ЗВІТ про роботу УАІБ за 2 квартал 2017 року

06 липня 2017

Відповідно до плану роботи УАІБ на 2 квартал 2017 року та Плану роботи УАІБ на 2017 рік, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 22 лютого 2017 року, у 2 кварталі 2017 року Асоціація здійснювала свою діяльність за такими напрямками:

1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота з передліцензійної підготовки компаній для отримання ліцензії у НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 7 КУА.

1.2. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалася робота з надання учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, обліку та звітності, пруденційного нагляду, управління ризиками, внутрішнього аудиту, фінансового моніторингу тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.

2. Моніторинг діяльності КУА.

2.1. Протягом 2-го кварталу 2017 року щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП по біржах.

2.2. У звітному кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації та проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної інформації та нерегулярної інформації, передбаченої Положенням.

2.3. Протягом кварталу здійснювався збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування. Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за звітами КУА за 2016 рік (включно з 4-м кварталом) і за 1-й квартал 2017 року та підготовлено, відповідно, Аналітичний огляд ринку управління активами за 1-й квартал 2017 року та Аналітичний огляд ринку управління активами за 4-й квартал та 2016 рік.

Ці матеріали активно використовувалися при підготовці презентацій для заходів, у яких УАІБ брала участь та які організовувала, оприлюднювалися на сайті Асоціації та надавалися засобам масової інформації.

2.4. Щомісячно оновлювалися зведені статистичні дані ринку на головній сторінці сайту Асоціації та у розділі «Ринок у цифрах».

2.5. Упродовж кварталу здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відповідних фондів. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних аналітичних огляди та 13 випусків щотижневої статистики публічних ІСІ (відкритих, інтервальних, закритих фондів із публічною емісією).

2.6. За результатами аналізу звітності КУА та ІСІ проведено ренкінгування (у т. ч. КУА НПФ та КУА з активами страхових компаній в управлінні) за 2016 рік, 1-й квартал 2017 року та – для ІСІ із публічною емісією – за квітень та травень 2017 року.

2.7. Протягом кварталу надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку управління активами ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, представників засобів масової інформації, у тому числі у ході заходів, у яких УАІБ брала участь, та оприлюднювалися на сайті Асоціації.

2.8. За результатами моніторингу звітності, отриманої УАІБ від компаній-членів за 2016 рік проведено аналіз висловленої у аудиторських звітах думки аудитора. Компаніям, які надали інформацію, що за 2016 рік в аудиторських звітах висловлена негативна думка аудитора або аудитор відмовився від висловлення думки щодо фінансової звітності КУА або ІСІ, направлено листи щодо необхідності вжити заходів для врегулювання питання суттєвого викривлення фінансової звітності.

2.9. Компаніям - учасникам Асоціації постійно надавалися консультації з питань складання звітності, ведення обліку, пруденційного нагляду, управління ризиками тощо.

2.10. У звітному кварталі було доопрацьовано проект чергових змін до Методики ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності та проведено перший етап її розгляду Радою УАІБ. За результатами розгляду проекту Радою УАІБ, зміни було затверджено. Вони наберуть чинності з 01.07.2017.

2.11. У зв’язку з порушенням роботи серверів НКЦПФР та НДУ внаслідок хакерської атаки 27.06.2017, УАІБ здійснювала моніторинг ситуації та оперативно інформувала учасників Асоціації про дії, необхідні для забезпечення подачі звітності.

3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.

3.1. Протягом звітного періоду фахівцями УАІБ було опрацьовано такі проекти документів:

- проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування)»;

- проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо припинення інститутів спільного інвестування)». Робота по зазначеному документу триває;

- зміни до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

3.2. У 2-му кварталі 2017 року Дирекція УАІБ також брала участь у обговоренні проектів документів, що розглядалися на засіданнях Комітетів НКЦПФР, зокрема:

-проект рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» (для реєстрації в Мін’юсті);

-проект рішення НКЦПФР) «Про внесення змін до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку», затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2021 від 01.12.2015 - надано свої зауваження та пропозиції.

3.3. Зважаючи на численні звернення учасників, Асоціація направила до НКЦПФР лист-запит про застосування норм Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого НКЦПФР 01.10.2015 р. за № 1597 (зі змінами), а також подання інформації про розрахунок пруденційних нормативів до НКЦПФР. Асоціація звернулася за роз’ясненням до НКЦПФР та у 2-му кварталі 2017 року отримала офіційну відповідь НКЦПФР на свій запит. Обидва листи були розміщені та сайті Асоціації у розділі «Пруденційний нагляд» та поширені серед них шляхом електронної розсилки.

