ЗВІТ про роботу УАІБ за 3 квартал 2017 року

11 січня 2018

Відповідно до плану роботи УАІБ на 3 квартал 2017 року та Плану роботи УАІБ на 2017 рік, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 22 лютого 2017 року, у 3 кварталі 2017 року Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:

1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота з передліцензійної підготовки компаній для отримання ліцензії у НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 2 КУА. Відмовлено у наданні Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії одній КУА.

1.2. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалася робота з надання учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, обліку та звітності, пруденційного нагляду, управління ризиками, внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.

1.3 Асоціація направила запит до НКЦПФР щодо отримання роз’яснення щодо застосування вимог до аудиторських висновків та фінансової звітності КУА, які мають намір отримати ліцензію на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Відповідь регулятора розміщено на сайті УАІБ.

2. Моніторинг діяльності КУА.

2.1. Протягом 3-го кварталу 2017 року щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією про щоденні курси ЦП на фондових біржах.

2.2. У звітному кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, та проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної інформації та нерегулярної інформації, передбаченої Положенням.

2.3. Протягом кварталу проводилися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування. Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за звітами КУА за 2-й квартал 2017 року та підготовлено, відповідно, Аналітичний огляд ринку управління активами за цей період.

Ці дані та матеріали активно використовувалися при підготовці презентацій для заходів, у яких представники УАІБ брали участь та які Асоціація (спів)організовувала, оприлюднювалися на сайті Асоціації та надавалися засобам масової інформації.

2.4. Щомісячно оновлювалися зведені статистичні дані ринку на головній сторінці сайту Асоціації та у розділі «Ринок у цифрах».

2.5. Упродовж кварталу здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відповідних фондів. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних аналітичних огляди та 12 випусків Щотижневої статистики публічних ІСІ (відкритих, інтервальних, закритих фондів із публічною емісією).

2.6. За результатами аналізу звітності КУА та ІСІ проведено ренкінгування (у т. ч. КУА НПФ та КУА з активами страхових компаній в управлінні) за 2-й квартал 2017 року та – для ІСІ із публічною емісією – за липень та серпень 2017 року (останні – з урахуванням змін до Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, затверджених Радою УАІБ у 2-му кварталі та чинних із 01.07.2017.

2.7. Протягом кварталу надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку управління активами ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, представників засобів масової інформації, у тому числі у ході заходів, у яких УАІБ брала участь, та оприлюднювалися на сайті Асоціації.

2.8. З метою проведення аналізу та оцінки масштабу ураження ІТ-систем та програмно-технічних комплексів в КУА від хакерської кібератаки вірусом –шифрувальником проведено опитування учасників.

2.9. На запит НКЦПФР проведено опитування учасників щодо наявних спеціалізованих програмних продуктів, які використовуються професійними учасниками фондового ринку при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку. Результати опитування були надані Комісії.

2.10. Компаніям - учасникам Асоціації постійно надавалися консультації з питань складання звітності, ведення обліку, пруденційного нагляду, управління ризиками тощо.

3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА

3.1. У 3-му кварталі 2017 року Дирекція УАІБ брала участь у обговоренні таких проектів документів, що розглядалися на засіданнях Комітетів НКЦПФР:

-рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) «Про внесення змін до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку», затвердженого Рішенням НКЦПФР №2021 від 01.12.2015, що було затверджене НКЦПФР 10.08.2017 за №596 та зареєстроване Міністерством юстиції України 07 вересня 2017 р. за № 1103/30971; зауваження на пропозиції УАІБ були враховані лише частково;

-проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого Рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015 (зі змінами), що був затверджений НКЦПФР 12.09.2017 та опублікований 15.09.2017; зауваження та пропозиції УАІБ були враховані;

-рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування».

3.2. Проводився моніторинг листів ДФС та Міністерства фінансів України, що пов’язані з питаннями оподаткування та обліку КУА та ІСІ. Найбільш актуальні листи було розміщено на сайті Асоціації.

