України з МВФ дають надію на залучення інвестицій і на фондовий ринок. Перед Асоціацією і компаніями з управління активами поставали виклики, пов’язані, зокрема, із підвищенням регуляторних вимог до обсягу та якості капіталу КУА, забезпеченням сприятливого режиму оподаткування інвестицій в ІСІ. Як результат, мінімальний розмір власних коштів КУА, залишився на рівні 0,5 до розміру її мінімального статутного капіталу, а ставка податку на дивіденди, які отримують фізичні особи від інвестицій в ІСІ, з 2017 року знижена з 18% до 9%.

Асоціація також активно долучалася до вивчення перспективних для розвитку бізнесу питань – імплементації норм Директив ЄС щодо фінансових ринків, накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання ринків капіталу. Підтримуючи ці напрямки розвитку, Асоціація водночас виступала проти хаотичних дій і випереджаючих темпів їхнього втілення.

У 2016 всі КУА, які вирішили продовжувати діяльність з управління активами, отримали безстрокові ліцензії, для більшості КУА та ПІФ звітність за 2015 рік стала першою фінансовою звітністю, складеною за міжнародними стандартами фінансової звітності.

У січні з метою методологічної допомоги компаніям Асоціація підготувала зразок Приміток до фінансової звітності, складеної за МСФЗ, який надавався на запит членів УАІБ.

8 лютого представники УАІБ та компаній з управління активами взяли участь в обговоренні актуальних питань запровадження європейських вимог та стандартів у діяльність з управління активами. Зустріч була організована НКЦПФР у рамках візиту до України представників Управління фінансового нагляду Ліхтенштейну (FMA).

У лютому УАІБ організувала і провела три семінари на тему: «Практичні заняття із складання річної звітності КУА та ІСІ до НКЦПФР за 2015 рік у запитаннях та відповідях». Навчання пройшли більше 120 фахівців КУА.

18 лютого представники Асоціації та КУА взяли участь у відкритому засіданні Комітету підприємців ринку фінансових послуг та з питань соціальної відповідальності бізнесу при Торгово-промисловій палати України, на якому обговорювалася ситуація з ліквідністю та відсутністю якісних інвестиційних інструментів на українському фондовому ринку.

24 лютого відбулися чергові Загальні збори членів УАІБ, участь у яких взяли представники 162 компаній з управління активами. Учасники зборів обговорили підсумки 2015 року та окреслили напрямки, які допоможуть стабілізувати ринок з управління активами.

На Зборах йшлося про імплементацію європейських директив щодо інвестиційних фондів і було запропоновано створити спеціальну робочу група НКЦПФР та УАІБ, яка проведе порівняльний аналіз вітчизняного законодавства та європейського.

У березні Асоціація оновила примірні внутрішні документи КУА з питань фінансового моніторингу і привела їх у відповідність до вимог Положення НКЦПФР про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів № 309 від 17.03.2016 року.

30 березня Асоціація підтримала ініціативу учасників фінансового ринку щодо лібералізації валютного регулювання і внесла пропозицію для захисту активів ІСІ та НПФ.

У квітні доопрацьовано програмне забезпечення для підготовки звітності КУА, ІСІ та НПФ, враховуючи наказ НКЦПФР, розроблений під зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до НКЦПФР (рішення НКЦПФР №177 від 16.02.2016 р.)

У квітні 2016 року було проведено обговорення та підготовлено пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей кримінального провадження в податкових відносинах та питань адміністрування податків і зборів» (реєстраційний №3448).

Протягом квітня-травня фахівціУАІБ аналізували можливості транспонування (перенесення вимог) законодавства ЄС із питань управління активами інституційних інвесторів у контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також з урахуванням цілей розвитку вітчизняного фондового ринку у напрямку наближення законодавства і стандартів діяльності професійних учасників фондового ринку України до європейських, спираючись на комплексний, системний та поетапний підхід.

Асоціація запросила в Україну експерта з Австрійської асоціації компаній-управляючих інвестиційними фондами (VÖIG) Арміна Каммеля і організувала його зустріч з керівництвом НКЦПФР. Йшлося про напрямки, шляхи і плани щодо внесення змін до законодавства України з питань спільного інвестування та управління активами з метою транспонування відповідних вимог (норм) права ЄС.

УАІБ підготувала і надала свої зауваження та пропозиції до проекту змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 №1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.10.2015. Пропозиції УАІБ було враховано частково.

У квітні представники Асоціації були учасниками конференції «Реформи у сфері обліку та аудиту в Україні - європейське майбутнє», що була організована проектом ЄС із технічної допомоги в ключових сферах фінансового ринку (EU-FINSTAR) та відбулася у Києві. Представники УАІБ обговорили з експертами Проекту можливі зміни у питаннях обліку, фінансової звітності та аудиту діяльності КУА.

19 травня представники УАІБ взяли участь в офіційному відкритті нового спільного проекту представництва ЄС в Україні та Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (УОЄІ) під назвою «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (скорочена назва - «Association4U»).

Проект втілюватиме в Україні комплексну систему всебічного наближення українського законодавства до законодавства ЄС, планується створити систему сертифікованих перекладів нормативно-правової бази ЄС та українських актів законодавства, передбачених у рамках імплементації Угоди про асоціацію, а також сформувати уніфікований глосарій.

УАІБ звернулася до віце-прем’єр-міністра України з питань євроінтеграції з проханням включити переклад директив ЄС з питань діяльності інвестиційних фондів до плану роботи Проекту на 2016 рік.

2 червня Асоціації долучилася до організації українсько-німецького науково-практичного семінару «Біржовий ринок цінних паперів: європейський вектор розвитку», на базі Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана. Учасники дискусії обговорили підходи до імплементації Директив ЄС, які застосовуються в країнах Євросоюзу та в Україні, регуляторних вимог до емітентів, цінні папери яких допускаються до обігу на біржах.

У червні фахівці УАІБ брали активну участь у засіданнях робочої групи з підготовки проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів) за реєстр. № 3498 (був прийнятий в першому читанні 31.03.2016 року) до другого читання при Комітеті ВРУ з питань фінансової політики і банківської діяльності.

На засіданнях Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Асоціація підтримала запропоновані зміни до законів України щодо класифікації деривативів, запровадження ескроу-рахунків для забезпечення виконання зобов’язань за деривативами, визначенні уповноважених органів державної влади щодо регулювання ринку деривативів, прийняття яких стимулюватиме інвестиційну діяльність в Україні. При цьому Асоціація чітко висловилася проти змін до законів України в частині зміни статусу НКЦПФР, оскільки це суттєво виходить за межі, визначені як мета законопроекту та становить загрозу для системи державного управління.

10 червня у Києві відбулася ювілейна ХХХ щорічна традиційна конференція УАІБ «Управління активами інституційних інвесторів: нові перспективи». Учасники конференції - представники НКЦПФР, НДУ, компаній з управління активами – членів УАІБ, українські та зарубіжні експерти фінансового ринку провели дискусії на теми «Інструменти для портфельних інвестицій та розвиток інфраструктури: реалії та очікування» та «Підходи до адаптації законодавства України у сфері спільного інвестування та недержавного пенсійного забезпечення до вимог Директив ЄС», а також два круглі столи, на яких обговорили актуальні питання регулювання діяльності з управління активами, пруденційний нагляд та управління ризиками в КУА.

21-24 червня представники УАІБ на запрошення Нацкомфінпослуг брали участь в експертній місії TAIEX на тему: «Запровадження нагляду на основі оцінки ризиків за недержавними пенсійними фондами». Отримана від експертів з Угорщини інформація буде використовуватись при підготовці змін до законодавства України з питань НПЗ для приведення його у відповідність до Директив ЄС.

У 3-ми кварталі фахівці УАІБ працювали у складі робочої групи з підготовки проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих видів облігацій». Цей законопроект було зареєстровано у Верховній Раді 05 вересня 2016р за N 5068.

19 липня Асоціації організувала для своїх учасників семінар «Актуальні питання здійснення фінансового моніторингу компаніями з управління активами», в якому взяли участь представники НКЦПФР та Держфінмоніторингу. На семінарі було презентовано пакет Примірних внутрішніх документів КУА для здійснення фінансового моніторингу, який розробила УАІБ.

У липні УАІБ підписала Декларацію про приєднання до громадської платформи “Податки та економічні свободи», яка займається впровадженням змін до податкового законодавства.

У серпні було проведено обговорення та підготовлені пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України».

У серпні відбулася робоча зустріч представників Міністерства фінансів України, ДФС України, Комітету з питань податків та митної політики ВРУ, НКЦПФР та УАІБ. Обговорювалися особливості діяльності ІСІ та пропозиції про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання фінансових інвестицій.

Фахівці Асоціації взяли участь у Податковому форумі, на якому йшлося про зміни до Податкового кодексу України 2016 року (проект Міністерства фінансів України) та бачення реформ Комітетом Верховної Ради з податкової та митної політики, а також про міжнародні тенденції в оподаткуванні.

У серпні представник УАІБ взяв участь у конференції «МСФЗ та оподаткування в Україні: актуальні зміни», на якій обговорювалися останні зміни МСФЗ, питання розкриття інформації у фінансовій звітності, зміни до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з врахуванням Директив ЄС.

У вересні представник Асоціації відвідав навчальний семінар «Нові тенденції у сфері державного контролю на ринку цінних паперів», який організувала НКЦПФР за участі представників SEC та за підтримки USAID.

13 вересня в Києві відбувся семінар «Підтримка Інновацій в Україні», організований групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у співпраці з Міністерством освіти і науки, Міністерством Економічного Розвитку і Торгівлі та Діджитал Україна. Йшлося про початок роботи групи ЄІБ (EIB group – у тому числі ЄІБ та Європейський інвестиційний фонд – EIF) в Україні за ініціативою з підтримки інновацій InnovFin, що фінансується спільно з ЄС у рамках програми «Horizon 2020».

У вересні Асоціація долучилася до роботи експертної місії TAIEX на тему: “Розроблення законодавчих актів та інтерпретація acquis communautaire у сфері недержавного пенсійного забезпечення”.

У жовтні на прохання членів Асоціації сформовано узагальнену базу даних акціонерних товариств, які замінили Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ на ПрАТ у зв‘язку зі зміною найменування у частині зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне. З появою нових рішень таблиця доповнювалася, а компаніям надсилалися повідомлення.про реєстрацію випуску акцій ПАТ на ПрАТ у зв‘язку зі зміною найменування у частині зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне. З по

4-5 жовтня представник УАІБ взяв участь у 8-й щорічній зустрічі Ініціативної (робочої) групи асоціацій компаній з управління фондами та активами країн Центральної та Східної Європи («CEEInitiative»), яка відбулася в Софії (Болгарія).

31 жовтня УАІБ та АУФТ висловили свою спільну публічну позицію щодо опублікованих деякими Інтернет-ЗМІ непідтверджених обвинувачень керівництва та співробітників НКЦПФР у порушенні конфіденційності інформації. Асоціації висловилися за комплексне врегулювання питань збереження та нерозголошення конфіденційної інформації на фондовому ринку України як на законодавчому рівні, так і на рівні внутрішніх процедур регулятора.

У жовтні у контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС на замовлення УАІБ було здійснено переклад низки законодавчих актів ЄС у сфері інвестиційних фондів та управління активами. Переклади розміщено на спеціально створеному розділі «Євроінтеграція» на сайті УАІБ та передано до НКЦПФР.

16-17 листопада УАІБ була представлена на 22-му щорічному Інвестиційному форумі EFAMA, що відбувся у Брюсселі, за участі учасників асоціації - національних асоціацій компаній з управління активами та інвестиційних фондів країн-членів ЄС та партнерів, корпоративних та асоційованих членів організації, представників регуляторів ринків цінних паперів, Єврокомісії, а також провідних науково-дослідних центрів та преси.

У листопаді з метою вирішення питання виведення з портфелів ІСІ та НПФ облігацій ТОВ «Караван» Асоціація направила звернення до НКЦПФР щодо прискорення скасування реєстрації випуску облігацій цього емітента. Випуск скасовано.

21 листопада до Комітету з питань податкової та митної політики ВРУ направлено зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)», зареєстрованого у Верховній Раді України 7 листопада 2016 року за №5368. Асоціація, зокрема, пропонує не дискримінувати ІСІ.

На сайті Асоціації сформовано два нових розділи: «Євроінтеграція» (з перекладами Директив ЄС щодо діяльності КУА та ІСІ) та «Ініціативи з удосконалення законодавства», та нормативної бази з 2008 року.

У грудні УАІБ направила до Секретаріату EFAMA запит щодо практичного застосування окремих норм Директиви AIFMD.