3.4. У звітному кварталі був проведений моніторинг листів ДФС та Міністерства фінансів України, що пов’язані з питаннями оподаткування та обліку КУА та ІСІ. Найбільш актуальні листи було розміщено на сайті Асоціації.

3.5. Асоціація направила звернення до Американської торгівельної палати в Україні (АСС) та НКЦПФР з проханням висловити позицію цих організацій стосовно необхідності внесення змін до Постанови НБУ №410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» у частині надання можливості виплати дивідендів ПІФами та направити відповідні звернення до НБУ.

3.6. Оновлено роз‘яснення для компаній з управління активами щодо дій, спрямованих на врегулювання питання реалізації цінних паперів, обіг яких зупинено та які знаходяться в портфелях фондів, що ліквідуються, а саме надана можливість реалізації активів ІСІ, які ліквідуються, в тому числі, цінних паперів, обіг яких зупинено рішеннями Комісії, у зв‘язку із включенням таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності. Зазначена інформація розміщена на сайті УАІБ.

3.7. 30 червня 2017 року представник УАІБ взяла участь у 43-му засіданні Робочої групи з розгляду проблемних питань СПФМ-небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, на якому, зокрема, розглядалися проект змін до постанови КМУ від 05.08.2015 №552, юридичний статус протоколів Робочої групи, порядку проведення ідентифікації та верифікації клієнтів на підставі ID паспортів тощо.

4. Розробка перспективного законодавства

4.1. Проведено аналіз таких законопроектів:

  • Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (реєстраційний № 4646, доопрацьований);
  • Проект закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (реєстраційний №6016).

Представник Дирекції УАІБ взяла участь у міжнародній конференції з питань корпоративного управління, на якій, серед іншого, обговорювалося питання підвищення ролі і відповідальності зовнішніх аудиторів, враховуючи вимоги Директив ЄС та проект закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

4.2. Представники Дирекції взяли участь у засіданні Комітету НКЦПФР з питань функціонування інституційних інвесторів, інформаційної політики, корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку, де, крім інших змін до нормативних актів, що регулюють діяльність зі спільного інвестування, було розглянуто та попередньо схвалено зміни до рішень НКЦПФР, які регулюють питання припинення інститутів спільного інвестування, в частині надання можливості ліквідаційним комісіям ІСІ здійснити розрахунки з учасниками Фонду до моменту списання/реалізації заблокованих цінних паперів, що обліковуються за нульовою вартістю.

4.3. У звітному кварталі Асоціація замовила та отримала український переклад з англійської мови Регламенту ЄС № 231/2013 щодо діяльності компаній з управління фондами альтернативних інвестицій. Переклад було розміщено та сайті Асоціації у розділі «Євроінтеграція».

4.4. 14 червня 2017 року представники Ради УАІБ взяли участь у засіданні Комітету НКЦПФР з питань стратегії розвитку та економічного аналізу фондового ринку, на якому розглядалися питання законодавчого врегулювання операцій РЕПО.

5. Організація роботи секцій.

5.1.Секція управління активами публічних фондів

5.1.1. Здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів та щомісячно оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів.

5.1.2. У квітні відбулося обговорення щодо можливості застосування українськими КУА Глобальних стандартів результативності інвестування (GIPS) у рамках об’єднаного засідання секцій УАІБ «Управління активами інститутів спільного інвестування» та «Впровадження міжнародних стандартів професійної діяльності». З прийняттям єдиних міжнародних стандартів оцінки ефективності управління інвестиційними портфелями буде забезпечена повнота і прозорість інформації про результати управління активами, зросте надійність інвестиційних звітів, клієнтам стане легше порівнювати результати інвестування різних фондів, а українські компанії, використовуючи переваги GIPS, зможуть удосконалити внутрішні бізнес-процеси і отримають шанс виходу на міжнародні ринки капіталу. На засіданні було вирішено сформувати перелік питань від зацікавлених компаній щодо запровадження міжнародних стандартів GIPS та заплановано організувати восени спеціальний семінар.

5.1.3. Учасники секції взяли участь в обговоренні актуальних питань діяльності та розвитку публічних фондів під час щорічної науково-практичної конференції УАІБ “Професійне управління активами”, яка відбулася 9-10 червня в Одесі.

На пленарному засіданні член Ради УАІБ, один з керівників секції Г.Овчаренко наголосив, що імплементація Україною положень законодавства ЄС передбачає суттєві зміни умов роботи інститутів спільного інвестування, зокрема й вимоги до розкриття інформації, управління ризиками, конфлікту інтересів та іншого.

