Про Асоціацію

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) є добровільною недержавною некомерційною організацією, що об'єднує компанії з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

УАІБ заснована в квітні 1995 року і є однією з найстаріших професійних організацій учасників фондового ринку, заснованою на засадах саморегулювання, рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів.

На сьогодні це єдина в Україні саморегулівна недержавна організація, якій держава делегувала частку своїх повноважень, визначивши їх в Законі України "Про інститути спільного інвестування" та Положенні про об‘єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  27.12.2012р. № 1925.


Повноваженнями Асоціації як об‘єднання професійних учасників фондового ринку є:
·
 Впровадження норм професійної етики у практичній діяльності членів Асоціації.
· Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо провадження професійної діяльності на фондовому ринку членами Асоціації.
· Впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів, пов’язаних з професійною діяльністю членів Асоціації.
· Моніторинг дотримання членами Асоціації Статуту та внутрішніх документів Асоціації.


Додатковими  повноваженнями Асоціації як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку є:
·
 Розробка та затвердження обов‘язкових для виконання членами Асоціації Правил (стандартів)  провадження професійної діяльності на фондовому ринку, за винятком тих Правил (стандартів), які прямо встановлені законодавством.
· Розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами Асоціації норм законодавства та внутрішніх документів Асоціації, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності.
· Застосування заходів дисциплінарного впливу до членів Асоціації у разі виявлення порушень цього Статуту та внутрішніх документів Асоціації.


Відповідно до своїх повноважень як ОПУ Асоціація:
·
 Роз’яснює цілі інвестиційної діяльності, переваги i ризики спільного інвестування шляхом:
- організації та проведення дискусій, "круглих столів", семінарів, конференцій, тощо;
- виступів у засобах масової інформації;
- інформування потенційних інвесторів про можливості інвестування в Україну;
- залучення консультантів, в т.ч. закордонних, для проведення досліджень та підготовки рекомендацій з актуальних питань розвитку фінансових ринків.
· Здійснює заходи зі створення системи довіри інвесторів до інституційних інвесторів.
· Інформує членів Асоціації про законодавство, яке регулює професійну діяльність на фондовому ринку України та про всі зміни, що вносяться до нього.
· Інформує громадськість про діяльність Асоціації i її членів.
· Організовує співробітництво з іншими учасниками фондового та фінансового ринку, їх об’єднаннями.
· Організовує співробітництво з державними органами в галузі законодавчої та нормативної роботи, регулювання діяльності членів Асоціації.
· Організовує виконання аналітичних i маркетингових робіт i розповсюдження результатів цих робіт серед членів Асоціації.
· Організовує співробітництво з засобами масової інформації, проведення прес-конференцій, видання друкованих матеріалів.
· Сприяє залученню представників членів Acoцiaцiї до заходів, що проводяться органами державної влади i управління з метою розвитку фінансового ринку i економіки України в цілому.
· Сприяє у створенні належної законодавчої бази для розвитку фінансового та фондового ринків України.
· Сприяє розвитку добросовісної конкуренції між суб’єктами фондового ринку в галузі управління активами.


Відповідно до своїх повноважень як СРО Асоціація:
·
 Здійснює заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації i стандартів професійної роботи серед своїх членів.
· Проводить комплекс аналітичних, інформаційних та методичних робіт із розробки та впровадження принципів корпоративного управління та захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів.
· Проводить передліцензійну підготовку компаній, які мають намір здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку, в порядку, встановленому внутрішніми документами Асоціації.
· Організовує розробку та затвердження обов’язкових для виконання членами Асоціації внутрішніх документів Асоціації.
· Здійснює заходи щодо контролю за дотриманням членами Асоціації внутрішніх документів Асоціації, Правил (стандартів) професійної діяльності на фондовому ринку, прийнятних Асоціацією.
· Захищає інтереси членів Асоціації в державних органах, в т.ч. в господарських і третейських судах, а також в інших організаціях як в Україні, так i за кордоном.
· Встановлює міжнародні зв’язки з спорідненими професійними об’єднаннями за кордоном, сприяє  створенню умов для виходу членів Асоціації на закордонні фінансові ринки, пошуку партнерів.
· Виконує інші функції саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку відповідно до чинного законодавства України.


Асоціація має право:
·
 Ініціювати вдосконалення законодавства України.
· Ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно–правових актів, державних програм з питань, пов'язаних із розвитком фондового ринку та саморегулювання, а також направляти до органів державної влади висновки за результатами проведених нею незалежних експертиз проектів актів.
· Направляти запити й одержувати в межах законодавства від органів державної влади й органів місцевого самоврядування статистичну, нормативно–технічну та іншу інформацію, необхідну для виконання Асоціацією покладених на неї завдань.
· Як СРО отримувати від членів Асоціації інформацію, необхідну для виконання Асоціацією своїх статутних завдань, узагальнення та формування аналітичних даних про стан відповідного сегменту фондового ринку.
· Здійснювати контроль діяльності членів Асоціації на відповідність внутрішнім документам Асоціації, Правилам (стандартам) професійної діяльності на фондовому ринку.
· Як СРО застосовувати наступні заходи впливу: попередження, тимчасове припинення членства,  виключення зі складу Асоціації.
· Від свого імені оскаржувати у встановленому законодавством порядку будь–які акти та (або) дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що порушують права і інтереси Асоціації, кожного з її членів окремо або групи членів Асоціації.
· Створювати третейські суди відповідно до законодавства України.
· Як СРО здійснювати відповідно до вимог законодавства України делеговані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку повноваження.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу не має делегованих НКЦПФР повноважень.

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 03.07.24
Кількість КУА279на 03.07.24
Кількість адміністраторів НПФ17на 03.07.24
Кількість ІСІ1793на 03.07.24
Кількість НПФ*53на 03.07.24
Кількість СК*1на 31.05.24
Активи в управлінні КУА, млн грн633 200на 31.05.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 918на 31.05.24