Новини УАІБ

19 серпня 2019

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення зміни до Вимог до положення

про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення зміни до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства».

Запропоновані зміни мають на меті вдосконалення нормативної бази у сфері корпоративного управління, а також імплементацію до вітчизняного законодавства норм європейського законодавства в частині вимог до винагороди працівників професійного учасника.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, згідно із Законом «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, зокрема:

- встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

- встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та затвердження проспекту емісії цінних паперів;

- визначає особливості розміщення, публічної пропозиції та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів;

Відповідно до статті 2 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» міжнародні фінансові організації вважаються іноземними емітентами.

Відповідно до статті 10-1 цього Закону визначено, що особливості емісії та обігу облігацій міжнародних фінансових організацій, у тому числі перелік документів, що подаються для реєстрації випуску таких облігацій, та вимоги до їх оформлення, а також строки реєстрації випуску та звіту про результати розміщення цінних паперів визначаються Комісією.

Крім того, відповідно до частини шостої статті 10-1 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» положення розділів IV і V цього Закону не застосовуються до міжнародних фінансових організацій та облігацій міжнародних фінансових організацій, крім випадків, якщо це прямо передбачено проспектом емісії таких облігацій, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом.

Проектом Рішення НКЦПФР передбачається встановити порядок здійснення емісії та обігу облігацій міжнародних фінансових організацій, реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту емісії облігацій, затвердження змін та/або доповнень до проспекту емісії облігацій, погодження змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи істотні зміни в законодавстві, внесені Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», зазначена сфера правовідносин потребує вдосконалення та приведення у відповідність до норм законодавства.

Проектом Рішення Комісії передбачено, що його дія поширюється на міжнародні фінансові організації, що прийняли рішення про емісію облігацій міжнародних фінансових організацій, з дати набрання чинності цим Рішенням.

*****

Нацкомфінпослуг повідомляє про перелік та форми
документів, які підлягають поданню до Комісії для отримання ліцензії

Нацкомфінпослуг повідомляє про перелік та форми документів, які підлягають поданню до Комісії для отримання ліцензії.

Зокрема, регулятор зазначає, що 29.07.2019 р. набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. №427 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)». Цим документом змінено пункт 18 Ліцензійних умов, зокрема в частині переліку та форми документів, що підлягають поданню до Нацкомфінпослуг, для отримання ліцензії.

Регулятор звертає особливу увагу здобувачів ліцензії на те, що абзац другий пункту 18 Ліцензійних умов викладено в новій редакції: «фінансова звітність, складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Якщо здобувач ліцензії був внесений до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, подається фінансова звітність у порядку,
зазначеному в цьому абзаці, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу».

Враховуючи зазначене, належним виконанням абзацу другого пункту 18 Ліцензійних умов є подання до Нацкомфінпослуг здобувачем ліцензії у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, повного комплекту фінансової звітності та аудиторського звіту, складеного за результатами проведення аудиту відповідно до вимог МСА 700, що підтверджує достовірність та повноту як проміжної, так і річної фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах.

Крім того, відповідно до пункту 10 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 (МСБО1) та пункту 5 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 (МСБО 34), повний комплект фінансової звітності включає:

- звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

- звіт про сукупні доходи за період;

- звіт про зміни у власному капіталі за період;

- звіт про рух грошових коштів за період;

- примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

- звіт про фінансовий стан на початок найбільш давнього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності.

Як зазначається у повідомленні Комісії, типовими недоліками документів для отримання ліцензії, поданих здобувачами ліцензії з 1.08.2019 р. є:

- подання документів не за формою, встановленою Ліцензійними умовами (зі змінами від 29.07.2019 р.);

- подання звіту аудитора, що не відповідає пункту 18 Ліцензійних умов.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до нормативно-правових актів про порядок
звітування Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до нормативно-правових актів про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, у зв’язку зі здійсненням технологічної та операційної модифікації системи депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів, передбаченої Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, та внесенням відповідних змін до Положення про провадження депозитарної діяльності, виникла необхідність уточнення певних вимог щодо порядку звітування Центральним депозитарієм та депозитарними установами до НКЦПФР.

Крім того, Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку потребує приведення у відповідність до вимог Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проектом передбачається внесення змін до Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо:

- об’єднання довідки про загальну кількість та вартість цінних паперів на обліку в Центральному депозитарії (додаток 1) та довідки про здійснені Центральним депозитарієм облікові операції на виконання договорів (біржових контрактів) на організаторах торгівлі (додаток 2) шляхом викладення об’єднаної довідки в новій редакції (довідка про загальну кількість цінних паперів, які знаходяться в обліку в Центральному депозитарії, та про проведення Центральним депозитарієм облікових операцій);

- об’єднання довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм (додаток 7) та довідки про обслуговування Центральним депозитарієм корпоративних операцій емітента (додаток 6) шляхом викладення об’єднаної довідки в новій редакції (довідки про облікові операції, здійснені Центральним депозитарієм);

- об’єднання довідки про перелік цінних паперів, які обслуговував Центральний депозитарій (додаток 7), довідки про загальну кількість цінних паперів, що обліковуються на рахунках депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів у Центральному депозитарії (додаток 8) та довідки про облік у Центральному депозитарії цінних паперів, викуплених емітентом (додаток 9) шляхом викладення об’єднаної довідки в новій редакції (довідки про перелік цінних паперів, які обслуговуються Центральним депозитарієм);