Голова Комісії з питань управління активами публічних фондів В. Король (ТОВ КУА «АРТ-Капітал Менеджмент) зосередився на наслідках, які можуть виникнути з прийняттям законопроекту №5592-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів)». Він наголосив на неможливості виконання умов диверсифікації активів ІСІ та НПФ і закликав якнайшвидше розробити та впровадити зміни до профільних законів задля врегулювання ситуації.

Серед учасників конференції було поширено спеціально розроблений у рамках роботи секції Опитувальник з питань підвищення фінансової грамотностіпро ІСІ та НПФ серед населення.

5.1.4. На сайті УАІБ тривала підтримка щоденної інформації про діяльність публічних ІСІ та щомісячні результати діяльності публічних фондів.

5.2. Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

5.2.1. Протягом 2-го кварталу 2017 року здійснювалися постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів, венчурних фондів, механізмів фінансування інноваційних проектів, похідних цінних паперів (деривативів), а також новин в індустрії прямого (венчурного) інвестування.

5.2.2. У звітному кварталі було проведено анкетне опитування учасників щодо шляхів транспонування норм законодавства ЄС з питань діяльності КУА та інвестиційних фондів у законодавство України з метою подальшої імплементації в Україні, з урахуванням положень Угоди про асоціацію з ЄС. Опитування здійснювалося шляхом розсилки електронною поштою; також відповідна анкета була надана учасникам конференції УАІБ «Професійне управління активами», що відбулася 9-10 червня 2017 року в Одесі.

Отримані відповіді були зведені та опрацьовані, Асоціація використає їх у процесі роботи над подальшою розробкою пропозицій до законодавства, що транспонуватиме норми права ЄС з питань діяльності управління активами та інвестиційних фондів в Україні.

5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів.

5.3.1. У звітному кварталі тривала спільна робота секції УАІБ, НАПФА та Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів щодо врегулювання питання підтвердження недержавними пенсійними фондами статусу неприбуткових організацій у відповідності до вимог Податкового кодексу України. На звернення асоціацій були отримані позитивні висновки від НКЦПФР та Мінсоцполітики. Представниками асоціацій проводилися консультації з комітетами ВРУ з метою організації спільного засідання 2-х профільних комітетів. Робота у цьому напрямку триває.

5.3.2. 29 червня відбулося спільне засідання Секції управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ, НАПФА та Української асоціацієї адміністраторів пенсійних фондів щодо підготовки рекомендацій для адміністраторів НПФ про відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій фондів. За результатами засідання учасникам асоціацій було направлено Інструктивний лист.

5.4. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.

5.4.1. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

5.4.2. У квітні набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"» №1989 від 23.03.2017 року. Прикінцевими положеннями закон усунув технічну помилку щодо прив’язки оподаткування за ставкою 9% доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток до прийняття закону про Службу фінансових розслідувань.

Враховуючи, що закон застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року, через сайт УАІБ та розсилку було привернуто увагу компаній, які у 2017 році вже нарахували і сплатили дивіденди по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, нарахованих ІСІ, а також утримали при цьому податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%, що у формі 1 ДФ треба відобразити суму нарахованого ПДФЛ за новою ставкою 9%.

5.4.3. У травні 2017 року відбулося об’єднане засідання Комісії з питань управління активами приватних фондів секції «Управління активами інститутів спільного інвестування», секції «Оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності» та секція «Розвитку фінансових інструментів та взаємодії з ринковою інфраструктурою», на якому обговорювалися дискусійні питання механізмів фінансування будівництва через ІСІ. У засіданні взяли участь представники 21 КУА, які здійснюють через ІСІ фінансування будівництва.

5.4.4. На пленарному засіданні «Актуальні питання регулювання діяльності з управління активами» під час науково-практичної конференція УАІБ «Професійне управління активами» було проведено обговорення перспектив законодавчого регулювання забезпечення прозорості результатів діяльності (реформування аудиту та бухгалтерського обліку), а також питання щодо звітності, аудиту та пруденційного нагляду.

