Новини УАІБ

06 травня 2019

Професійні учасники фондового ринку можуть не публікувати у друкованих виданнях річну фінансову звітність та аудиторський висновок

Професійні учасники фондового ринку можуть не публікувати у друкованих виданнях річну фінансову звітність та аудиторський висновок.

Про це заявив член НКЦПФР Дмитро Тарабакін, інформує прес-служба регулятора. За його словами, від цього їх звільнила остання редакція Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Д. Тарабакін запевняє, що Комісія вже привела всі свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону, але вони й досі перебувають на різних стадіях погодження з державними міністерствами та відомствами, тому поки що не вступили в дію.

Попри це професійні учасники фондового ринку повинні керуватися нормами Закону передусім, оскільки він має вищий пріоритет над нормативно-правовими актами будь-яких відомств, зокрема і НКЦПФР.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», інформує прес-служба Комісії.

Ці зміни розроблено з метою подальшого удосконалення регулювання провадження депозитарної діяльності для забезпечення підвищення захисту активів інвесторів у цінні папери.

Серед новацій, запропонованих документом, треба виділити кілька базових положень.

У системі депозитарного обліку з урахуванням останніх змін, які відбулися в Законі «Про депозитарну систему України», норм міжнародної практики та законодавства ЄС передбачається можливість відкриття Центральним депозитарієм цінних паперів депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам двох типів рахунків у цінних паперах — агрегованого та сегрегованого.

Агрегованим рахунком депозитарної установи вважається рахунок у цінних паперах, на якому на рівні Центрального депозитарію узагальнено (без розподілу за депонентами/клієнтами) у розрізі випусків цінних паперів здійснюється зберігання та облік цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам/клієнтам депозитарної установи.

Сегрегованим рахунком депозитарної установи вважається рахунок у цінних паперах, на якому на рівні Центрального депозитарію відокремлено здійснюється зберігання та облік цінних паперів, права на які та права за якими належать певному депоненту депозитарної установи або клієнтам (клієнтам клієнта) певного номінального утримувача. Інформація на такому сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії повністю відповідає інформації, що обліковується на рахунку в цінних паперах відповідного депонента або номінального утримувача, який обслуговується депозитарною установою з набуттям статусу відокремленого рахунку у цінних паперах такого депонента або номінального утримувача.

Ці зміни насамперед сприятимуть підвищенню надійності збереження інформації про права на цінні папери інвесторів, розширенню технологічних та операційних можливостей професійних учасників депозитарної системи України за рахунок можливості використання власного програмного забезпечення для провадження депозитарної діяльності відповідно до встановлених законодавством вимог. Крім того, депозитарні установи матимуть можливість здійснювати депозитарну діяльність за допомогою нового програмного забезпечення Центрального депозитарію після його переходу на нову ІТ-платформу.

Проектом також передбачено можливість обміну інформацією (розпорядженнями, повідомленнями) між депозитарною установою та її депонентами в іншій, ніж паперові та електронні документи чи SWIFT-повідомлення, формі, яка визначається внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором. У такому випадку для підтвердження справжності підпису застосовується відповідна ідентифікація (авторизація) надавача розпорядження (повідомлення).

Таким чином, запровадження запропонованих проектом змін забезпечить удосконалення системи зберігання та обліку цінних паперів, обліку інформації про власників цінних паперів, підвищення надійності збереження інформації про права на цінні папери інвесторів, поліпшення якості надання депозитарних послуг таким інвесторам.

*****

НКЦПФР інформує про строки розкриття регульованої
інформації емітентами цінних паперів

НКЦПФР інформує про строки розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів.

Зокрема, у повідомленні Комісії зазначається, що відповідно до статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» встановлено, що регулярна інформація про емітента – це річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік. Річна інформація про емітента є регульованою інформацією та підлягає розкриттю емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Звітним періодом для складання проміжної інформації про емітента є квартал. Проміжна інформація про емітента складається станом на кінець останнього дня кварталу.

Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та проміжної) і відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Комісією, яка вживає заходів щодо розкриття зазначеної інформації.

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. №2826, регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регульованої інформації.

Згідно з пунктом 4 глави 4 розділу ІІ Положення, розкриття регулярної річної інформації має здійснюватися не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Проміжна інформація розкривається за кожний квартал. Пунктом 2 глави 3 розділу ІІ Положення встановлено, що проміжна інформація за перший, другий, третій та четвертий квартали, згідно з цим Положенням, розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Таким чином, законодавством встановлено терміни для розкриття регулярної інформації про емітента – річної та проміжної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності емітента.

Згідно зі статтею 251 Цивільного кодексу України визначено, що строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином або рішенням суду.