- виключення довідки про прийняті на зберігання Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання документів баз даних, копій баз даних, архівів баз даних та іншої інформації від депозитарних установ, що припинили свою депозитарну діяльність депозитарної установи, за період (додаток 11), довідки про тарифи на послуги Центрального депозитарію (додаток 12), довідки про призначення та/або анулювання Центральним депозитарієм міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів (додаток 13), довідки щодо внесених до Реєстру індивідуальних ідентифікаційних кодів власників цінних паперів - нерезидентів, призначених депозитарними установами (додаток 14), довідки про передачу депозитарною установою на зберігання документів, баз даних, копій баз даних уповноваженому на зберігання (додаток 21), як таких, інформація за якими оприлюднена на офіційному сайті Центрального депозитарія.

Проектом також передбачається внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які передбачають виключення з довідки «Титульний аркуш» відомостей щодо аудиторської фірми та доповнення цього Положення новою довідкою щодо відомостей про аудиторський звіт.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку щодо припинення діяльності на фондовому ринку»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення діяльності на фондовому ринку».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, підставою для його розробки стала необхідність приведення нормативно-правових актів Комісії у відповідність до вимог законодавства.

Так, Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій», який набрав чинності з 24.11.2018 р., вносить зміни до деяких законодавчих актів, зокрема до Закону «Про депозитарну систему України».

Норми законодавчого акта надають можливість номінальному утримувачу (іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами) відкриття рахунку у цінних паперах в депозитарних установах.

Відповідно до зазначених змін до Закону «Про депозитарну систему України» рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача.

У зв’язку зі здійсненням технологічної та операційної модифікації системи депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів, передбаченої Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, та внесенням відповідних змін щодо удосконалення механізмів регулювання депозитарного обліку цінних паперів до Положення про провадження депозитарної діяльності, виникла необхідність уточнення певних статей Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності.

Проектом пропонується вирішення низки питань взаємодії депозитарної установи, що припиняє провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з номінальним утримувачем.

Зокрема, до обов’язків Депозитарної установи належить повідомлення номінального утримувача щодо необхідності переведення обліку прав на цінні папери, які належать номінальному утримувачу/клієнтам номінального утримувача, до іншої, обраної номінальним утримувачем депозитарної установи та зазначення особи, яка надалі забезпечуватиме облік та обслуговування прав на цінні папери номінальних утримувачів, у разі незакриття в установленому порядку своїх рахунків в цінних паперах у Депозитарній установі тощо.

Крім того, проект передбачає новий порядок дій Депозитарної установи, депозитарної установи-правонаступника або уповноваженого на зберігання щодо цінних паперів/прав на цінні папери депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів, номінальних утримувачів, цінні папери яких на дату припинення діяльності обліковувалися в системі депозитарного обліку Депозитарної установи.

*****

Учасники фондового ринку зможуть запровадити онлайн-операції
з державними цінними паперами для інвесторів

Учасники фондового ринку зможуть запровадити онлайн-операції з державними цінними паперами для інвесторів. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Уперше за час існування фондового ринку України його професійні учасники отримали можливість розробляти та інтегровувати з депозитарієм Національного банку власні автоматизовані системи для здійснення онлайн-операцій з облігаціями внутрішньої державної позики.

Інновація стала можливою завдяки впровадженню API-технологій у Депозитарії НБУ, що забезпечує можливість автоматичної взаємодії внутрішніх систем учасників фондового ринку із системою депозитарного обліку Національного банку.

Нововведення дає змогу учасникам фондового ринку налагодити прямий зв’язок між власною системою обліку та системою Депозитарію НБУ, що дозволить автоматизувати не лише звичайну операційну роботу, а й запровадити наскрізні процеси для нових продуктів та послуг.

Зокрема, учасники фондового ринку зможуть дистанційно здійснювати операції з державними цінними паперами для своїх клієнтів, відкривати рахунки у цінних паперах, надавати інформаційні довідки тощо. Клієнти професійних учасників можуть отримати можливість здійснювати транзакції, використовуючи IT-рішення у формі мобільних додатків.

Упровадження API-технології у Депозитарії НБУ обумовлене кращим світовим досвідом та трендами, а також підвищеним попитом з боку професійних учасників.

Використання нових сервісів Депозитарію НБУ є добровільним і не має жодних часових обмежень. Кожна депозитарна установа може налаштувати таку взаємодію відповідно до власної бізнес-моделі.

*****

Негативне сальдо зовнішньоекономічного балансу України

у першому півріччі 2019 року склало $1619,3 млн.

У першому півріччі 2019 році експорт товарів та послуг з України становив $29544,4 млн., або 105,9% порівняно з першим півріччям 2018 року, імпорт з України – $31163,7 млн., або 107,9%. Про це інформує Державна служба статистики.

Негативне сальдо зовнішньоекономічного балансу склало $1619,3 млн. (у першому півріччі 2018 року також негативне сальдо дорівнювало $977,6 млн.).

*****

У ІІ кварталі 2019 року зростання ВВП України склало 4,6%

Згідно з даними Державної служби статистики реальний валовий внутрішній продукт України у II кварталі 2019 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 1,6%. Порівняно з II кварталом 2018 року ВВП України зріс на 4,6%.


Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20