6. Навчання та підвищення кваліфікації

6.1. 9-10 червня 2017 року в м.Одесі відбулася ХХХІ науково-практична конференція УАІБ «Професійне управління активами». Основними темами, які обговорили учасники заходу, були: адаптація законодавства України у сфері управління активами інституційних інвесторів до вимог Директив ЄС, проблеми та перспективи накопичувального пенсійного забезпечення, актуальні питання регулювання діяльності з управління активами, розвиток інфраструктури та інструментів для інвестицій. Участь у конференції взяли близько 100 учасників, серед яких представники Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Мінсоцполітики, Держфінмоніторингу, ПАТ «Національний депозитарій України», ПАТ «Українська біржа», РА «ІВІ Рейтинг», компаній з управління активами. Також у конференції взяли участь міжнародні експерти - старший радник з регуляторної політики Секретаріату EFAMA Агаті Пафілі та Голова із міжнародних та правових питань австрійської асоціації (VÖIG) д-р Армін Каммел. Детальна інформація про конференцію розміщена на сайті Асоціації.

6.2. Працівники Дирекції УАІБ взяли участь у семінарі «Оновлені Міжнародні стандарти аудиту: нова глобальна модель аудиторських звітів. Вимоги регулятора до аудиторської звітності». Під час семінару було проведено огляд нової моделі аудиторського звіту, враховуючи переглянуті МСА 700, МСА 705, МСА 706 та новий МСА 701 «Надання інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», а також проведено обговорення питань, що виникають у зв’язку з новою редакцією МСА.

6.3. Представник УАІБ брала участь у роботі IV Міжнародного форуму корпоративних секретарів, який відбувся 16 червня в Києві. Міжнародні тренди та українська практика корпоративного управління були в центрі обговорення Форуму, організованому Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ) та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), за участю НКЦПФР, ФДМУ та Британського інституту дипломованих корпоративних секретарів (ICSA: The Governance Institute).

6.4. 20-22 червня Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов та представники Дирекції брали участь у Міжнародній конференції з питань корпоративного управління, організованої НКЦПФР, Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні» (FST) за участі представників Комісії з цінних паперів та фондових бірж США (US SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC). Конференція була присвячена обговоренню стану корпоративного управління в Україні, зокрема, трансформації корпоративного законодавства, підвищення прозорості фінансових ринків та рівня корпоративного управління у відповідності до європейських практик та стандартів.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. У 2-му кварталі 2017 року УАІБ продовжувала взаємодіяти зі своїми іноземними та міжнародними партнерами.

Зокрема, тривала співпраця з партнерськими асоціаціями країн ЦСЄ щодо обміну інформацією про розвиток ринків колективного інвестування та управління активами та законодавства з цих питань. В електронному режимі було надано відповідь на запит від болгарської асоціації (асоціаціями країн ЦСЄ щодо обміну інформацією про розвиток ринків колективного інвестування та управління активами та законодавства з цих питань. В електронному режимі було надано відповідь на запит від болгарської асоціації (BAAMC), що, разом із УАІБ, є учасником Ініціативної групи асоціацій країн ЦСЄ (CEE Initiative) щодо динаміки української індустрії відкритих фондів.

7.2. Протягом кварталу також розвивалася взаємодія з EFAMA щодо обміну інформацією про регулювання колективного інвестування у ЄС та в Україні; представників EFAMA було запрошено взяти участь у якості ключових спікерів у конференції УАІБ «Професійне управління активами», що відбулася 9-10 червня 2017 року в Одесі.

Окрім старшого радника з регуляторної політики Агаті Пафілі, що представляє Секретаріат EFAMA, участь у конференції взяв Голова із міжнародних та правових питань австрійської асоціації (VÖIG) д-р Армін Каммел. Іноземні партнери виступили із доповідями про роль управляючих компаній і нормативно-правову базу ЄС у контексті Єдиного ринку ЄС та про аспекти приведення у відповідність правил регулювання фондів в Україні до вимог права ЄС. Їхні презентації, у складі матеріалів конференції в Одесі, було перекладено українською мовою та розміщено на сайті УАІБ у розділі для учасників, а також поширено шляхом електронної розсилки серед учасників УАІБ та конференції.

Також, презентацію Члена НКЦПФР О. Панченка про приведення правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування у відповідність до права ЄС було перекладено англійською мовою та надіслано в електронному вигляді представникам EFAMA для подальшого обговорення планів та підходів щодо транспонування законодавства ЄС в Україні.

7.3. Протягом кварталу представники УАІБ взяли участь у таких міжнародних заходах:

-Climate Bonds Initiative conference – першому Українському Форумі з Кліматичних Фінансів, що відбувся 5-го квітня, за підтримки Climate Bonds Initiative.

-заключній робочій нараді за участю фахівців "Олівер Уайман" щодо концепції пост-трейдингу в Україні, яка відбулася 31 травня 2017 року в НБУ (за запрошенням НКЦПФР);

-презентації Асоціації з міжнародного професійного обміну та технічних консультацій (ECTI) ( м. Париж, Франція) та можливостей партнерства у рамках програм обміну експертами, що відбулася 19 червня 2017 року в Торгово-промисловій палаті України.