4. Розробка перспективного законодавства

4.1. У звітному кварталі представники Дирекції брали участь у засіданнях Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку та здійснювали аналіз таких законопроектів:

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» (реєстраційний № 6540 від 06.06.2017), внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України;

- «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» (реєстраційний № 6543 від 06.06.2017), внесеного на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України;

- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства» (реєстраційний № 6665 від 04.07.2017), внесеного на розгляд Верховної Ради України народним депутатом України Різаненком П.О.;

-«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (реєстраційний № 6677 від 10.07.2017), внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Солов’єм Ю.І., Веселовою Н.В. та Різаненком П.О.;

-«Про ринок рейтингування» (НКЦПФР);

-«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо консолідації функцій із регулювання та нагляду за установами системи накопичувального пенсійного забезпечення» (НКЦПФР).

4.2. У складі робочої групи Комітету ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності представники УАІБ брали участь у підготовці до 2-го читання ПЗУ №5592-д від 20.04.2017 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів)».

4.3. Представник Дирекції УАІБ взяла участь у Податковому форумі, організованому Асоціацією правників України, на якому, серед іншого, обговорювались останні тенденції у податковому законодавстві та найбільш актуальні питання щодо оподаткування.

4.4.На Конференції «Майбутнє аудиторської професії: міжнародний досвід та шлях України», організованій Аудиторською палатою України за підтримки EU-FINSTAR, в якій взяли участь представники УАІБ, обговорювався поточний стан законодавчих реформ у сфері аудиту, ключові положення проекту закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», практику реформування аудиту в країнах ЄС та світу, а також ключові зміни в міжнародних стандартах.

4.5. У зв’язку з реєстрацією ВРУ проекту Закону України «Про ринки капіталу та регульовані ринки» (№7055 від 01.09.2017) Дирекція Асоціації розпочала роботу над підготовкою пропозицій до цього законопроекту.

5. Організація роботи секцій.

5.1. Секція управління активами публічних фондів

5.1.1. Здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів та щомісячно оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів.

5.1.2. На сайті УАІБ тривала підтримка щоденної інформації про діяльність публічних ІСІ та щомісячні результати діяльності публічних фондів.

5.2. Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

5.2.1. Протягом 3-го кварталу 2017 року здійснювалися постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, венчурних фондів, механізмів фінансування інноваційних проектів, похідних цінних паперів (деривативів), а також новин в індустрії прямого (венчурного) інвестування.

5.2.2. Упродовж кварталу підтримувалося ведення бази інвестиційних проектів, що надаються КУА до УАІБ для розміщення на англомовному сайті Асоціації, однак актуальних проектів на цей час не було.

5.2.3. У звітному кварталі УАІБ було отримано запрошення на круглий стіл «Енергоефективність та МСБ: нове регулювання - нові можливості», що відбувся у липні в Києві в рамках публічного діалогу #PROДіалог, за участі Офісу ефективного регулювання (BRDO) та за підтримки проекту FORBIZ (ініціатива Європейського Союзу «EU4Business»). Пропозицію взяти участь у заході було поширено серед учасників Секції.

Також учасникам, за запрошенням Торгово-промислової палати України, було запропоновано взяти участь у B2B-переговорах із литовськими компаніями, які представляють місто Клайпеда.

5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів.

5.3.1. У звітному кварталі учасниками Секції разом з НАПФА проведено аналіз фінальної редакції тексту проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших законодавчих актів», розробленого Нацкомфінпослуг та надані концептуальні зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших законодавчих актів».

5.3.2. Також у 3-му кварталі тривала спільна робота секції УАІБ, НАПФА та Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів щодо врегулювання питання підтвердження недержавними пенсійними фондами статусу неприбуткових організацій у відповідності до вимог Податкового кодексу України, а саме:

- проведено аналіз законопроектів №6534, №6534-1, №6534-д про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу України (щодо забезпечення внесення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій) та надано зауваження до них;

- представники УАІБ та НАПФА взяли участь у засіданні Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики з вищезазначених питань та формування узгоджених пропозицій.