Стаття 252 Цивільного кодексу України визначає строк роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Отже, проміжна інформація про емітента за І квартал 2019 року згідно з Положенням розкривається у термін не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, тобто не пізніше 30.04.2019 року.

Регулярна річна інформація про емітента, зокрема за 2018 рік, розкривається не пізніше 30 квітня 2019 року.

Стосовно питань технічної можливості подання інформації до Комісії у вихідні (святкові) дні повідомляється, що автоматизовані системи НКЦПФР для приймання звітності в електронній формі працюють цілодобово в автоматичному режимі як у робочі, так і у вихідні (святкові) дні, та розраховані на навантаження, пов’язані із завершенням періоду подання річної (та проміжної) звітності емітентами цінних паперів.

При поданні інформації через Державну установу «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку» (АРІФРУ), яка надає інформаційні послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та подання звітності (адміністративних даних) до НКЦПФР, відповідний програмно-технічний комплекс АРІФРУ забезпечує безперервність та постійність надання таких послуг цілодобово (включаючи вихідні та святкові дні) – на дотримання відповідних нормативних вимог Комісії.

Щодо випуску оновленої версії популярного програмного забезпечення SimpleXmlReports для складання інформації в електронному вигляді емітентами цінних паперів, яка має враховувати останні зміни нормативних вимог до розкриття річної та проміжної звітності, АРІФРУ, яка є розробником цього програмного забезпечення та здійснює його безкоштовне розповсюдження та супроводження, повідомила на своєму веб-сайті про затримку такого випуску на невідомий термін з технічних причин.

Використання програмного забезпечення SimpleXmlReports не є обов’язковою умовою формування звітності, яка подається до Комісії. Емітент має можливість використовувати інші програмні продукти, які дозволять йому формувати необхідну звітність у коректному вигляді. На ринку програмних продуктів складання звітності та супутніх послуг наразі пропонуються кілька актуальних альтернативних рішень від різних розробників та постачальників.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Щодо надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Щодо надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців».

Як зазначається у пояснювальній записці до документа, його метою є забезпечення інформаційної взаємодії між НКЦПФР, органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, обміну документами в електронній формі.

Проект розроблено у зв’язку з необхідністю приведення нормативного акта Комісії у відповідність до чинного законодавства та удосконалення діяльності сторін, уникнення дублювання та оптимізації процесів отримання/опрацювання інформації про власників пакетів голосуючих акцій (5% і більше) акціонерних товариств.

*****

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства»

НКЦПФР оприлюднила проект Рішення «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо окремих змін законодавства».

Документом передбачається внести зміни до деяких нормативно-правових актів щодо публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР, а саме вилучення норми, за якою Комісія забезпечувала опублікування в її офіційному друкованому виданні повідомлень, рішень регулятора в ході проведення ним реєструвальної діяльності.

Крім того, зміни до декількох нормативно-правових актів включають приведення їх до вимог Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» в частині виключення вимоги щодо наявності на документах, що подаються суб’єктом господарювання, відбитка його печатки.

Зокрема, зміни вносяться до таких нормативно-правових актів:

- Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджене Рішенням НКЦПФР від 10.09.2013 р. №1753;

- Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 р. №1338;

- Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду, затверджене Рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2606;

- Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затверджене Рішенням НКЦПФР від 19.11.2013 р. №2605;

- Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, затверджений Рішенням НКЦПФР від 29.07.2014 р. №972;

- Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, затверджене Рішенням ДКЦПФР від 18.08.2004 р. №348 (у редакції Рішення НКЦПФР від 09.07.2013 р. №1186);

- Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку, затверджене Рішенням НКЦПФР від 27.12.2012 р. №1925;

- Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджений Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 р. №816;

- Порядок забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску), затверджений Рішенням НКЦПФР від 24.06.2014 р. №805;

- Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку), затверджені Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013 р. №818.

*****

З 26 квітня розпочав діяти новий Регламент Центрального депозитарію

З 26 квітня розпочав діяти новий Регламент Центрального депозитарію, завдяки якому ще більше бізнес-процесів буде спрощено. При цьому багато процедур вже переведені в електронний формат через Кабінет клієнта.

У повідомленні Нацдепозитарію зазначається, що новий Регламент був затверджений Рішенням Правління НДУ від 3.04.2019 р. згідно з внесенням змін до законодавства та необхідністю приведення внутрішніх документів у відповідність.

Одна зі змін стосується номінального утримувача. Технічно було створено можливість працювати з інститутом номінального утримувача. Хоча наразі в Україні його поки що немає.

Також викладено в новій редакції можливість повернення інвесторам коштів через депозитарну систему, якщо не відбувся випуск. Це захищає інвестиції у статутний капітал АТ.