21 грудня Асоціація взяла участь у 41-му засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ-небанківських установ, на якому обговорювались зміни до Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 року № 584, перспективи використання Єдиної національної системи електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID для отримання ідентифікаційних даних про клієнтів, шляхів реалізацією механізму доручення СПФМ третій особі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта та інші питання.

Протягом грудня УАІБ організувала і провелатри семінари на тему "Фінансова звітність за 2016 рік: вимоги МСФЗ щодо подання та розкриття інформації". Навчання охоплено близько 140 фахівців КУА.

2016 - у цифрах і фактах

У 2016 році відбулося 11 планових засідань Ради УАІБ, а шляхом опитування було проведено 45 засідань Ради, на яких вирішувалися питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, вирішувалися організаційні питання діяльності органів УАІБ, обговорювалися питання регулювання діяльності КУА в умовах політичної нестабільності в Україні, розглядалися питання щодо змін нормативних та законодавчих актів, що регулюють ринок цінних паперів, питання удосконалення інформаційної політики УАІБ.

У 2016 році відбулося п’ять засідань Дисциплінарного комітету УАІБ. За порушення внутрішніх документів Асоціації, у частині сплати членських внесків та/або неподання звітності, Комітет застосував до 5 компаній – членів УАІБ дисциплінарну санкцію - "Попередження", до 11 компаній – членів УАІБ - дисциплінарну санкцію - "Виключення зі складу членів Асоціації".

У 2016 році у рамках передліцензійної підготовки компаній для отримання ліцензії у НКЦПФР. Подання отримали 40 КУА, з них 8 нових.

Впродовж року 4 компанії – члени УАІБ отримали висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Підтримано 8 звернень до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

Впродовж року було здійснено понад 270 цільових інформаційних розсилок членам Асоціації, підготовлено та розповсюджено 44 випуски «Новин УАІБ».

За даними УАІБ, станом на 31.12.2016 в Україні діяли 295КУА, які управляли активами 1232 інституційних інвесторів (у т.ч. 1163 ІСІ, 62 НПФ та 7 страхових компаній) на загальну суму 233 679 млн. грн.

За даними НКЦПФР, з початку реєстрації за станом на 31.12.2016 року кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 2 223 інститутів спільного інвестування, з них:

468 – корпоративних інвестиційних фондів,

1 755 – пайових інвестиційних фондів.

Протягом січня-грудня2016 року

обсяг зареєстрованих НКЦПФР випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 5,37 млрд. грн., що менше на 5,21 млрд. грн. порівняно з даними за аналогічний період 2015 року.

обсяг випусків акцій КІФ, зареєстрованих Комісією, становив 10,72 млрд. грн., що більше на 6,52 млрд грн. порівняно з даними за аналогічний період 2015 року.

2017 рік

У 2017 році українська галузь з управління активами інституційних інвесторів продовжувала перебувати у стані перманентних змін, до яких необхідно було пристосовуватися. Асоціації доводилося докладати значних зусиль для виправлення ситуацій, які несподівано виникали у процесі прискорених реформ і могли чинити негативний вплив на бізнес. Водночас деякі ознаки стабілізації фінансово-економічної системи України посприяли галузі:  сукупні активи в управлінні та чисті активи ІСІ у 2017 році стрімко зросли та оновили історичний максимум. На кінець року загальні активи індустрії ІСІ становили понад 263 млрд. грн., чисті активи – майже 213 млрд. грн. Як і раніше, двигуном індустрії були венчурні фонди, хоча зростання торкнулося усіх секторів

Результати 2017 року для більшої кількості ІСІ та їхніх інвесторів були позитивними та кращими, ніж 2016-го, а для фондів із публічною пропозицією, зокрема відкритих, цей рік став особливо важливим, адже річний чистий притік засвідчив подолання принаймні деяких наслідків фінансової кризи, яка тривала практично десятиріччя, попри злети фондових індексів в окремі роки й до 2017-го. З точки зору доходності вкладень, цей рік, коли динаміка фондових індексів була стабільно висхідною, природно, став найбільш вдалим для фондів, зорієнтованих на інвестиції в акції.

У січні УАІБ звертається до Міністерства фінансів України та НКЦПФР щодо доцільності проведення перерахунку фінансової звітності за 2016 рік згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», оскільки за відсутності методичних підходів це створює для компаній ризики фіскального та регуляторного характеру. Висновок УАІБ підтримали члени Громадської ради при ДФС та Комітету з питань податкової політики Громадської ради при Міністерстві фінансів та ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

Асоціація бере участь у засіданнях  Комітету НКЦПФР з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики щодо змін до механізму дій, спрямованих на врегулювання питання реалізації цінних паперів, обіг яких обмежено та які перебувають у портфелях ІСІ, що знаходяться у процесі ліквідації.

Генеральний директор УАІБ виступає на круглому столі «Фондовий ринок України: як не допустити деградації», організованому Реанімаційним Пакетом Реформ. Учасники  закликають внести зміни до редакції законопроекту №3498 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів» і наголошують, що його ухвалення у такій редакції посилить тиск органів влади на ринок цінних паперів в Україні і призведе до його подальшої деградації.

10 лютого УАІБ бере участь у конференції «EU4Business в Україні: Група ЄІБ - Покращення Доступу до Фінансових Ресурсів в Україні».

У лютому Асоціація доопрацювала програмне забезпечення для підготовки звітності КУА з урахуванням наказу НКЦПФР №29 «Щодо внесення змін до наказів щодо затвердження деяких Описів розділів та схем XML файлів електронної форми  інформації (адміністративних даних, звітності)”.

22 лютого відбулися звітно-виборні Загальні Збори членів УАІБ, в яких взяли участь представники 171 компанії з управління активами.

Збори затвердили Звіт про діяльність УАІБ у 2016 році та Звіт Ревізійної комісії, План роботи УАІБ на 2017 рік та Напрямки розвитку Асоціації на 2017-2018 роки.

Загальні збори обрали новий склад Ради УАІБ, Дисциплінарного комітету та Ревізійної комісії.

До складу Ради обрано: Білецького Ю.О. - ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» (м.Київ), Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Діалог Плюс» (м.Київ), Захараш Т.І. - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» (м.Київ), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «ІФК» (м.Київ), Кобець Н.А. – ТОВ КУА «Інститут портфельних інвестицій» (м.Київ), Когута І.Д. - ТОВ «КУА «ФІНЕКС – КАПІТАЛ» (м.Харків), Колесника О.М., - ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти” (м.Київ), Константинову С.В. - ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008" (м.Київ), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» (м.Київ), Петрука С.І. - ПрАТ «КУА „Карпати-Інвест” (м.Львів).

До складу Ревізійної комісії УАІБ обрано: Назаренка О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - Інвест» (м.Київ), Торопіну Н.Є. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Удовітченко В. Є. – ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» (м.Київ).

До складу Дисциплінарного комітету УАІБ обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м.Київ), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» (м.Київ), Бондаренка О.В. – ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» (м.Київ), Іщук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ» (м.Київ), Кадькаленка А.С. -  ТОВ «КУА «Реноме-2008» (м.Київ), Купріна М.Ю. – ТОВ «КУА-АПФ «Укрсиб Кепітал Менеджмент» (м.Київ), Петренка С.М. ТОВ «КУА «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Київ).

Головуючим Ради УАІБ обрано Леонова Д.А, Головою Ревізійної комісії - Назаренка О.В., Дисциплінарний комітет очолив Купрін М.Ю.

У лютому УАІБ увійшла до складу Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС), одне із завдань якої імплементація Угоди про асоціацію з ЄС у частині ринків фінансових послуг, зокрема, шляхом обміну інформацією між бізнес-асоціаціями та регуляторами ЄС і його країнами-членами з питань впровадження законодавства ЄС, що стосується діяльності інвестиційних фондів та управління активами.

УАІБ почала роботу над перекладом європейського профільного законодавства українською мовою з метою надання професійним учасникам українського фондового ринку доступу до єдиного європейського ринку, що сприятиме  залученню міжнародних інвесторів.

28 лютого набули чинності зміни до «Положення про порядок складання та розкриття інформації КУА та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів»

У лютому НКЦПФР вдосконалює Ліцензійні умови діяльності з управління активами інституційних інвесторів на фондовому ринку. Підвищуються вимоги до керівників ліцензіатів щодо ділової репутації, стажу роботи на фондовому ринку та досвіду роботи на керівних посадах. Фінансова звітність ліцензіатів повинна відповідати Міжнародним стандартам фінансової звітності, а власних коштів повинно бути у достатньому обсязі для забезпечення сталої діяльності професійного учасника та його платоспроможності.

Асоціація виступає проти надмірного та незаконного втручання в діяльність кінцевого власника та направляє свої зауваження до НКЦПФР та Державної регуляторної служби України.

У лютому УАІБ спільно з НАПФА та Українською асоціацією адміністраторів пенсійних фондів направили до Міністерства фінансів України лист-звернення з вимогою врегулювати питання щодо підтвердження недержавними пенсійними фондами статусу неприбуткових організацій у відповідності до вимог Податкового кодексу України.
 
У березні згідно рішення Ради УАІБ в Асоціації почали діяти 6 секцій за такими напрямками: Управління активами інститутів спільного інвестування (керівники - Г. Овчаренко, Ю.Білецький та Р.Захарчук), Управління активами та адміністрування ПФ (керівник Т.Захараш), Управління активами інших інституційних інвесторів (керівники – О.Жадан, Н. Кобець), Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності (керівники - Д.Леонов та С. Петрук), Секція впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності (керівники – С. Константинова, Г.Овчаренко),  Секція розвитку фінансових інструментів та взаємодії з ринковою інфраструктурою (керівники О. Колесник, І. Когут).

До складу кожної секції увійшли по дві Комісії, які очолили безпосередньо представники компаній з управління активами: Комісія з питань управління активами публічних фондів,  Комісія з питань управління активами приватних фондів, Комісія з питань управління активами пенсійних фондів, Комісія з питань адміністрування пенсійних фондів, Комісія з питань управління активами страхових компаній, Комісія з питань управління активами кредитних установ, фінансових компаній, іпотечним покриттям, Комісія з питань бухгалтерського обліку, звітності та аудиту КУА, ІСІ,  НПФ, Комісія з питань оподаткування, Комісія з питань пруденційного нагляду, внутрішнього аудиту, управління ризиками, Комісія з питань розкриття інформації, Комісія з питань розвитку фінансових інструментів та Комісія з питань взаємодії з ринковою інфраструктурою.
 
2 березня Рада УАІБ затверджує зміни до Порядку заповнення члена УАІБ електронних форм інформації, яка подається до УАІБ, який також погоджує НКЦПФР.

3 березня  Асоціація організувала представників 10 КУА для участі в об’єднаному засіданні Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Засідання було організоване Державною службою фінансового моніторингу України у рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).

10 березня представник Дирекції УАІБ взяв участь у форумі «Економічні реформи – порядок денний 2017, пріоритети бізнесу», на якому представники влади, зокрема Міністр фінансів України та Голова та члени Комітету ВРУ з податкової та митної політики, а також представники реального сектору економіки обговорювали необхідність подальших змін у податковій системі України.

13 та 20 березня УАІБ проводить для членів Асоціації два семінари «Актуальні питання пруденційного нагляду та звітності КУА», які відвідали близько 120 фахівців КУА.

14 березня Генеральний директор УАІБ взяв участь у публічному обговоренні обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, організованому  Аналітичним центром «Колегіум Анни Ярославни» (КАЯ) у партнерстві з Міжфракційним депутатським об’єднанням «За впровадження повного циклу публічної політики», де йшлося про нову пенсійну політику запровадження в Україні накопичувальної системи.

Триває робота над перекладом профільного законодавства ЄС українською мовою та його аналіз із метою визначення можливостей подальшого транспонування в Україні, для надання професійним учасникам українського фондового ринку доступу до єдиного європейського ринку, що сприятиме залученню міжнародних інвесторів. Було здійснено додаткове замовлення та отримано повний переклад Директиви 2011/61/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 08 червня 2011 року про управляючих фондів альтернативних інвестицій (AIFMD), який було опубліковано на сайті Асоціації у розділі «Євроінтеграція», а також надано НКЦПФР.

Замовлено переклад Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) №231/2013 від 19 грудня 2012 щодо винятків, загальних умов діяльності, депозитаріїв, кредитного плеча, прозорості та нагляду (акт, що імплементує AIFMD).

23 березня Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу України, у числі яких усунуто технічну помилку щодо оподатковування доходів фізичних осіб при виплаті дивідендів ІСІ, зокрема запроваджено оподаткування за ставкою 9% доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток. Закон набув чинності 15 квітня 2017 року.