5.3.3. Розроблено пропозиції до проекту Річного плану роботи Громадської ради при Нацкомфінпослуг на 2017 рік щодо діяльності системи накопичувального пенсійного забезпечення;

5.4. Секція „ Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності ”

5.4.1. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

5.4.2. Проведено аналіз версії перекладу МСФЗ українською мовою (2016 рік), яку було розміщено 30 червня 2017 року на сайті Міністерства фінансів, на співставлення з Методичними рекомендаціями УАІБ щодо оцінки активів інститутів спільного інвестування з урахуванням вимог МСФЗ та Методичними рекомендаціями УАІБ щодо оцінки активів недержавних пенсійних фондів з урахуванням вимог МСФЗ (далі – Методичні рекомендації УАІБ). За результатами проведеного аналізу встановлено відсутність суттєвих розбіжностей та прийняте рішення, що на даному етапі Методичні рекомендації УАІБ не потребують внесення змін.

Враховуючи, що з 2018 року потрібно застосовувати новий МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та очікується нова редакція МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», Секцією вивчаються та проводиться обговорення цих стандартів.

5.5. Секція з питань управління активами страхових компаній.

5.5.1 За підсумками робочої зустрічі керівника секції з питань управління активами страхових компаній з головою комісії з питань управління активами страхових компаній – було підготовлено аналіз страхового ринку ( страхових послуг).

6. Навчання та підвищення кваліфікації

6.1. Представник Дирекції УАІБ, а також представники КУА обговорили новації в бухгалтерському обліку цінних паперів в контексті МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” на семінарі «Операції з цінними паперами в 2017 році: бухгалтерський та податковий облік», який відбувся у вересні 2017 року.

6.2. Представники Дирекції УАІБ взяли участь в Українському Фінансовому Форумі (Ukrainian Financial Forum 2017), що відбувся 21-22 вересня в Одесі та в Інвестиційному форумі міста Києва, який пройшов 26 вересня у Києві. Матеріали останнього були розміщені на сайті УАІБ та розіслані членам Асоціації.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Протягом 3-го кварталу 2017 року УАІБ продовжувала взаємодіяти зі своїми іноземними та міжнародними партнерами, зокрема, тривала співпраця з партнерськими асоціаціями країн ЦСЄ у рамках Ініціативної групи асоціацій країн ЦСЄ (CEE Initiative) щодо обміну інформацією про розвиток ринків колективного інвестування та управління активами та їх законодавчого і нормативного регулювання. асоціаціями країн ЦСЄ у рамках Ініціативної групи асоціацій країн ЦСЄ (CEE Initiative) щодо обміну інформацією про розвиток ринків колективного інвестування та управління активами та їх законодавчого і нормативного регулювання.

В електронному режимі було надано відповідь на запит болгарської асоціації (BAAMC) щодо можливості та правових аспектів участі недержавних пенсійних фондів у первинному публічному розміщенні цінних паперів (IPO) на регульованих ринках (фондових біржах).

7.2. Також, УАІБ направила окремим учасникам CEE Initiative та EFAMA запит щодо регулювання строків приведення у відповідність пруденційних показників КУА до їх нормативних значень у відповідних країнах та на рівні законодавства ЄС. Отримані відповіді було використано у ході підготовки позиції УАІБ щодо відповідних змін до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку», затвердженого Рішенням НКЦПФР №2021 від 01.12.2015, які були запропоновані НКЦПФР.

7.3. Представники Асоціації взяли участь у міжнародній конференції «Захист прав споживачів фінансових послуг 2017: шлях до розбудови довіри», організованої Проектом USAID «Трансформация финансового сектору», яка відбулася у Києві 12 вересня 2017р. Значна увага на конференції була приділена вивченню иноземного досвіду функціонування служби финансового омбудсмена, а також обговоренню законопроекту про установу финансового омбудсмена в Україні.

