УАІБ підготувала пропозиції щодо розвитку ринків капіталу

22 березня 2021

Визначальною умовою для розвитку національної економіки України є стимулювання інвестицій громадян, вітчизняних та іноземних підприємств, інституційних інвесторів за допомогою механізмів національного фондового ринку у надійні фінансові інструменти.

Враховуючи значну частку тіньового сектору в економіці України, обсяги готівки домогосподарств, відтік коштів в іноземні юрисдикції, комплекс заходів, що пропонує Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) для реалізації разом з іншими органами державної влади, відповідальними за здійснення економічної політики та Національним банком України, дозволить залучити в економіку України значний ресурс для великих інвестиційних проектів, сприятиме відродженню ринку боргових цінних паперів, зменшить рівень зовнішнього державного боргу та одночасно надасть інвесторам різноманітні інструменти для отримання доходу.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу пропонує:

Підвищити можливість та привабливість інвестування в українські цінні папери, розширити перелік інструментів для інвестування:

 • внести зміни до нормативно-правових актів НКЦПФР у частині оптимізації вимог до емітентів, цінні папери яких допускаються до обігу на організованому ринку, встановивши їх на рівні, адекватному стану економіки України;

 • запровадити біржові облігації зі спрощеним порядком реєстрації їх випуску в НКЦПФР за поданням відповідної фондової біржі шляхом бланкової реєстрації;

 • нормативно забезпечити широке застосування деривативів в інвестиційній діяльності інститутів спільного інвестування, в т.ч. з метою хеджування ризиків;

 • відновити механізми біржових торгів для продажу державою цінних паперів підприємств, що приватизуються;

 • ініціювати спрощення процедур доступу вітчизняних інвесторів до ринку державних цінних паперів (як ОВДП, так і ОЗДП);

 • спростити процедури допуску та обігу іноземних ЦП в Україні та доступ міжнародних інвестиційних компаній до біржового ринку України;

 • ініціювати випуск нових різновидів боргових цінних паперів, гарантованих державою, доступних для інвестування широким колам інвесторів, зокрема, інфраструктурних облігацій, депозитних сертифікатів НБУ, тощо.

Реформувати систему регулювання та нагляду за ринками капіталу:

 • перейти до формування державного регулювання та нагляду на основі ризик-орієнтованого підходу, що забезпечить дотримання принципу пропорційності регуляторних вимог відповідно до характеру, масштабів та складності діяльності учасників ринку;

 • перейти до секторальної системи нагляду та регулювання професійних учасників ринку, яка забезпечить більш ефективне функціонування як ринку в цілому, так і окремих його сегментів, підвищить рівень відповідальності регулятора;

 • з метою дерегуляції на законодавчому рівні встановити вичерпний перелік функцій державного регулювання, які можуть бути делеговані СРО;

 • відновити постійний діалог НКЦПФР з учасниками та експертами ринків капіталу в рамках консультативно-експертної Ради та Громадської ради;

 • кардинально переглянути систему подання/отримання звітності в напрямку її оптимізації та забезпечення функціонування сервісів для її подання на безоплатній основі;

 • забезпечити, щоб обов’язкове подання фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ не стало додатковим фінансовим навантаженням для суб’єктів подання звітності та здійснювалося на безоплатній основі;

 • забезпечити впровадження корпоративного управління у професійних учасниках ринків капіталу адекватного видам професійної діяльності із застосуванням ризик-орієнтованого та пропорційного підходу до регулювання.

 • скасувати практику, яка застосовується, але не передбачена чинним законодавством, зокрема проведення особистих співбесід при розгляді документів, поданих на ліцензування та реєстрацію емісій, тощо;

 • спростити процедуру реєстрації приватних розміщень шляхом застосування бланкової реєстрації.

Створити позитивний імідж українського ринку капіталу для стимулювання участі національних та іноземних інвесторів (дієвий захист інвестицій, система преференцій);

 • спільно із Громадською радою, профільними асоціаціями, українськими та міжнародними експертами розробити стратегічні плани розвитку ринку та шляхи їх запровадження;

 • забезпечити офіційний переклад Директив ЄС з питань, що належать до компетенції НКЦПФР з метою їх однозначного тлумачення та розробки на цій основі законодавчої бази;

 • започаткувати спільно із СРО та відповідними державними органами проведення виставок, конференцій як на території України, так і на міжнародних майданчиках за участю міжнародної спільноти;

 • щомісячно проводити онлайн/офлайн-зустрічі з представниками ЗМІ, професійними та непрофесійними учасниками фондового ринку та їх об’єднаннями, акціонерами, інвесторами, тощо.

Створити умови для залучення довгострокових ресурсів в економіку України шляхом стимулювання інвестицій громадян у фінансові інструменти:

 • запровадити зменшення ставок ПДФО залежно від тривалості інвестицій(3-5-7 років);

 • уніфікувати ставку ПДФО щодо пасивних доходів від інвестицій у фінансові інструменти;

 • розробити модель ефективної системи досудового врегулювання спорів на ринках капіталу з метою захисту прав та інтересів інвесторів.

Здійснити заходи для впровадження та розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення, спираючись на децентралізовану модель діяльності суб’єктів цієї системи із одночасним впровадженням цільових фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів, що в подальшому дасть можливість залучити в економіку України десятки мільярдів гривень.

 

Основні цифри
Всього компаній-членів307на 07.05.21
Кількість ІСІ1549на 07.05.21
Кількість НПФ*55на 07.05.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 07.05.21
Кількість КУА301на 07.05.21
Кількість СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21