6 квітня НКЦПФР надала Українській асоціації інвестиційного бізнесу статус саморегулівної організації (СРО), яка об’єднує учасників фондового ринку, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, та видала Свідоцтва СРО, термін дії якого - п’ять років.
  
У квітні оновлено роз‘яснення для компаній з управління активами щодо дій, спрямованих на врегулювання питання реалізації цінних паперів, обіг яких зупинено та які знаходяться в портфелях фондів, що ліквідуються, а саме надана можливість реалізації активів ІСІ, які ліквідуються, в тому числі, цінних паперів, обіг яких зупинено рішеннями Комісії, у зв‘язку із включенням таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

20 квітня відбулося об’єднане засідання секцій УАІБ «Управління активами інститутів спільного інвестування» та «Впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності», учасники якого обговорили можливості застосування українськими компаніями з управління активами Глобальних стандартів результативності інвестування (GIPS).

УАІБ, як офіційний національний спонсор в Україні з підтримки і поширення Глобальних стандартів результативності інвестування, провела попередні переговори з представниками виконавчого комітету з  GIPS  при CFA Institute і обговорила можливості проведення спеціального навчального семінару для українських компаній, зацікавлених у впровадженні цих міжнародних стандартів.

24 квітня УАІБ спільно Національною асоціацією Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів направили відкрите звернення до Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра та інших представників влади з вимогою вжити термінових заходів задля недопущення руйнації недержавного пенсійного забезпечення внаслідок не включення НПФ до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, ведення якого здійснює Державна фіскальна служба України.

У квітні УАІБ бере активну участь у підготовці змін до нормативних актів, що регулюють діяльність зі спільного інвестування, зокрема, змін до рішень НКЦПФР, які регулюють питання припинення інститутів спільного інвестування, в частині надання можливості ліквідаційним комісіям ІСІ здійснити розрахунки з учасниками Фонду до моменту списання/реалізації заблокованих цінних паперів, що обліковуються за нульовою вартістю.

У травні через втрату недержавними пенсійними фондами статусу неприбуткових організацій УАІБ спільно з Національною асоціацією Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів звернулися до Голови Верховної Ради, Прем’єр-міністра та інших представників влади з вимогою вжити термінових заходів задля недопущення руйнації недержавного пенсійного забезпечення внаслідок не включення НПФ до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, ведення якого здійснює Державна фіскальна служба України. І хоча згодом Міністерство фінансів відкликало свого листа щодо невключення НПФ до реєстру неприбуткових організацій, ситуація до кінця року не змінилася.

25 травня Мінсоцполітики підтримало звернення УАІБ та НАПФА і підтвердило наявність законодавчих підстав для включення НПФ до Реєстру неприбуткових організацій.

У травні відбулося об’єднане засідання Комісії з питань управління активами приватних фондів секції «Управління активами інститутів спільного інвестування», секції «Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності» та секції «Розвитку фінансових інструментів та взаємодії з ринковою інфраструктурою», на якому обговорювалися дискусійні питання механізмів фінансування будівництва через ІСІ. У засіданні взяли участь представники 21 КУА, які здійснюють через ІСІ фінансування будівництва.

8 червня УАІБ виступила співорганізатором прес-конференції «Як вилікувати пенсійну систему?», яка відбулася в ІА "Інтерфакс-Україна". У прес-конференції взяли участь представники громадських організацій, професійних асоціацій та експерти ринку, які закликали Кабінет Міністрів якнайшвидше створити умови для функціонування повноцінної трирівневої пенсійної системи.

9-10 червня в Одесі відбулася ХХХІ науково-практична конференція УАІБ “Професійне управління активами”. Основні теми: адаптація законодавства України у сфері управління активами інституційних інвесторів до вимог Директив ЄС, проблеми та перспективи накопичувального пенсійного забезпечення, інші питання регулювання діяльності з управління активами та розвитку інфраструктури та інструментів для інвестицій. Участь у конференції взяли близько 100 представників КУА та інших учасників фондового ринку, державних структур, депутати, міжнародні експерти.

Вперше на сторінці УАІБ у Фейсбук у режимі реального часу була організована онлайн-трансляція конференції з Одеси.
 
30 червня представник УАІБ взяла участь у 43-му засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ-небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, на якому, зокрема, розглядалися проект змін до постанови КМУ від 05.08.2015 №552, юридичний статус протоколів Робочої групи, порядку проведення ідентифікації та верифікації клієнтів на підставі ID паспортів тощо.

У липні набрали чинності підготовлені Дирекцією та затверджені Радою УАІБ зміни до Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності.

У липні НКЦПФР оприлюднила зміни до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність зі спільного інвестування. Зокрема, зміни нормативно-правових актів, які стосуються порядків реєстрації емісії цінних паперів ІСІ, порядку реєстрації регламенту ІСІ забезпечують можливість контролю Комісією за дотриманням норм щодо пов’язаності між зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування ІСІ, а також унеможливлення участі в ІСІ юридичних осіб, частка державної або комунальної власності в яких перевищує 25 відсотків. У Положенні про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІСІ доповнено перелік підстав для залишення звіту про досягнення мінімального обсягу активів ІСІ без розгляду, зокрема якщо надана інформація щодо проведеної оцінки активів не відповідає вимогам МСФЗ та обраній КУА обліковій політиці.

10 липня у Верховній Раді України зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (реєстраційний №6677).

У вересні 2017 року учасники УАІБ та Дирекції обговорили новації у бухгалтерському обліку цінних паперів у контексті МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” під час семінару «Операції з цінними паперами в 2017 році: бухгалтерський та податковий облік».

У вересні НКЦПФР оприлюднила проекти нових нормативно-правових актів у сфері регулювання ринку спільного інвестування

- проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)». Ним, зокрема передбачається удосконалення механізмів ліцензування компаній з управління активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.

- проект Рішення НКЦПФР «Про внесення Змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування». Мета врегулювати питання обліку прав вимоги за договорами інвестування будівництва, які укладаються за рахунок коштів спільного інвестування з метою інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва.

21-22 вересня в Одесі представники УАІБ взяли участь в Українському Фінансовому Форумі (Ukrainian Financial Forum 2017).

Дирекція УАІБ підготувала брошуру з короткою інформацією про Асоціацію та інфографікою з актуальними даними про стан розвитку індустрії управління активами в Україні англійською мовою та передано її міжнародним партнерам для розміщення і поширення у матеріалах міжнародних заходів та публікаціях, підтриманих УАІБ.

На сайті УАІБ створено спеціальний розділ «Євроінтеграція», на якому акумулювалися інформаційні та аналітичні матеріали щодо правил доступу до капіталу в Європі (ЄС) для фондів третіх країн, до яких належить і Україна, а також інформація про реформування різних сфер діяльності в Україні відповідно до вимог Угоди про Асоціацію з ЄС.

11 жовтня УАІБ та НАПФА закликали народних депутатів прийняти законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (№6677) у першому читанні за основу, оскільки запровадження з 1 січня 2019 року перерахування внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування потребує створення інституційних компонентів та законодавчого забезпечення функціонування накопичувальної системи.

12 жовтня відбулося засідання Комісії з питань управління активами публічних фондів Секції Управління активами ІСІ з обговорення змін до Положення про функціонування фондових бірж у частині вимог до лістингу цінних паперів. Сформовані пропозиції від Асоціації, серед яких, зокрема, і відмова від двох рівнів лістингу, були представлені на засіданні Комітету НКЦПФР з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку і загалом підтримані регулятором.

13 жовтня Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу та Об’єднання Фінансових Установ провели зустріч з питань регулювання діяльності управителів фондів фінансування будівництва (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю (ФОН) після консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг (відомий як «Закон про спліт»). Учасники дійшли висновку, що ФФБ та ФОН повинні залишитися окремим видом діяльності.

25 жовтня представники 20 КУА та Дирекції взяли участь у семінарі “Як компаніям з управління активами звітувати за глобальними стандартами результативності інвестицій GIPS”, організованому за сприяння CFA Institute та за підтримки УАІБ. За результатами заходу було проведено низку обговорень з учасниками УАІБ щодо можливостей подальшого застосування ними GIPS в Україні.

У жовтні представники Асоціації взяли участь у 9-й зустрічі Ініціативної групи асоціацій інвестиційних фондів та КУА країн ЦСЄ (CEE Initiative) у Братиславі (Словаччина), де представники індустрій колективного інвестування Центральної та Східної Європи обговорювали виклики та нові тренди у національних індустріях, а також очікування щодо змін у регулюванні у відповідних країнах, з урахуванням вимог законодавства ЄС.

8 листопада УАІБ спільно Українським інститутом розвитку фондового ринку та Аудиторською палатою України провела круглий стіл «Підвищення якості аудиторських послуг – важливий елемент відновлення довіри до фінансових установ», в якому взяли участь також фахівці НКЦПФР. Йшлося про актуальні та проблемні питання аудиту компаній з управління активами, зокрема типові невідповідності аудиторських висновків та зв’язок звітів аудитора з фінансовою звітністю компанії. Обговорювалися підходи до  оцінювання  якості  аудиторських  послуг  та  аналізувалися  питання,  які виникають під час розгляду Комісією АПУ з контролю якості та професійної етики.

За результатами круглого столу розроблено спеціалізовану Програму удосконалення професійних знань аудиторів «Актуальні питання аудиту фінансової звітності компаній з управління активами, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів».

15-16 листопада директор з міжнародних зв’язків  УАІБ Анастасія Гаврилюк взяла участь у щорічному Інвестиційному форумі EFAMA, який відбувся у Брюсселі.

У листопаді Дирекція розробила та Рада УАІБ затвердила зміни до Положення про порядок прийому компаній до складу членів Української асоціації інвестиційного бізнесу та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) в НКЦПФР та зміни до Порядку надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку  - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

17 листопада Міністерство юстиції України зареєстровало зміни до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

У листопаді представники Асоціації долучилися до обговорення питання щодо визначення терміну «зберігач активів ІСІ» та його використання в окремих нормативно-правових актах Комісії з урахуванням норм законів «Про депозитарну систему України» та «Про інститути спільного інвестування».

27 листопада набули чинності зміни до Ліцензійних умов провадження профдіяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

30 листопада представники Дирекції взяли участь в обговоренні проекту концепції трансформації системи підготовки та атестації фахівців фондового ринку, розробленого у рамках Меморандуму між НКЦПФР та CFA Society Ukraine.

1 грудня УАІБ виступила проти пропозиції НКЦПФР зарахувати усіх профучасників фондового ринку до підприємств, що становлять суспільний інтерес, бо це суперечить європейській практиці та створює додаткові ризики для інвесторів. Асоціація направила листа із зауваженнями до Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради України.

7 грудня УАІБ взяла  участь у міжнародній практичній конференції «Розвиток товарного біржового ринку», організованій НКЦПФР спільно з Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору», на якій виступили представники Комісії США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), інших державних агенцій США, ЄБРР, міжнародних бірж, державних органів України, а також представники українських бірж та приватного сектору.

13 грудня УАІБ долучилася до Форуму «Який СПЛІТ потрібен ринку?», організованому за ініціативи Об’єднання Фінансових Установ, більшість учасників якого висловилися проти прийняття законопроекту 2413а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій державного регулювання ринків фінансових послуг», прийняття якого може призвести до негативних та незворотних наслідків, чергової кризи та недовіри споживачів до ринку фінансових послуг.

14 грудня Асоціація взяла участь у круглому столі «Оновлені Принципи корпоративного управління: дороговказ для ринків», учасники якого висловилися за  необхідність оновлення національних Принципів корпоративного управління.

15 грудня представники УАІБ взяли участь у засіданні Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку, на якому презентувалася  «Концепція запровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу», що розглядається як  невід‘ємна частина системи управління ризиками професійного учасника ринків капіталу.

2017 рік у цифрах і фактах

У 2017 році відбулося 11 планових засідань Ради УАІБ та 22 - шляхом опитування, 5 засідань Дисциплінарного комітету УАІБ (за порушення внутрішніх документів Асоціації Комітет виніс попередження 10 компаніям, щодо 8 компаній-членів УАІБ було застосовано санкцію «виключення зі складу членів Асоціації», три рішення з яких Рада УАІБ направила на повторний розгляд Дисциплінарного комітету)

Протягом 2017 року обсяг випусків інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 6,26 млрд грн, що більше на 0,89 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2016 року.

Обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, становив 13,71 млрд грн, що більше на 2,98 млрд грн порівняно з даними за аналогічний період 2016 року.

З початку реєстрації за станом на 31 грудня 2017 року кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 2 337 інститутів спільного інвестування, з них:

539 – корпоративних інвестиційних фондів,

1 798– пайовий інвестиційний фонд.

