Щодо призначення аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КУА та ІСІ

11 січня 2019

1 жовтня 2018 року введено в дію Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року (надалі – Закон № 2258).

Для провадження аудиторської діяльності аудитори та аудиторські фірми повинні бути внесені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, який складається з таких розділів.

1) аудитори;

2) суб’єкти аудиторської діяльності;

3) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;

4) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України

Компанії з управління активами і інститути спільного інвестування мають проводити обов’язковий аудит фінансової звітності. Відповідно, Компанії і інститути спільного інвестування мають обирати аудиторську фірму, яка буде включена до розділу 3 Реєстру «суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності».

Звертаємо увагу, що пунктом 1 статті 29 Закону № 2258 встановлено:

«Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, органом управління за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. Призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, та включений до відповідного розділу Реєстру.

У разі якщо загальні збори учасників господарського товариства не можуть відбутися у зв’язку з відсутністю кворуму, рішення про призначення аудитора може бути прийнято наглядовою радою такого товариства. У разі якщо наглядова рада не сформована або її створення не обов’язкове згідно із законодавством, рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності може бути прийнято виконавчим органом такого товариства.»

При цьому звертаємо увагу на Роз’яснення щодо проведення суб’єктами аудиторської діяльності обов’язкового аудиту фінансової звітності (затверджене рішенням Ради АПУ від 01.11.2018 р. № 3.1. та погоджено ОСНАД (рішення Ради нагляду від 07.11.2018 р. № 4)

Проте, якщо компанія з управління активами або інститут спільного інвестування є підприємством, що становить суспільний інтерес, вони мають обирати аудиторську фірму, яка буде включена до розділу 4 Реєстру «суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Також звертаємо увагу, що стаття 29 Закону, серед іншого, передбачає:  

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані провести конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру.

Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити і оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно надається тендерна документація, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Відповідальність за проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет підприємства, що становить суспільний інтерес, або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції. Аудиторський комітет або інший орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі. За результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Також, згідно з Законом №2258 підприємства, що становлять суспільний інтерес, повинні будуть повідомляти НКЦПФР про аудиторську фірму, яка надаватиме їм послуги з аудиту фінансової звітності.

Станом на 10 січня 2019 року є проект рішення НКЦПФР «Про затвердження форми Повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності», який оприлюднений на сайті НКЦПФР.

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20