Ще одна важлива зміна в Регламенті - скорочено список необхідної інформації, яку подає депозитарна установа для допуску іноземних цінних паперів до обігу в Україні. Згідно з новим Регламентом, тепер цей список складається із шести пунктів замість дванадцяти.

Окрім того, новостворені підприємства можуть не подавати офіційну довідку з банку про відкриття поточного рахунку. Тепер це відповідальність клієнта – подавати в Національний депозитарій актуальну інформацію щодо реквізитів рахунку.

*****

Обсяг торгів на ринку цінних паперів України
в січні-березні 2019 року склав 110,4 млрд. грн.

НКЦПФР оприлюднила дані щодо торгівлі цінними паперами в січні-березні поточного року.

Згідно з ними, обсяг торгів на ринку цінних паперів України в січні-березні 2019 року склав 110,4 млрд. грн. При цьому обсяги торгів на біржовому ринку дорівнювали 76 млрд. грн., а на позабіржовому ринку - 34,4 млрд. грн.

У березні поточного року обсяги торгів на фондовому ринку становили 37 млрд. грн., що виявилось на 10,8% більше показника лютого (33,4 млрд. грн.).

При цьому обсяги торгів на біржовому ринку в березні у порівнянні з лютим зросли на 4,2% (з 24 млрд. грн. до 25 млрд. грн.), а на позабіржовому ринку - на 27,7% (з 9,4 млрд. грн. до 12 млрд. грн.).

У розрізі фінансових інструментів обсяги торгів у березні 2019 року були такими:

– ОВДП – 25,8 млрд. грн. (на біржовому ринку – 24 млрд. грн., на позабіржовому ринку – 1,8 млрд. грн.);

– акції – 3,08 млрд. грн. (на біржовому ринку – 0,08 млрд. грн., на позабіржовому ринку – 3 млрд. грн.);

– облігації – 3,6 млрд. грн. (на біржовому ринку – 1,1 млрд. грн., на позабіржовому ринку – 2,5 млрд. грн.);

– інші цінні папери – 4,47 млрд. грн. (на біржовому ринку – 0,17 млрд. грн., на позабіржовому ринку – 4,3 млрд. грн.).

*****

За І квартал 2019 року кількість корпоративних прав держави
зменшилася на 2,8%

За січень-березень 2019 року кількість корпоративних прав держави зменшилася на 2,8%. Про це свідчать дані Реєстру корпоративних прав держави, який веде ФДМУ.

Станом на кінець березня 2019 року в управлінні Фонду держмайна перебували корпоративні права у 268 господарських товариствах (станом на кінець 2018 року їхня кількість дорівнювала 281). З них 169 акціонерних товариств, створених шляхом приватизації та корпоратизації, 49 акціонерних товариств, створених за участі Фонду, 46 товариств з обмеженою відповідальністю та 4 інших господарських товариств (ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК).

У 83 товариствах Фонд управляв державною часткою розміром менше 25% статутного фонду, у 52 - від 25% до 40%, у 20 - від 40% до 50%, у 32 - від 50% до 60%, у 58 - від 60% до 100%, а у 23 товариствах - державною часткою розміром 100%.

В управлінні інших органів виконавчої влади знаходилися корпоративні права держави у 187 господарських товариствах (станом на кінець 2018 року їхня кількість також дорівнювала 187). З них 137 акціонерних товариств, 33 товариства з обмеженою відповідальністю та 17 інших господарських товариств (ХК, ДАК, ДАХК, НАК, ДХК).

У 20 товариствах ці органи управляли державною часткою розміром менше 25% статутного фонду, у 12 - від 25% до 40%, у 16 - від 40% до 50%, у 8 - від 50% до 60%, у 11 - від 60% до 100%, а в 120 товариствах - державною часткою розміром 100%.

У цілому станом на кінець березня 2019 року держава управляла корпоративними правами у 455 господарських товариствах. За І квартал їхня кількість зменшилася на 2,8% (у кінці 2018 року кількість корпоративних прав держави дорівнювала 468).

*****

У березні 2019 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,4%

У березні 2019 року порівняно з лютим 2019 року сезонно скоригований Індекс промислової продукції становив 102,4%, інформує Держстат.

У березні поточного року проти березня 2018 року Індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 102,7%.

У січні–березні 2019 року порівняно з січнем–березнем 2018 року Індекс промислової продукції становив 99,1%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 100,8%, переробній – 99,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 96,3%.

*****

У березні 2019 року середня зарплата в Україні склала 10237 грн.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2019 року становила 10237 грн, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з лютим розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 8,6%, а за останні 12 місяців (відносно березня 2018 року) – на 22,1%.

Індекс реальної заробітної плати в березні 2019 року порівняно з лютим 2019 року становив 107,6%, а відносно березня 2018 року – 112,5%.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20