Кількість компаній з управління активами на кінець 2017 року - 296.

2018 рік

У 2018 році, як і в попередні чотири роки, українська галузь управління активами інституційних інвесторів перебувала у стані перманентних змін. Зусилля УАІБ були спрямовані на те, щоб втримати ситуацію на ринку у межах допустимого рівня регуляторного ризику, не опускаючи планку до рівня, коли шкода, завдана бізнесу від безсистемного державного втручання, може стати непоправною.

Впродовж року в Асоціації опрацювали більше 20 проектів нормативних актів НКЦПФР, частина з яких стосувалася безпосередньої діяльності КУА, зокрема, змін до Ліцензійних умов, пруденційного нагляду, звітності та інші. Асоціація готувала свої зауваження та пропозиції, направляла запити до регулятора, парламента, об’єднувала свої зусилля з СРО фондового ринку, іншими об’єднаннями небанківського фінансового ринку.  

У полі зору Асоціації у 2018 році перебували такі ключові теми, як запровадження другого обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи, негативні для ІСІ наслідки примусового викупу акцій у міноритарних акціонерів (сквіз-аут), ризики, які можуть виникнути після прийняття застарілого законопроекту «про спліт», нові підходи до зміни системи атестації кадрів, практика застосування етичних норм для підвищення довіри до українського ринку капіталу та інші.  

У січні у зв’язку із змінами до Положення № 1343, внесеними НКЦПФР, Асоціація доопрацювала програмне забезпечення для підготовки річної звітності за 2017 рік.

З метою уніфікації підходів провадження діяльності з управління активами Асоціація оновила примірні документи для КУА, зокрема примірний статут КУА, внутрішнє положення КУА про професійну діяльність з управління активами ІСІ та інвестиційні декларації ІСІ, проспекти емісії цінних паперів ІСІ.

Було оновлено також Рекомендації для КУА, пов‘язані з процедурою ліквідації інститутів спільного інвестування.

На засіданні Комітету НКЦПФР з питань функціонування інституційних інвесторів та інформаційної політики за участю Асоціації було розглянуто та схвалено доопрацьовані з урахуванням пропозицій УАІБ зміни до рішень НКЦПФР щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування.

21 січня УАІБ підготувала і поширила серед КУА Консультацію – роз’яснення «Які компанії з управління активами відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес».

16 лютого УАІБ виступила інформаційним партнером CFA Society Ukraine і залучила представників КУА до участі в Семінарі з оцінки - 2018: моделювання, оцінка та стрес-тестування.

27 лютого відбулися чергові Загальні збори членів УАІБ. Представники 153 компаній з управління активами заслухали і схвалили Звіт про діяльність УАІБ у 2017 році та Звіт Ревізійної комісії. Учасники Загальних зборів обговорили та затвердили План роботи та бюджет Асоціації на 2018 рік.

У лютому представники УАІБ взяли участь у презентації Концепції запровадження другого рівня пенсійного забезпечення в Україні, яку підготувала НКЦПФР.

У лютому УАІБ підписала Спільну заяву громадських організацій та професійних асоціацій до ВРУ, органів виконавчої влади, Національних комісій щодо необхідності найскорішого прийняття законопроекту №6677 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» та неухильного виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (№2148-VIII) щодо термінів запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

У першому кварталі УАІБ спільно з ПАРД та АУФТ направили спільне звернення до НКЦПФР з пропозиціями та зауваженнями до Концепції реформування системи підготовки та сертифікації фахівців на фондовому ринку.

1 березня представник УАІБ взяв участь у круглому столі «Інструменти підтримки інновацій у реальному секторі економіки: адаптація європейського досвіду до українських реалій», організованому в рамках проекту «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України», який виконує ГО «Агенція Європейських Інновацій» під парасолькою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС)  за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія». УАІБ було запрошено як учасника Робочої групи 3 УС ПГС «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво».

У березні на сайті УАІБ створено новий підрозділ «Пенсійна реформа: накопичувальний рівень», в якому акумулюються матеріали щодо міжнародного досвіду функціонування накопичувального рівня пенсійної системи.  

15 березня та 4 квітня УАІБ організувала та провела два семінари «Нові МСФЗ 9 та 15: застосування та зміна облікових підходів», оскільки з січня 2018 року ці стандарти стали обов’язковими для застосування. Навчання пройшли близько 140 фахівців КУА. 

У березні  представник Асоціації взяв участь у роботі 45 засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. На засіданні, серед іншого, було розглянуто ініційоване УАІБ питання: чи можуть СПФМ – небанківські фінансові установи розглядати як безготівкові платежі, здійснені їх клієнтами до банків готівкою без відкриття поточного рахунку? Робоча група позитивно відповіла на це питання, не підтримавши при цьому позицію НКЦПФР.

20 березня Генеральний директор Асоціації виступив під час панельної дискусії на тему: «Як і де зберігати накопичені кошти? Облігації як сучасні інструменти для залучення інвестицій в український бізнес», з метою привернення уваги суспільства та органів державної влади до такого інструменту, як корпоративні облігації, а також до перспектив розвитку української економіки за допомогою залучення коштів у фондовий ринок України.

У квітні УАІБ приєдналася до Меморандуму про Об’єднання фінансових установ, який підписали 16 профільних професійних об’єднань учасників фінансового ринку. Учасники меморандуму домовилися консолідувати свої зусилля заради вироблення спільного бачення і активної участі в реформуванні фінансового ринку. Під час спільної прес-конференції в ІА «Укрінформ» Генеральний директор УАІБ А. Рибальченко висловив занепокоєння з приводу ситуації, коли з метою застосування в Україні європейського законодавства на розгляд парламенту виносяться законопроекти, які через довільне тлумачення викривлюють суть Євродиректив. Він наголосив на необхідності створення бази якісних перекладів актуальних Євродиректив, які Україна прагне застосовувати на фінансовому ринку, підготовки адаптованого глосарію, який допоможе однаково розуміти і використовувати термінологію.

12 квітня директор з міжнародних зв’язків УАІБ взяла участь у 10-й зустрічі CEE Initiative в Загребі (Хорватія) на запрошення Асоціації компаній-управляючих інвестиційними фондами (Хорватська економічна палата, HGK) та за участі Європейської асоціації управління фондами та активами (EFAMA). На зустрічі було обговорено активізацію участі національних асоціацій, що входять до групи, у роботі органів EFAMA для посилення голосу СЕЕ-регіону і його впливу на прийняття рішень на пан’європейському рівні.

У квітні Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов зайняв перше місце у номінації «Особистість інвестиційного ринку» у конкурсі «Фінансовий оскар-2017», організованому журналом «Бизнес». 

19 квітня УАІБ виступила інформаційним партнером та запросила представників КУА до участі у семінарі «Проблеми реформування пенсійної системи України та ключових питань впровадження», що був організований CFA Society Ukraine.

22 квітня Асоціація провела опитування серед своїх членів щодо емiтентiв в активах фондiв, щодо яких прийнято рішення про squeeze-out.

24 квітня УАІБ, спільно з компанією Неlios Strategia, провела для КУА семінар «Альтернативна енергетика як прибутковий бізнес». Зацікавленим компаніям було надано інформацію про те, як побудувати бізнес на генерації чистої енергії, як залучити інвестиції до проекту в сонячній енергетиці, про правові форми входження в капітал, етапи фінансування, терміни окупності проекту.

26 квітня УАІБ виступила ініціатором проведення та організатором прес-брифінгу в ІА «Українські новини» на тему: «Сквіз-аут по-українському: справедливий викуп чи грабунок міноритаріїв?». Крім УАІБ, до заходу приєдналися Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів, Асоціація «Українські Фондові Торговці», представники КУА. Було висунуто вимогу негайного призупинити й удосконалити законодавство про акціонерні товариства щодо механізму «сквіз-аут».

У травні представники Дирекції взяли участь у зустрічі з делегацією МВФ, на якій обговорювалися актуальні питання роботи індустрії управління активами в Україні, очікування та сподівання її учасників, а також їхнього бачення подальшого розвитку в умовах змін регулювання відповідно до міжнародних зобов’язань України за Угодою про асоціації з ЄС. 

17 травня УАІБ виступила за збереження права вибору для учасників фондового ринку під час обміну інформацією з НКЦПФР і направила до Комісії свої зауваження щодо проекту змін до «Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Зауваження стосувалися змін до Положення, якими передбачено запровадити підхід, при якому обмін електронними документами в системі електронного документообігу здійснюється між суб’єктом подання та Комісією виключно за посередництва агента подання. 

У травні представники УАІБ взяли участь у зустрічі з представниками НКЦПФР, CFA Society Ukraine і фахівців UEnet, міжнародного об’єднання фахівців з оцінювання професійних компетенцій, яка відбулася у рамках реалізації концепції «Підготовка та атестація фахівців фондового ринку та керуючих активами: прозорість і відповідність сучасним вимогам та міжнародним стандартам». На зустрічі було представлено результати проведення фокус-груп із фахівцями фондового ринку, представниками академічного середовища і регулятора. Мета фокус-груп – обґрунтоване визначення кваліфікаційних вимог до претендентів на отримання відповідних сертифікатів.

25 травня УАІБ приєдналася до підписання листів від імені 16 професійних об’єднань на адресу ЄБРР, МВФ, АПУ, Комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності, голів парламентських фракцій щодо недоцільності прийняття законопроекту №2413а (про спліт). Учасники Об’єднання фінансових установ закликали залишити функцію державного нагляду та регулювання небанківських установ за Нацкомфінпослуг, посиливши її інституційну спроможність та фінансову незалежність.

У травні Асоціація долучилася до міжнародного науково-практичного семінару «Практика застосування Рекомендацій FATF державним сектором та реалізація результатів Національної оцінки ризиків», організованого Держфінмоніторингом.

29 травня УАІБ підписала Спільне Звернення СРО фондового ринку до НКЦПФР щодо вирішення проблемних питань у зв'язку з процедурою примусового викупу акцій у міноритаріїв.

1 червня Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко взяв участь у конференції «Фінансування житлових об’єктів: інструменти практики, переваги та ризики, організованій комунікаційною платформою Red Community спільно з Об’єднанням фінансових установ. Він виступив у рамках дискусії «Як нові законодавчі ініціативи можуть змінити правила гри у фінансуванні житла» (щодо законопроекту №7084 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості»).

У червні представники УАІБ виступили на засіданні Підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету ВР з питань запобігання корупції щодо процедури сквіз-аут, на якому розповіли про проблемні аспекти застосування законодавства з цього питання та про втрати, яких зазнають міноритарні акціонери, в тому числі і публічні інвестфонди. За результатами засідання було створено робочу групу з підготовки проекту конституційного подання з клопотанням до Конституційного суду перевірити Закон №1983-VII на відповідність сутнісному змісту Конституції України.

8-9 червня в Одесі відбулася щорічна літня конференція УАІБ “Професійне управління активами: Модернізація національної моделі інвестиційного бізнесу”. Учасники конференції намагалися знайти відповіді на питання: як і куди рухається бізнес з управління активами, яких змін варто очікувати у процесі імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС та впровадження норм європейських директив в українське законодавство, як вплинуть на розвиток галузі останні законодавчі зміни та що необхідно зробити, щоб запустити другий накопичувальний рівень пенсійної системи.

Під час конференції відбулося 4 пленарних засідання - «Спільне інвестування: розвиток ринку в ЄС та євроінтеграційні зусилля України», «Якість фінансової звітності та аудиту на ринку управління активами», «Вплив останніх змін законодавства на ринок управління активами» та «Архітектура накопичувальної складової пенсійної системи».

За підсумком обговорень підготовлено та направлено звернення до Голови Верховної Ради України та головів депутатських фракцій щодо підтримки прийняття законопроектів №6677 та №6534–д, які сприятимуть розвитку фінансового сектору економіки, формуванню сприятливого інвестиційного клімату в країні та подальшому впровадженню повноцінної пенсійної реформи.

2 липня УАІБ, у складі Об’єднання учасників фінансового ринку, вчергове  виступила проти прийняття законопроекту 2413а, оскільки вважає, що законопроект про СПЛІТ втратив свою актуальність і несе невиправдані ризики для фінансового ринку.

4 липня Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов виступив на засіданні круглого столу «Роль етичних стандартів у формуванні ефективного ринку капіталу», який організувала в інформагентстві «Укрінформ» НКЦПФР за сприяння Проекту USAID «Трансформація фінансового сектора» та Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. 