7.4. Дирекцією УАІБ було підготовлено брошуру з короткою інформацією про Асоціацію та інфографікою з актуальними даними про стан розвитку індустрії управління активами в Україні англійською мовою та передано її міжнародним партнерам для розміщення і поширення у матеріалах міжнародних заходів та публікаціях, підтриманих УАІБ.

8. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

8.1. Протягом кварталу членам Асоціації надавалися актуальні повідомлення щодо діяльності з управління активами. Вони оприлюднювалися на сайті УАІБ та розсилалися засобам масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

8.2. УАІБ регулярно інформувала своїх учасників про зміни законодавства та нормативної бази, про проекти таких змін, оновлення інформації для здійснення фінансового моніторингу на сайті Асоціації та через цільові розсилки. Загалом впродовж кварталу здійснено 65 цільових інформаційних розсилок членам Асоціації.

8.3. Тривало наповнення зведеної бази даних Рішень НКЦПФР щодо зупинки/відновлення обігу та встановлення ознак фіктивності цінних паперів. Протягом кварталу відбулося 78 зупинок та 8 відновлень.

8.4. Протягом звітного періоду підготовлено та розповсюджено серед членів Асоціації, відвідувачів сайту 11 випусків «Новин УАІБ».

8.5. Серед засобів масової інформації поширювалися щомісячні аналітичні огляди діяльності публічних фондів. Надано коментарі для журналу «Деньги» - А.Гаврилюк щодо можливостей в Україні для довгострокового інвестування накопичень в ІСІ та НПФ та А.Рибальченка про очікування від урядової пенсійної реформи. Оновлено інформацію про УАІБ та результати діяльності галузі управління активами для щорічного «Альманаху фінансових послуг 2016», який видає тижневик "Україна Бізнес ревю" та аналітичний журнал "Финансовые услуги".

8.6. У межах співпраці з партнерськими організаціями УАІБ виступила інформаційним партнером ІV Податкового форуму, організованого Асоціацією правників України, щорічного Інвестиційного форуму міста Києва, навчальних семінарах Держфінмоніторингу для професійних учасників фондового ринку, Форуму інвестицій у проблемні активи, який проходив у Лондоні. , Українського Фінансового Форуму 2017 в Одесі,організаторами якого виступиликомпанія ICU та Київська школа економіки.

8.7. Впродовж кварталу тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, який розміщувався у відповідному розділі сайту Асоціації, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

Новини про діяльність Асоціації та відповідні фоторепортажі поширювалася також на сторінці УАІБ у Facebook.

8.8. Протягом кварталу розділ сайту УАІБ «Євроінтеграція» поповнювався інформаційними та аналітичними матеріалами на відповідну тематику, зокрема щодо правил доступу до капіталу в Європі (ЄС) для фондів третіх країн, до яких належить і Україна, а також щодо реформування різних сфер діяльності в Україні відповідно до вимог Угоди про Асоціацію з ЄС.

9. Організаційна робота

9.1. Протягом звітного періоду було проведено два планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо змін нормативних та законодавчих актів, що регулюють ринок цінних паперів, прийому/виключення компаній зі складу членів УАІБ, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ, обговорювались питання регулювання діяльності КУА.

9.2. Шляхом опитування було проведено 3 засідання Ради УАІБ, на яких вирішувались питання видачі/відмови Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

9.3. Підтримано 6 звернень до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

9.4. Протягом звітного кварталу відбулося одне засідання Дисциплінарного комітету УАІБ. Дисциплінарним комітетом УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації у частині неподання звітності та несплати членських внесків вирішено до 1 компанії – члена УАІБ застосувати дисциплінарну санкцію - "Попередження", до 5 компаній – членів УАІБ застосувати дисциплінарну санкцію - "Виключення зі складу членів Асоціації". Питання про затвердження рішення Дисциплінарного комітету про "Виключення зі складу членів Асоціації" буде розглянуто Радою УАІБ на її засіданні в листопаді 2017 року.

9.5. У липні 2017 року Ревізійною комісією УАІБ було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 2 квартал 2017 року. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19