Роз‘яснення для компаній з управління активами щодо дій, спрямованих на врегулювання питання реалізації ЦП, обіг яких зупинено та які знаходяться в портфелях фондів, що ліквідуються

02 червня 2017

З метою вирішення проблеми щодо ліквідації інститутів спільного інвестування, в активах яких знаходяться цінні папери, обіг яких обмежено, та на виконання Закону України «Про інститути спільного інвестування», нормативно-правових актів НКЦПФР щодо ліквідації інститутів спільного інвестування, Українською асоціацією інвестиційного бізнесу за погодженням із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку пропонується наступний механізм вирішення зазначеної ситуації:

1. Ліквідаційна комісія фонду, в активах якого знаходяться цінні папери, щодо яких Комісією прийнято рішення про зупинення обігу або про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, звертається до УАІБ з проханням підтримати звернення Ліквідаційної комісії фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів в порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

2. При зверненні до УАІБ Ліквідаційна комісія фонду надає до Асоціації наступний пакет документів:

- інформацію про ліквідацію ІСІ, а саме належним чином завірену копію рішення про ліквідацію Фонду, оформлене протоколом або іншим документом уповноваженого органу КУА (у разі ліквідації ПІФ) або копію рішення про ліквідацію Фонду, оформлене протоколом Загальних зборів фонду (у разі ліквідації КІФ);

- копію розпорядження ДКЦПФР/НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів фонду у зв‘язку з ліквідацією Фонду (у разі наявності);

- баланс Фонду та довідку про вартість чистих активів Фонду станом на дату прийняття рішення про ліквідацію Фонду;

- виписку з рахунку цінних паперів Фонду, відкритого в депозитарній установі, станом на поточну дату;

- довідку про наявність (відсутність) пов‘язаності контрагента з урахуванням статей 48 та 64 Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

- інформацію, що стосується ціни продажу цінних паперів, обіг яких зупинено, та які знаходяться в портфелі Фонду;

- письмове підтвердження покупця щодо розуміння ризиків придбання цінних паперів, обіг яких зупинено. Ліквідаційна комісія ІСІ зобов‘язана повідомити контрагента, на рахунок якого буде здійснено продаж відповідних цінних паперів про те, що після проведення операції буде забезпечене подальше блокування таких цінних паперів, тобто новий власник не зможе відчужити придбані ним цінні папери до їх розблокування, про ризики інвестування в цінні папери такого емітента;

- письмову згоду фізичної особи на обробку УАІБ її персональних даних (для покупців-фізичних осіб).

Крім того, у зверненні до УАІБ Ліквідаційна комісія повинна зазначити:

-інформацію про ліквідацію інституту спільного інвестування, назву емітента (код ЄДРПОУ), цінні папери якого знаходяться в активах ІСІ щодо яких Комісією прийнято рішення про зупинення обігу або про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку таких цінних паперів, із зазначенням дати зупинки обігу та причини зупинки, реквізити рахунку Фонду, відкритого в депозитарній установі (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку), а також інформацію щодо реквізитів контрагента, на рахунок якого буде здійснено продаж відповідних цінних паперів (назва, код ЄДРПОУ – для юридичної особи, ідентифікаційний номер – для фізичної особи; реквізити рахунку контрагенту, відкритого в депозитарній установі (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку), а також дані про торговця цінними паперами за участю якого буде вчинено цивільно-правову угоду, що стосується продажу відповідних цінних паперів.

УАІБ, у разі необхідності, може здійснити перевірку достовірності відомостей, які зазначені у документах, та запросити додаткові документи.

3. Після аналізу вищеозначених документів УАІБ надає Ліквідаційній комісії фонду лист, в якому підтримує або відмовляє в підтримці звернення Ліквідаційної комісії фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів в порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації .

4. Ліквідаційна комісія фонду, в активах якого знаходяться цінні папери щодо яких Комісією прийнято рішення про зупинення обігу або про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, звертається до НКЦПФР з проханням щодо надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів в порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

Ліквідаційна комісія подає до НКЦПФР лист УАІБ щодо підтримки звернення Ліквідаційної комісії фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів в порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації, а також пакет документів та інформацію, передбачену пунктом 2 цього роз‘яснення (з адресатом НКЦПФР).

В разі надходження документів від ліквідаційних комісій ІСІ, такі документи буде попередньо проаналізовано відповідними структурними підрозділами НКЦПФР з подальшим їх винесенням на розгляд відповідного Комітету НКЦПФР з метою остаточного вирішення порушеного питання.


!!!! Відповідний механізм не застосовується щодо облігацій, строк погашення яких настав та які перебувають в активах інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, оскільки відсутні правові підстави його застосування.

Крім того, відповідний механізм не застосовується до цінних паперів, обіг яких зупинено за рішенням НКЦПФР на виконання постанови слідчих органів.

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19