Відповідаючи на заяву НКЦПФР про намір розробити і прийняти до кінця 2018 року Кодекс професійної етики учасників ринку капіталу, Головуючий Ради УАІБ наголосив, що на відміну від CFA, саморегулівні організації об’єднують юридичних осіб відповідного виду діяльності, які приймають етичний кодекс СРО під час вступу в саморегулівну організацію і зобов’язані виконувати його норми усім трудовим колективом. Але СРО не має безпосередніх важелів впливу на окремих співробітників компаній, які є фізичними особами і можуть поводитися неетично.

20 липня набув чинності Порядок зміни виду інституту спільного інвестування, затверджений рішенням НКЦПФР № 314 від 15.05.2018 р. Згідно документа зміна виду ІСІ  на спеціалізований може здійснюватися виключно щодо інститутів спільного інвестування диверсифікованого виду.

23 липня УАІБ розробила примірний статут ТОВ "КУА" з урахуванням вимог ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який набув чинності у червні, та відповіді НКЦПФР.

У серпні УАІБ створила власний Telegram-канал https://telegram.im/@uaib_news, через який почала поширювати актуальну інформацію, новини, проекти законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності з управління активами інституційних інвесторів, анонси подій, інші важливі повідомлення.

14 серпня набули чинності зміни щодо реєстраційних процедур ІСІ.

17 вересня представники УАІБ взяли участь у прес-конференції «Порушення прав міноритарних акціонерів українських підприємств. Неконституційність процедури сквіз-аут», на якій було анонсовано підготовку конституційного подання щодо скасування цієї процедури.

20-21 вересня представники Асоціації відвідали Ukrainian Financial Forum 2018 (UFF) в Одесі, організованому міжнародною фінансовою групою ICU.

27 вересня Рада УАІБ затвердила розроблені фахівцями Дирекції Рекомендації із застосування Компаніями з управління активами методологічних підходів для оцінки кредитного ризику в КУА та фондах в управлінні, з урахуванням вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності №9 (МСФЗ 9) від 18.09.2018 та пропозицій і зауважень від КУА.

У вересні Генеральний директор УАІБ виступив на засіданні «круглого столу» на тему: «Фінансовий ринок напередодні виборів: ризики та можливості», проведеного Об’єднанням учасників фінансового ринку. Йшлося про недоцільність зміни формату регулювання фінансових ринків у спосіб, запропонований законопроектом №2413а (законопроект про спліт).

У жовтні  набрав чинності Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року. УАІБ, спільно з Об’єднанням учасників фінансового ринку, звернулася із листом до Ради нагляду за аудиторською діяльністю щодо вимог до аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. Зокрема, про зняття необґрунтованих обмежень щодо дати отримання Диплому з міжнародних стандартів фінансової звітності DipIFR Russian, передбачених «Переліком професійних організацій, сертифікат (диплом), який свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.  Пропозиції були враховані.

УАІБ взяла участь в обговоренні проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Правил (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами» та висловила пропозиції стосовно вилучення з тексту документа визначення поняття «кваліфікований інвестор» як такого, що має визначатися на рівні Закону.

У 4-му кварталі представники Дирекції пройшли тренінг щодо засад виконання Угоди про асоціацію та наближення законодавства України до права ЄС.

26 жовтня фахівці Асоціації взяли участь у XІІ Щорічному форумі з корпоративного права, на якому йшлося про зміни до законодавства України щодо фондового ринку, про практику застосування цих змін, захист корпоративних прав у суді та «Антирейдерській» комісії Мін`юсту, їхню ефективність, переваги та недоліки.

7-8 листопада директор з міжнародних зв’язків Асоціації взяла участь у  щорічному Інвестиційному форумі EFAMA – представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту у Брюсселі, на якому йшлося про пріоритети асоціації на 2019 рік і наступні чотири роки щодо забезпечення конкурентоспроможності європейської інвестиційної індустрії у глобальному вимірі, перспектив та ймовірних викликів галузі.

19 листопада проведено опитування серед КУА про пріоритетні напрямки інвестування ІСІ.

У листопаді на основі роз’яснень НКЦПФР Асоціація оновила «Консультацію УАІБ: які компанії з управління активами відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес», у зв’язку зі змінами законодавства щодо тлумачення терміну «підприємства, що становлять суспільний інтерес», які набули чинності з 1 липня 2018 року.

22 листопада Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко виступив під час дискусії «Етична поведінка як запорука сталого розвитку бізнесу та ринку», яку організували CFA та НКЦПФР.

У листопаді відновлено статус недержавних пенсійних фондів як неприбуткових організацій. Після зусиль і наполегливої роботи УАІБ та НАПФА ця норма була включена до прийнятого ВР Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» №2628 від 23.11.2018. Закон набирав чинності 1 січня 2019 року, при цьому прикінцевими та перехідними положеннями цього Закону передбачається, що ця норма застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 липня 2017 року.  

У 4-му кварталі Асоціація провела дві зустрічі з представником Проекту з ринків капіталу, на яких обговорювалися актуальні  питання проектного законодавства з питань реформи фінансового сектору (ПЗУ № 2413а від 20.07.2015 р.), пенсійної реформи (зокрема, проектів закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 9224 від 19.10.2018 р.) та ризики прийняття зазначених законопроектів.

Свої застереження щодо ПЗУ «про спліт» Асоціація також направила до Європейської комісії, зокрема Високого представника ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки/Віце-президента ЄК Федеріки Могеріні та до Гендиректорату ЄК з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та об’єднання ринків капіталу (DG FISMA).

У грудні після реєстрації у ВРУ законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в частині розвитку ринків капіталу» (№9375 від 06.12.2018р.), до тексту якого Асоціація раніше надавала свої зауваження до НКЦПФР та які не були враховані, УАІБ направила листи-звернення до всіх фракцій ВРУ, в яких обґрунтувала свою позицію щодо недоцільності прийняття цього проекту. Асоціація вважає безпідставними пропозиції щодо суттєвого розширення кола підприємств, які підпадають під визначення «підприємства, що становлять суспільний інтерес», встановлене Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та віднесення до них всіх професійних учасників фондового ринку без врахування критеріїв класифікації підприємств.

4 грудня Представник УАІБ взяв участь у 3-му Міжнародному Форумі корпоративних директорів, організованому Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

11 грудня Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко презентував можливості використання ІСІ для розвитку економіки на конференції "Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та бізнесу", яку організувала Торгово-промислова палата України.

12 грудня фахівці Асоціації долучилися до обговорення результатів Аналізу практики застосування теорії та законодавства фахівцями фондового ринку та керуючих активами, організованого НКЦПФР за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

У грудні УАІБ підготувала зміни до Примірних правил фінансового моніторингу для КУА, у зв’язку з набранням чинності змін до ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

18 грудня УАІБ запропонувала Комісії встановити перехідний період для запуску нової системи подачі звітності до НКЦПФР до 1 червня 2019 року, що дало б можливість паралельно і безболісно для учасників фондового ринку запустити нову систему подачі звітності та відпрацювати її, а також при цьому уникнути «штучного» порушення строків подачі звітності.

19 грудня УАІБ підготувала спеціальне інформаціне повідомлення для своїх учасників, у якому уточнила, що статус НПФ як неприбуткових організацій відновлено з 1 липня 2017 року.

2018: цифри і факти

У 2018 році відбулося 11 планових засідань Ради УАІБ та 10 – шляхом електронного опитування.

Дисциплінарний комітет УАІБ провів 4 засідання. За порушення внутрішніх документів Асоціації Комітет виніс попередження 6 компаніям, щодо 10 компаній-членів УАІБ застосовано санкцію «виключення зі складу членів Асоціації», три рішення з яких Рада УАІБ направила на повторний розгляд Дисциплінарного комітету.

За 2018 рік Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 12 КУА.

Протягом 2018 року підтримано 6 звернень до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

Кількість КУА упродовж 2018 року зменшувалася до 291 компанії, станом на 31 грудня 2018 року становила 296.

За даними УАІБ, на кінець 2018 року активи в управлінні українських КУА зросли на 18,7% і сягнули 314,8 млрд. грн.

Кількість ІСІ в управлінні КУА у 2018 році зросла на 8,2% і на кінець року дорівнювала 1237 (за даними звітів КУА).

Активи НПФ в управлінні КУА за 2018 рік зросли на 15,6%, до 1 413,9 млн. грн., кількість НПФ в управлінні не змінилася (58).

Активи страхових компаній в управлінні КУА загалом скоротилися у 2018 році на 35,4% (після +127,5% у 2017-му), до 79,8 млн. грн., що було зумовлено зменшенням кількості таких СК із 6-ти до 2-х.

2019 рік

У 2019 році ситуація на українському ринку управління активами інституційних інвесторів, як на всьому вітчизняному фондовому ринку, стабільністю не вирізнялася. Турборежим у прийнятті законодавчих норм підсилювався новаціями регулятивних норм.

Крім численних законопроектів, до роботи над якими активно долучалися фахівці УАІБ, Асоціація протягом року опрацювала майже десяток нормативно-правових актів, які безпосередньо стосувалися галузі управління активами.

Паралельно тривала роз'яснювальна робота щодо нововведень та організовалися навчальні заходи для членів Асоціації. За рік було підготовлено 4 Консультації з актуальних питань діяльності, а також отримано на запити УАІБ чимало уточнень від регулятора щодо різних норм законодавства.

У дискусійних та проблемних питаннях законодавчого та регуляторного характеру, позиція УАІБ не завжди співпадала з поглядами НКЦПФР. Дещо вдалося відстояти, наприклад, у Законі про спліт не допустити об'єднання діяльності з управління активами і довірче управління ФОН та ФФБ, спільно з іншими Асоціаціями після 4-х років дискусій добитися "перенесення" із законопроекту щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінінструментів повноваження регулятора, які не стосувалися ні інструментів, ні розвитку ринку. Пропозицію професійних об’єднань фінансового ринку, серед яких була і УАІБ, щодо необхідності перенесення дати початку подання фінзвітності на основі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі підтримало Міністерство фінансів України. Але значна частина обгрунтованих пропозицій Асоціації, незважаючи на довгі дискусії, врахована не була, зокрема, таке болюче питання як консолідований нагляд для КІФів.

Серед пріоритетних тем, до яких Асоціація привертала увагу влади і громадськості у 2019 році, були погіршення стану фондового ринку України, спричиненого неякісним рівнем регулювання ринку керівництвом НКЦПФР, необхідність перенесення початку подання фінзвітності в електронному форматі XBRL, запуск  Системи фінансової звітності у форматі XBRL, дискусії щодо реформування системи сертифікації та атестації фахівців на фондовому ринку, пропозиції до проекту Стандартів корпоративного управління для професійних учасників фондового ринку, Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року, визначення справедливої вартості інструментів капіталу, що знаходяться у складі активів ІСІ, з урахуванням вимог МСФЗ, та інші.  

17 січня на сайті Асоціації опублікувано Консультацію УАІБ: особливості формування облікових підходів КУА щодо доходів від управління активами, враховуючи МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

У 1-му кварталі УАІБ організувала і провела два семінари «МСФЗ 9 та 16: практика застосування та вимоги до розкриття інформації», враховуючи, що з 1 січня 2018 року обов’язковим для застосування став оновлений МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а з 1 січня 2019 року - новий МСФЗ 16 «Оренда». Вимоги цих стандартів потрібно враховувати при складанні фінансової звітності за 2018 рік. Навчанням охоплено близько 140 фахівців КУА.

23 січня та 13 лютого УАІБ проводить семінар «Актуальні питання пруденційного нагляду та звітності КУА», в яких залучає фахівців більше 140 КУА.

У першому кварталі Асоціація готує низку звернень до НКЦПФР для роз'яснень, зокрема:

  • щодо уточнення кінцевої дати оприлюднення у 2019 році річної фінансової звітності за 2018 рік компаніями з управління активами     

  • щодо застосування окремих вимог Положення № 1597, а саме: щодо врахування резервного капіталу до підтвердження прибутку звітного року аудитором та щодо дотримання нормативу за коефіцієнтом покриття операційного ризику.

  • щодо публікації інформації відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють реєстраційні та ліквідаційні процедури ІСІ, в  офіційному друкованому виданні НКЦПФР. 

  • про поширення обмеження щодо застосовування змін до Положення про склад та структуру активів ІСІ, які набули чинності 22 березня 2019 року, виключно на договірні відносини щодо придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги.

  • щодо ряду питань стосовно заповнення та подачі Повідомлення до Комісії, враховуючи особливості діяльності інститутів спільного інвестування та з метою недопущення порушень компаніями з управління активами вимог законодавства.

З метою захисту прав міноритарних акціонерів, в т.ч. інститутів спільного інвестування, Асоціація звертається до Прем’єр-міністра України щодо вирішення питання виплати дивідендів ПАТ «Укрнафта».

У лютому УАІБ спільно з АУФТ, та ПАРД висловли свою незгоду з пропозиціями законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в частині розвитку ринків капіталу» (№9375 від 06.12.2018) і звернулися до Комітетів і фракцій ВРУ з проханням не приймати його без доопрацювання.

18 лютого Асоціація підготувала і розмістила на сайті Консультацію УАІБ щодо подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств КУА, яка управляє активами пайового інвестиційного фонду.

У лютому УАІБ підтримала Звернення громадських організацій та недержавних пенсійних фондів щодо необхідності негайного розгляду законопроекту №6677 та до Кабінету міністрів - прискорити роботу щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко взяв участь у пресконференції "Зволікання з введенням другого рівня пенсійної системи і неприпустимість зриву пенсійної реформи".

У лютому представники Асоціації та Дирекції взяли участь у  круглому столі «Достойна пенсія: скільки та як треба працювати?» Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

25 лютого Асоціація висловила занепокоєння з приводу оприлюдненого на сайті НКЦПФР повідомлення про існування ризиків у покупців майнових прав на об’єкти житлового будівництва через купівлю форвардних контрактів. УАІБ наголосила, що це може призвести до безпідставного штучного провокування панічної поведінки інвесторів і дестабілізації національного ринку житлової нерухомості та економіки країни в цілому.

У лютому УАІБ звернулася до Верховної Ради України щодо недоцільності прийняття законопроект про СПЛІТ, як такого, що втратив свою актуальність і його прийняття призведе до негативних наслідків.

Асоціація підписала звернення до народних депутатів з проханням підтримати  проект подання до Конституційного суду України стосовно врегулювання ситуації щодо процедури squeeze-out на відповідність її сутнісному змісту Конституції України.

У березні УАІБ відреагувала на пресреліз НКЦПФР про масштабні помилки та недоліки у фінансовій звітності професійних учасників ринку, зокрема й КУА, за 2017 рік. Асоціація назвала цю заяву упередженою і перебільшеною, а поширення результатів вибіркового аналізу на всіх учасників ринку некоректною та непрофесійною, оскільки фінзвітність професійних учасників підлягає обов’язковому аудиту.

УАІБ надає свої пропозиції до проекту нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У березні, коли на фондовому ринку України з’явився перший уповноважений провайдер інформаційних послуг з оприлюднення фінансової звітності та інформації - державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» - УАІБ провела збір інформації від своїх учасників щодо недоліків функціонування особистого кабінету на базі програмного комплексу уповноваженого і направила інформацію до НКЦПФР та АРІФРУ із зазначенням необхідності оперативно вдосконалити роботу програмного комплексу.

У  березні УАІБ підготувала і розмістила на сайті ще дві Консультації для членів Асоціації: щодо подання фінансової звітності при досягненні мінімального обсягу активів пайового інвестиційного фонду та звіту про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування та щодо подання фінзвітності при реєстрації змін до проспекту емісії інвестсертифікатів ПІФ, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду. 

14 березня відбулися чергові звітно-виборні Загальні збори членів УАІБ, які обрали новий склад керівних органів та затвердили напрями розвитку на 2019-2020 роки, у яких взяли участь представники  164  компаній з управління активами, які заслухали і затвердили Звіт про діяльність УАІБ у 2018 році та Звіт Ревізійної комісії.

Учасники зборів обговорили актуальні питання та очікувані виклики у розвитку діяльності з управління активами інституційних інвесторів та обрали новий склад керівних органів Асоціації - Ради, Дисциплінарного комітету та Ревізійної комісії УАІБ.

До складу Ради УАІБ обрано: Жадана О.В. – ТОВ «КУА «Діалог Плюс» (м.Київ), Захараш Т.І. - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди» (м.Київ), Захарчука Р.М. - ТОВ «КУА «ІФК» (м.Київ), Кобець Н.А. – ТОВ КУА «Інститут портфельних інвестицій» (Київ), Когута І.Д. - ТОВ «КУА «ФІНЕКС – КАПІТАЛ» (м.Харків), Колесника О.М., - ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти” (м.Київ), Константинову С.В. - ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008" (м.Київ), Леонова Д.А. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Овчаренка Г.О. - ТОВ «КУА - АПФ «АПІНВЕСТ» (м.Київ), Петрука С.І. - ПрАТ «КУА „Карпати-Інвест” (м.Львів), Пісного А.І. - ТОВ «КУА- АПФ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ» (м.Київ).

До складу Ревізійної комісії УАІБ обрано: Назаренка О.В. - ТОВ «КУА АПФ «Синтакс - Інвест» (м.Київ), Торопіну Н.Є. - ТОВ «КУА «СВОП» (м.Київ), Удовітченка В.Є. – ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» (м.Київ).

До складу Дисциплінарного комітету УАІБ обрано: Азарха С.В. - ТОВ «КУА «Оптимум» (м.Київ), Бойка О.В. - ТОВ «КУА «Інститут портфельних інвестицій» (м.Київ), Болотіну С.В. -  ТОВ «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (м.Київ), Бондаренка О.В. – ПрАТ «КУА АПФ «Брокбізнесінвест» (м.Київ), Іщук Т.П. - ТОВ «КУА «АЙ К’Ю - ТЕХНОЛОДЖІ» (м.Київ), Кадькаленка А.С. - ТОВ «КУА «Реноме-2008» (м.Київ), Петренка С.М. - ТОВ «КУА «ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАРТНЕР» (м.Київ).

На організаційному засіданні новообраних органів Асоціації. Головуючим Ради УАІБ обрано Леонова Д.А, Головою Ревізійної комісії - Назаренка О.В., Дисциплінарний комітет очолив Петренко С.М.           

15 березня УАІБ оприлюднила попередні підсумки 2018 року, які засвідчили, що активи в управлінні українських КУА прискорили зростання і оновили максимуми, а приплив капіталу до відкритих фондів тривав.

11 квітня на засіданні новообраної Ради УАІБ відбувся розподіл функціональних обов’язків між членами Ради за напрямками роботи Асоціації. Вирішено, що  в УАІБ, як і раніше, будуть діяти 6 секцій за такими напрямками: Управління активами інститутів спільного інвестування (керівники - Г. Овчаренко, А.Пісний та Р.Захарчук), Управління активами та адміністрування пенсійних фондів (керівник Т.Захараш), Управління активами інших інституційних інвесторів (керівники – О.Жадан, Н. Кобець), Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності (керівники - Д.Леонов та С. Петрук), Секція впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності (керівники – С. Константинова, Г.Овчаренко),  Секція розвитку фінансових інструментів та взаємодії з ринковою інфраструктурою (керівники О. Колесник, І. Когут).           

14 квітня Українській асоціації інвестиційного бізнесу виповнилося 24 роки.           

У квітні УАІБ розробила для членів Асоціації програму для подання електронної форми Повідомлення про суб’єкта аудиторської діяльності до НКЦПФР по КУА та КІФ, що становлять суспільний інтерес           

11-12 квітня представник УАІБ взяв участь у 11-й щорічній зустрічі асоціацій CEE-Initiative у Празі, учасниками якої стали 8 національних асоціацій – з Болгарії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехія та України. Учасники зустрічі підтвердили, що принцип пропорційності, передбачений законодавством ЄС, на практиці не реалізується, і невеликих учасників місцевих ринків змушують виконувати неадекватно високі вимоги.

З травня 2019 року Професійні учасники фондового ринку можуть не публікувати у друкованих виданнях річну фінансову звітність та аудиторський висновок           

13 травня УАІБ оприлюднила Аналітичний огляд результатів діяльності галузі управління активами в Україні за 4-й кв.2018 та 2018 рік.

У травні у зв'язку з необхідністю до 17 червня 2019 року привести статут ТОВ у відповідність до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Дирекція УАІБ розробила Примірний статут ТОВ «КУА» з урахуванням вимог цього закону.

На початку червня УАІБ звертається до НКЦПФР з проханням уточнити низку питань щодо ІСІ та НПФ, пов’язаних з реєстрацією у Системі фінансової звітності у форматі XBRL, зважаючи на особливості діяльності інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів у зв’язку з необхідністю суб’єктів звітування до 7 червня 2019 року зареєструватися у Системі фінансової звітності у форматі XBRL.

14-15 червня УАІБ провела в Одесі щорічну конференцію "Професійне управління активами: нові горизонти”. Серед основних тем, які обговорювали учасники,  - реформування фінансового сектору в контексті євроінтеграційних процесів, зміни в регулюванні діяльності з управління активами, проблематика визначення справедливої вартості інструментів капіталу в активах ІСІ та НПФ, управління ризиками професійної діяльності КУА, актуальні питання оподаткування, переваги та недоліки проекту Закону України "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення та інші.

У липні члени Ради УАІБ розглянули проект Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, наданий НКЦПФР. Оскільки у проекті Положення попередні пропозиції як УАІБ, так і інших саморегулівних організацій, враховані не були, вчергове було вирішено звернутися до Комісії з пропозицією делегувати повноваження та функції щодо реформування системи сертифікації та атестації фахівців на фондовому ринку СРО.

На запит УАІБ EFAMA надала коментар щодо запланованого впровадження нового режиму пруденційного нагляду для інвестиційних компаній у ЄС за Директивою та Регламентом IFD/IFR, який у тому числі стосуватиметься частини компаній, що надають послуги з управління активами, та його взаємозв’язку з діючими режимами за Директивами AIFMD/UCITS для «чистих» КУА і за «пакетом CRD IV/CRR» для інвестиційних компаній, які у тому числі надають послуги з управління активами.

У серпні Асоціація підготувала і направила до НКЦПФР свої зауваження та  пропозиції до проекту Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку.

19 серпня УАІБ приєдналася до Спільного Звернення професійних асоціацій учасників фондового та товарного ринків до Президента та Секретаря РНБО з проханням звернути увагу на стрімке погіршення стану фондового ринку України, спричиненого неякісним рівнем регулювання ринку керівництвом НКЦПФР.

10 вересня УАІБ підготувала зміни до Примірних Правил та Програми здійснення фінансового моніторингу в КУА.

У вересні УАІБ розробила Методичні рекомендації щодо визначення справедливої вартості інструментів капіталу, що знаходяться у складі активів ІСІ, з урахуванням вимог МСФЗ. Рекомендації схвалила Рада УАІБ.

У 3-му та 4-му кварталахУАІБ та компанія Extra Consulting провели для членів Асоціації два семінари «Управління операційними ризиками КУА», у яких взяли участь  представники 50-ти КУА та Дирекції УАІБ.

Представники Асоціації виступили на Круглому столі «Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації», на якому обговорювалися проблеми, що стримують розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення.

Наприкінці вересня УАІБ долучилася до обговорення  проекту Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року, який підготували НКЦПФР спільно з НБУ. У пропозиціях Асоціації серед стратегічних цілей визначено: збільшення обсягу коштів роздрібних інвесторів, інвестованих у довгострокові фінансові інструменти через схеми колективного інвестування та участь у недержавному пенсійному забезпеченні, забезпечення механізмів для виходу вітчизняних небанківських фінансових установ на ринок фінансових послуг ЄС, стимулювання зростання обсягів публічної пропозиції цінних паперів вітчизняних емітентів, в т.ч. шляхом ІРО, створення симетричної та адекватної ризикам системи регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг тощо. Пропозиції Асоціації були частково враховані.

У вересні УАІБ збирає і узагальнює пропозиції до проекту рішення про зміни до Порядку погодження набуття особою істотної участі у профучаснику фондового ринку.

У жовтні представники УАІБ взяли участь у робочій зустрічі бізнесу з Головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Д.Гетьманцевим у Торгово-промисловій палаті України. Обговорювався законодавчий пакет з оподаткування, зокрема законопроекти №1210 та 1210-1, а також 1209 і 1209-1 щодо змін до Податкового кодексу та інших законів. Зауваження УАІБ до цих законопроектів були презентовані в робочих групах профільного Комітету ВРУ, участь у яких брали представники ДПС та Міністерства фінансів. Окрема зустріч була присвячена концепції оподаткування ІСІ, на якій йшлося про необхідність збереження особливостей оподаткування ІСІ.

У жовтні у парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстраційний №2284), четверта версія якого з серпня  активно обговорювалася у робочих групах, в тому числі й представниками Асоціації.

У листопаді УАІБ перезапустила і оновила сайт Асоціації, який запрацював у режимі дослідної експлуатації. Поліпшено інтерфейс пошукових форм довідників фондів та КУА, розділ «Ринок у цифрах», у тому числі ренкінги КУА та ІСІ, спрощено навігацію та пошук різних видів статистичних та аналітичних оглядів (щоденних, щотижневих, щомісячних, річних), а також додано Особистий кабінет члена Асоціації для подання КУА до Дирекції УАІБ інформації (звітності) членами УАІБ щодо результатів їхньої діяльності та діяльності фондів у їхньому управлінні через сайт УАІБ.

27 листопада і 4 грудня з метою інформування учасників про впровадження в Україні Системи фінансової звітності у форматі іXBRL УАІБ організувала для членів Асоціації безкоштовний семінар “Новий порядок складання фінансової звітності на основі Таксономії UA іXBRL МСФЗ”. Навчанням охоплено майже 150 фахівців КУА.

У 4-му кварталі Асоціація долучається до обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» (реєстраційний № 2461 від 15.11.2019).

У листопаді представники Комісії з питань оподаткування УАІБ взяли участь у Податковому форумі Асоціації адвокатів України, на якому обговорювалися новації у системі оподаткування.

Упродовж кварталу Асоціація спільно з КУА, що стали учасниками пілотного тестування програмного комплексу СФЗ іXBRL, узагальнила проблемні питання і разом з іншими професійними асоціаціями небанківського фінансового ринку винесла на обговорення у робочій групі Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ. УАІБ була серед ініціаторів пропозиції відтермінування запровадження єдиного електронного формату. Зокрема було запропоновано викласти у новій редакції пункт, згідно якого першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік.

У грудні пропозицію професійних об’єднань фінансового ринку щодо необхідності перенесення дати та прийняття відповідних законодавчих змін підтримало Міністерство фінансів.

17 грудня 2019 року УАІБ спільно з Аудиторською палатою України організували круглий стіл «Підвищення якості аудиторських послуг – важливий елемент довіри до фінансових установ». Учасниками стали представники близько 30 аудиторських компаній, які проводять аудиторські перевірки компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування, а також більше 20 КУА.

У грудні відбулася чергова зустріч групи CEE-асоціацій у Будапешті. УАІБ представляв член Ради Григорій Овчаренко. Наступну зустріч було вирішено провести у Києві у 2020 році.

18 грудня представниця УАІБ виступила на круглому столі «Неринковість» фондового ринку в Україні: економіко-правові складові», організованому Інститутом економіки та прогнозування НАН України.

2019: цифри і факти

У 2019 році відбулося 12 планових засідань Ради УАІБ та 12 засідань шляхом опитування.           

5 засідань провів Дисциплінарний комітет УАІБ. За порушення внутрішніх документів Асоціації до 5 КУА було застосовано дисциплінарну санкцію "попередження" і 5 компаній виключено зі складу членів УАІБ.           

Підтримано 5 звернень до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 9 КУА.

У 2019 році представники УАІБ увійшли до складу Громадських рад Нацкомфінпослуг, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.  

УАІБ активно працювала у складі Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС).

У 2019 році підготовлено та розповсюджено 47 щотижневих випусків фінансово-економічних оглядів та новин.           

Впродовж року УАІБ виступила інформаційним партнером більше 25 профільних заходів партнерських організацій, до яких залучила членів Асоціації.

На 31 грудня 2019 року членами Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) були 293 компанії з управління активами (КУА) та 6 компаній були кандидатами в члени УАІБ. В управлінні КУА знаходилися активи 1399 інститутів спільного інвестування (ІСІ), 58 недержавних пенсійних фондів (НПФ) та 2 страхових компаній загальною вартістю більш ніж 350 млрд. грн.

2020 рік

2020 рік увійшов в історію світу як рік коронакризи, рік локдаунів та карантинних обмежень, дистанційними умовами роботи, що були спровоковані пандемією ковіду. Галузь управління активами в Україні здебільшого гідно пройшла випробування і продовжувала зростати як кількісно, так і за вартістю активів в управлінні, а притік капіталу до відкритих ІСІ, що були одним із найменших секторів, отримали значний притік капіталу і найбільший відносний приріст чистих активів у 2020 році. Решта секторів галузі зберігала висхідний тренд, зростаючи головним чином за рахунок появи нових фондів венчурної категорії в управлінні КУА.

У 2020 рік відзначився  також приєднанням до Асоціації когорти нових членів  - професійних Адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

Станом на 31 грудня 2020 року членами Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) були 310 компаній: 303 компанії з управління активами (КУА) (з них 11 компаній поєднували діяльність з управління активами та діяльність з адміністрування НПФ) та 7 адміністраторів НПФ, які здійснювали винятково діяльність з адміністрування НПФ.   Ще 6 компаній були кандидатами в члени УАІБ. В управлінні КУА знаходились активи 1533 інститутів спільного інвестування (ІСІ), 58 недержавних пенсійних фондів (НПФ) та 2 страхових компанії загальною вартістю майже 425 млрд грн. Також члени Асоціації здійснювали адміністрування 58 НПФ.

У січні УАІБ стала учасником публічної дискусії «Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік» і подала свої пропозиції до блоку «Стосовно економічного розвитку України». Зокрема, висловилася за  проведення консультацій між українським урядом та відповідними органами ЄС щодо механізмів інтеграції ринків фінансових послуг для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері фінансових послуг і які було включено до Спільної декларації Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС.

14 січня набули чинності зміни до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР, якими було скасовано вимоги щодо обов'язкового публікування інформації  в офіційному друкованому виданні Комісії.

20 січня УАІБ провела для членів Асоціації вебінар «Особливості реєстрації у центрі збору фінансової звітності КУА, КІФ, ПІФ, АПФ та НПФ та верифікація облікових даних»

У січні-лютому УАІБ провела зустрічі з представниками низки компаній, які пропонували програмні продукти для подання фінансової звітності за МСФЗ (формат іXBRL) та складання фінзвітності на основі таксономії за МСФЗ в електронній формі, а також обговорила вартість програмного продукту для КУА та ІСІ. Було сформовано робочу групу компаній з управління активами, які підключилися у січні до тестування модуля «Фінансова звітність за МСФЗ (формат іXBRL).

На оновленому вебсайті Асоціації у режимі дослідної експлуатації було запущено «Особисті Кабінети» членів УАІБ, підготовлено проєкт змін до Положення про збір та обробку інформації, яка надається до Української асоціації інвестиційного бізнесу членами Асоціації. Проєкт Змін був схвалених Радою УАІБ у лютому та Загальними Зборами УАІБ у березні.

У лютому УАІБ взяла участь у щорічній Асамблеї Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС), членом Робочої групи 3 (РГ3 УС ПГС) якої є Асоціація та підготувала пропозиції щодо європейської інтеграції України у фінансовому секторі, зокрема у сфері спільного інвестування.

25 лютого НКЦПФР внесла зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів ІСІ, якими було передбачано обов’язкове здійснення КУА переоцінки вартості певних активів інститутів спільного інвестування у зв’язку із зміною справедливої вартості таких активів, а також - строки такої переоцінки та інші новації.

27 лютогонабув чинності Закон, який передбачає  перенесення подання фінансової звітності  на підставі таксономії  за міжнародними стандартами в електронній формі.

03 березня УАІБ, спільно з ПАРД та НАПФА, організували та провели круглий стіл, присвячений інвестуванню резидентами в іноземні цінні папери, до якого залучили членів Асоціації.

10 березня відбулися щорічні Загальні збори членів УАІБ, у роботі яких взяли участь представники 161 КУА. Затверджено Звіт про діяльність УАІБ у 2019 році та Звіт Ревізійної комісії, План роботи УАІБ на 2020 рік, обрано аудиторську фірму, яка обслуговуватиме УАІБ та внесено зміни до Статуту Асоціації та Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ.

11 березня Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) підтримала ініціативу УАІБ і направила до Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції звернення-пропозицію щодо європейської інтеграції України у фінансовому секторі (зокрема, стосовно сфери спільного інвестування).

У березні Асоціація направила до НКЦПФР звернення про відтермінування строків подачі до Комісії адміністративних даних, фінансової звітності, результатів аудиторських перевірок,  про перенесення строків планових перевірок діяльності профучасників ринку цінних паперів, строків проведення загальних зборів акціонерних товариств, про не застосування заходів впливу у разі несвоєчасного подання адміністративних даних у встановлені терміни, які припадають на періоди загальнонаціонального або місцевого карантину.

25 березня Рада УАІБ прийняла рішення вважати обставинами непереборної сили заходи, спрямовані на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені відповідно до офіційних документів органів державної влади. Рада також рекомендувала Дисциплінарному комітету утриматись від застосування заходів дисциплінарного впливу до КУА – членів УАІБ у випадку порушення ними вимог внутрішніх документів УАІБ у період дії обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби.

30 березня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (реєстр. № 3275), одним із основних положень якого стало відтермінування подання звітів, статистичної інформації до контролюючих органів.Цим Законом було введено зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про інститути спільного інвестування".

Наприкінці березня УАІБ звернулася до НКЦПФР із пропозицією послабити режим пруденційного нагляду, зокрема передбачити тимчасове послаблення вимог до капіталу компаній з управління активами та нагляду за їхнім дотриманням, встановлених відповідними рішеннями НКЦПФР.

УАІБ, у числі 84 українських асоціацій, приєдналася до відкритого листа представників коаліції Української Ради Бізнесу до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України з пропозицією створити Антикризовий центр за участі фахівців державних органів і бізнесу для обговорення і напрацювання плану дій, який забезпечить ефективну протидію епідемії і не зашкодить економіці. 

01 квітня УАІБ та ТОВ «КВ Айті Солюшн» підписали Меморандум про співпрацю у сфері фінансових послуг складання та розкриття  фінансової звітності за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності.  

14 квітня Українській асоціації інвестиційного бізнесу виповнилося 25 років. У рік свого ювілею Асоціація об'єднувала 297 компаній, в управлінні яких були активи 1437 інститутів спільного інвестування, 60 недержавних пенсійних фондів та 2 страхових компаній.

У квітні у зв'язку з набранням чинності Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Асоціація оновила Примірні Правила здійснення фінансового моніторингу в КУА та надала його членам Асоціації через "Особистий кабінет" для приведення діяльності КУА у відповідність з вимогами цього Закону.

Представники Асоціації працювали у робочих групах НКЦПФР з розробки Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду у зв’язку із здійсненням заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, який було прийнято НКЦПФР 16 квітня 2020 року. У рамках підготовки цього документа було проведено опитування серед членів Асоціації щодо проведених загальних зборів учасників КІФ.

У квітні Асоціація залучила КУА до опитування CFA Society Ukraine "Етичні стандарти та професіоналізм фахівців фінансового ринку України".

28 квітня представники Асоціації взяли участь у засіданні робочої групи при Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ВРУ у форматі відеоконференції, на якому розглядались моделі роботи накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

06 травня УАІБ разом з іншими професійними спілками, організаціями та асоціаціями підписала Відкрите звернення до Прем’єр-міністра України щодо підтримки пенсійної реформи та запровадження другого рівня пенсійної системи. 

14 травня УАІБ отримала від CFA Institute листа з підтвердженням статусу авторизованого (офіційного) Спонсора Глобальних стандартів результативності інвестування (GIPS) в Україні на наступні п'ять років.

15 травня Асоціація підготувала та направила до Комісії свої зауваження та пропозиції до проєкту рішення про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів, які стосуватимуться адміністраторів НПФ. 

18 травня  у газеті "Бизнес" вийшла колонка Головуючого Ради УАІБ Дмитра Леонова "Спліт-система: як жити далі небанківському фінансовому ринку"

26 травня набули чинностi зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів ICI

Фахівці Дирекції УАІБ брали участьузасіданнях Комітету НКЦПФР з питань функціонування інституційних інвесторів та компаній з управління активами, де обговорювався проєкт рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», висловили свої зауваження та пропозиції до цього документа стосовно пруденційних показників для  адміністраторів НПФ.

У травні Генеральний директор УАІБ, директор НАПФА, представники КУА та АНПФ взяли участь у Круглому столі з обговорення Концепції впровадження накопичувального рівня пенсійної системи та професійної пенсійної системи, організованому Міністерством соціальної політики.

19 червня Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» №738-IX, деякі норми якого набули чинності 16 серпня 2020 року.

У 2-му кварталі Асоціація направила до Національного банку України свої зауваження та пропозиції до законопроєкту «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг», в якому наголошувала на доцільності дотримуватися усталеної термінології, зокрема використовувати терміни «істотна участь», «кінцевий бенефіціарний власник» у розумінні Закону України №361, та на необхідності привести норми проєкту у відповідність до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також вилучити поняття «професійне судження» тощо.

У липні після набуття чинності рішення НКЦПФР №211 від 29.04.2020 року «Про внесення змін до Порядку ведення обліку програмних продуктів на фондовому ринку», фахівці Асоціації розробили окремий програмний модуль EL_Prof_doc_XP, який був розміщений в «Особистих кабінетах» компаній-членів УАІБ. 

10 липня відбулисяпозачергові Загальні збори членів Асоціації, на яких було прийнято рішення  зареєструвати УАІБ як Об'єднання професійних учасників та саморегулівну організацію за другим видом професійної діяльності – діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів. В умовах карантину збори проходили шляхом письмового опитування. У Зборах взяли участь 188 компаній з управління активами, які заповнили і надіслали свої бюлетені.

Збори затвердили Напрями розвитку УАІБ як СРО за видом професійної діяльності – діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів на 2020-2021 роки та внесли зміни до Етичного кодексу УАІБ, Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ членами Асоціації, Положення про членство в УАІБ. Затверджено також Правила ведення адміністратором недержавного пенсійного фонду персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду.

24 липня набрали чинності зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затверджені рішенням НКЦПФР №333 від 25.06.2020.  Встановлено пруденційні показники для адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

30 липня Представники Дирекції УАІБ взяли участь в онлайн-зустрічі проєктної команди Української Ради Бізнесу «Саморегулювання», на якій обговорювалися пропозиції бізнесу щодо законопроєкту про саморегулювання господарської та професійної діяльності.

У серпні Асоціація взяла участь в опитуванні, організованому Офісом європейської та євроатлантичної інтеграції щодо запланованого на 2021 рік перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. УАІБ також надала свої коментарі й пропозиції щодо її відповідного оновлення, які за повідомленням Урядового Офісу буде враховано у переговорах щодо оновлення Угоди.

27 серпня НКЦПФР зареєструвала УАІБ як Об'єднання професійних учасників та саморегулівної організації за другим видом професійної діяльності – діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

На початку вересня після визнання банку "Аркада" неплатоспроможним і запровадження у ньому тимчасової адміністрації Українська асоціація інвестиційного бізнесу з метою уникнення репутаційних ризиків для недержавних пенсійних фондів підготувала і поширила заяву про те, що банк «Аркада» та створені ним пенсійні фонди банківського управління перебували поза  регулюванням Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» і не можуть вважатися суб’єктами системи недержавного пенсійного забезпечення.

18 вересня представники УАІБ взяли участь у міжнародній конференції Федерації європейських роздрібних інвесторів Better Finance під назвою “European Pension Savers under Financial Repression: is PEPP a solution?” («Європейські заощаджувачі на пенсію під впливом фінансової репресії: чи є РЕРР рішенням?»), де відбулися дискусії щодо подальшого впровадження у ЄС Регламенту про РЕРР (пан’європейський персональний пенсійний продукт) як додатковий елемент 3-го рівня пенсійного забезпечення. 

21 вересня УАІБ спільно з Асоціацією з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) направили листа до зацікавлених органів державної влади, в якому запропонували конкретні кроки для врегулювання ситуації з інвесторами банку «Аркада».

23 вересня набуло чинності рiшення НКЦПФР №379 вiд 23.07.2020 року, яким затверджено «Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення».

У 3-му кварталі з метою надання методологічної допомоги компаніям-адміністраторам НПФ Асоціація розробила проєкти Примірних Правил ведення адміністратором недержавного пенсійного фонду персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду.

З компаніями-адміністраторами НПФ проводилася роз’яснювальна робота щодо переваг членства в УАІБ. Залучалися компанії також до обговорення проєкту методики  ренкінгування недержавних пенсійних фондів, які обслуговують адміністратори недержавних пенсійних фондів - члени УАІБ та системи оприлюднення на сайті УАІБ інформації про діяльність НПФ.

У вересні представники Асоціації взяли участь в обговоренні законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» №3058 із представниками Комітету ВРУ з питань податкової, фінансової політики та банківської діяльності і наголосили на недоцільності його доопрацювання, але висловилися за необхідність внесення концептуальних змін у систему недержавного пенсійного забезпечення з метою стимулювання її розвитку.

06 жовтня набули чинності зміни до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку

7 жовтня УАІБ організувала і провела вебінар «Пруденційні нормативи для АНПФ», в якому взяли участь близько 30 співробітників компаній, що здійснюють діяльність з адміністрування НПФ.

13 жовтня представники Асоціації виступили під час парламентських слухань «Проблеми реформування системи пенсійного забезпечення», які провів Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. У своїх виступах представники УАІБ наголошували на необхідності запровадження другого накопичувального рівня системи пенсійного забезпечення, а також на підтримці цілісності та розвитку усіх рівнів пенсійної системи.

У жовтні УАІБ, у складі Об’єднання учасників фінансового ринку (ОУФР), звернулася до Нацбанку, НКЦПФР та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозицією оптимізувати нормотворчий процес розробки нормативно–правових актів, що регулюють діяльність небанківського фінансового ринку.

21 жовтня Асоціація провела вебінар «Складання, подання та оприлюднення адміністративних даних та звітності АНПФ».

23 жовтня Генеральний директор УАІБ Андрій Рибальченко виступив спікером і модератором сесії "Корпоративне структурування" у рамках XIV Форуму з корпоративного права Асоціації правників України, під час якої йшлося про ІСІ як інструмент структурування угод, про роль КУА в корпоративному управлінні та про угоди з ІСІ з антимонопольної точки зору.

У 4-му кварталі УАІБ приєдналася до вимоги професійних асоціацій фондового ринку зробити публічною Концепцію розвитку фондового ринку в Україні, представлену у жовтні на нараді щодо створення інфраструктури для розбудови фондового ринку в Україні і до обговорення якої профучасників не залучали. Звернення було надіслано  Прем’єр-міністрові України.

5 листопада УАІБ організувала і провела вебінар «Актуальні питання здійснення фінансового моніторингу КУА та АНПФ» за участю представників НКЦПФР та Дирекції УАІБ, в якому взяли участь більше 90 членів Асоціації.

У листопаді Асоціація направила до НКЦПФР запит щодо низки питань, пов’язаних із запуском системи фінансової звітності  та поданням фінансової звітності на основі таксономії за МСФЗ у форматі іXBRL.

12-13 листопада представниця Асоціації дистанційно долучилася до участі у 26-му Щорічному форумі з управління інвестиціями EFAMA.

19 листопада Рада УАІБ схвалила Методику ренкінгування недержавних пенсійних фондів та Методику підготовки щомісячних аналітичних оглядів недержавних пенсійних фондів.

У листопаді УАІБ провела опитування серед членів Асоціації щодо програм, які компанії планують використовувати при підготовці фінзвітності за таксономією МСФЗ.

У 4-му кварталі доопрацьовано приймач звітності від членів УАІБ у частині регулярної інформації АНПФ та налагоджено прийом цієї інформації.

23 листопада  УАІБ, ПАРД, а також інші профоб’єднання фондового ринку направили звернення до Президента України з вимогою провести публічне обговорення Концепції розвитку фондового ринку в Україні, оцінивши передовсім регуляторні дії НКЦПФР за 2015-2020 роки, які  призвели до того, що підприємства реального сектору економіки наразі не можуть залучати ресурси на економічно вигідних умовах, а громадяни  - використовувати фінансові інструменти для підвищення якості накопичень, у тому числі пенсійних.

2 грудня представники Асоціації взяли участь у Конференції «Європейське Об'єднання ринків капіталу & нова Зелена Угода», проведеній федерацією організацій роздрібних інвесторів BETTER FINANCE.

4 грудня УАІБ, разом за іншими профільними організаціями, підписала відкрите звернення до Прем'єр-міністра України, в якому привітала кроки Уряду щодо розвитку накопичувальної складової професійної пенсійної системи. Було наголошено на важливості інтегрувати накопичувальне пенсійне забезпечення у розв'язання ширшого кола питань, зокрема таких, як соціальний захист працівників підприємств, що передаються на приватизацію, залучення накопичувальних фондів у якості інституційних інвесторів до реформи ринку землі, державних стратегічних інвестиційних проектів, додаткове пенсійне забезпечення працівників державних підприємств та інших. Асоціації також привернули увагу очільника Уряду до необхідності підвищити професійний рівень та якість державного регулювання накопичувального пенсійного забезпечення з боку НКЦПФР як державного регулятора.

7 грудня точка зору Асоціації була озвучена під час дискусії "Як перезавантажити ринок капіталу?", яка відбулася у Центрі Економічного Відновлення у рамках обговорення моделі утворення фондового ринку в Україні та кроків щодо його перезапуску на основі Національної економічної стратегії.

У грудні УАІБ ініціювала створення відкритої платформи для вироблення спільного бачення розвитку накопичувальної пенсійної системи. 17 грудня було проведено першу zoom-конференцію учасників Платформи накопичувального пенсійного забезпечення, до якої долучилися Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України, НАПФА, Федерація профспілок України, Профспілка державних службовців, Торгово-промислова палата, Незалежна профспілка енергетиків України.

23 грудня УАІБ, спільно з  АУФТ, НАПФА, FIMA направили листа Президенту України, у якому наголосили на інституційній небезпеці та підміні змісту імплементації законодавства ЄС у сфері ринків капіталу. Застереження стосувалося Закону №738-IX, який попри обгрунтовані зауваження інвестиційної спільноти, висловлювані протягом 5 останніх років, все ж було прийнято. Учасники ринку висловили сподіваннящодо наведення ладу в сфері законодавства про ринки капіталу.

2020: Цифри і факти

Зі Звіту Української асоціації інвестиційного бізнесу за 2020 рік

Протягом 2020 року Асоціація розглянула більше 20 проєктів нормативних актів НКЦПФР, які стосуються діяльності з управління активами та адміністрування НПФ. Готувала зауваження та пропозиції до них.

Підтримано 6 звернень до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

Протягом 2020 року Подання УАІБ до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 16 КУА.

Впродовж року здійснено 352 цільові інформаційні розсилки членам Асоціації, підготовлено та розповсюджено 50 щотижневих випусків фінансово-економічних оглядів та новин УАІБ.

У 2020 році УАІБ виступила інформаційним партнером 65 заходів, до яких залучала членів Асоціації безоплатно або не пільговій основі.

Протягом року було проведено дев’ять планових засідань Ради УАІБ. Шляхом опитування було проведено 10 засідань Ради УАІБ.

Зі Звіту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2020 рік

За 2020 рік вилучено з ЄДРІСІ 25 пайових та 4 корпоративних інвестиційних фондів.

Комісія протягом 2020 року отримала 33 повідомлення щодо прийняття рішень про ліквідацію інститутів спільного інвестування.

Станом на 31.12.2020 ліцензії на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів мав 21 адміністратор пенсійних фондів.

Станом на 31.12.2020 кількість недержавних пенсійних фондів становила 63.

Протягом 2020 року Комісією не було видано чи анульовано ліцензій на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

На кінець 2020 року загальна кількість компаній з управління активами становила 303.

За даними НКЦПФР станом на 31.12.2020 Комісія зареєструвала випуски цінних паперів ІСІ на загальну суму 590,39 млрд грн.

Обсяг випусків цінних паперів ІСІ, зареєстрованих Комісією у 2020 році, збільшився на 14,86% порівняно з 2019 роком та становив 43,57 млрд грн.

У 2020 році Комісією зареєстровано 34 випуски інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів на суму 5,05 млрд грн, що у 2,5 рази менше показника за минулий рік.

Протягом 2020 року Комісія зареєструвала 459 випуски акцій корпоративних інвестиційних фондів на суму 38,52 млрд грн, цей показник порівняно з 2019 роком збільшився на 54,15%.

У 2020 році обсяг торгів цінними паперами ІСІ становив 43,17 млрд грн, а саме 4,31% відносно загального обсягу торгів на ринку цінних паперів.

Обсяг торгів цінними паперами ІСІ на біржовому ринку у 2020 році зменшився порівняно з минулим роком та становив 54,57 млн грн.

Загальна сума активів інститутів спільного інвестування на кінець 2020 року становила 422,973 млрд грн, з яких 407,764 млрд грн – активи венчурних ІСІ та 15,210 млрд грн – активи невенчурних ІСІ.

За даними звітності недержавних пенсійних фондів (НПФ), на кінець 2020 року, 58 діючих НПФ провадили свою діяльність у дев’яти регіонах України. Найбільша кількість НПФ була зосереджена в м. Києві – 40.

Станом на 31.12.2020 діяльність провадили 48 відкритих, 5 корпоративних та 5 професійних НПФ.

На кінець 2020 року загальна вартість активів НПФ становила 3,56 млрд грн. Порівняно з попереднім роком цей показник збільшився на 13%.

 

 

 

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 13.05.22
Кількість КУА305на 13.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 13.05.22
Кількість ІСІ1751на 13.05.22
Кількість НПФ*57на 13.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21