Усі отримані матеріали заходів, не заборонені для поширення та потенційно цікаві учасникам Асоціації було надіслано їм електронною поштою для ознайомлення та використання у роботі.

8. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

8.1. Протягом кварталу готувалися інформаційні повідомлення, прес-релізи про події, ініціативи та поточну діяльність Асоціації. Вони оприлюднювалися на сайті УАІБ, розсилалися засобам масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

Інформаційна діяльність у другому кварталі була спрямована на привернення уваги громадськості до проблем, які можуть призвести до руйнації третього рівня пенсійної системи, якщо НПФ втратять статус неприбуткових організацій, а також до необхідності запуску другого обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи, без якого, крім інших проблем, буде зруйновано механізм формування «довгих» інвестиційних ресурсів, які інвестуються на внутрішньому ринку України.

8.2. 8 червня УАІБ виступила одним з організаторів прес-конференції в ІА "Інтерфакс-Україна" на тему: «Як вилікувати пенсійну систему?», участь у якій взяли член Ради УАІБ, глава підрозділу з управління локальними активами групи ICUГ.Овчаренко, координатор Громадської платформи «Нова Країна», президент Інвестиційної Групи «УНІВЕР»Т.Козак, член НКЦПФРО. Панченко, Голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Т. Сальнікова, експерти Реанімаційного пакету реформ з питань пенсійного забезпеченняГ. Третьякова (Українська федерації убезпечення) та О. Ткач («Пенсійно-актуарний консультант»). Учасники конференціїзакликали уряд якнайшвидше запровадити в країні обов’язковий накопичувальний рівень пенсійного забезпечення та створити умови для функціонування повноцінної трирівневої пенсійної системи. За підсумками було підготовлено пост-реліз, який надіслано ЗМІ та оприлюднено на Інтернет-ресурсах.

8.3. У рамках підготовки до проведення щорічної конференції УАІБ було створено спеціальний банер та анонс конференції, які розміщено на сайті Асоціації, сторінці УАІБ у Фейсбук та сайтах інформаційних партнерів конференції: ЛСОУ, ПАКУ, АУФТ, FinPost.

Підготовлено до видання та надруковано Річний звіт Асоціації за 2016 рік, Програму конференції, які поширено серед учасників конференції.

За підсумками конференції підготовлено та оприлюднено пост-реліз. Матеріали щорічного форуму розміщено у відповідному розділі сайту УАІБ.

8.4. УАІБ регулярно інформувала своїх учасників про зміни законодавства та нормативної бази, про проекти таких змін на сайті Асоціації та з допомогою цільових розсилок. Загалом впродовж кварталу здійснено 77 цільових інформаційних розсилок членам Асоціації.

8.5. У квітні, до Дня народження УАІБ, оновлено та доповнено інформацію у розділі сайту «Літопис УАІБ: події, цифри, факти».

8.6. Тривало наповнення зведеної бази даних Рішень НКЦПФР щодо зупинки/відновлення обігу та встановлення ознак фіктивності цінних паперів. Протягом кварталу відбулося 73 зупинки та 4 відновлення.

8.7. Протягом звітного періоду підготовлено та розповсюджено серед членів Асоціації, відвідувачів сайту 12 випусків «Новин УАІБ».

8.8. Серед засобів масової інформації поширювалися щомісячні аналітичні огляди діяльності публічних фондів.

Організовано телевізійні коментарі: члена Ради УАІБ Г.Овчаренка на тему: «Альтернативні пенсії в Україні» для інформаційної програми «Сьогодні» (Телеканал «Україна»), Генерального директора УАІБ А.Рибальченка у сюжеті «Достойна пенсія – зароби собі сам» на «Еспресо.TV». Сюжети розміщено на сайті УАІБ та на сторінці Асоціації у Фейсбук. Надано інформацію про тенденції розвитку НПФ для журналу «Фокус», тривала співпраця з ІА «Інтерфакс-Україна», інтернет-порталами FinPost та StockWorld.

8.9. У рамках співпраці з партнерськими організаціями УАІБ надала інформаційну підтримку щорічній Міжнародній інвестиційній конференції «New Ukraine», VI Всеукраїнському форуму з публічного права (організатор Асоціація Адвокатів України, семінарові «Світові практики в українському корпоративному законодавстві», який проводили Investor Relations Agency та юридична компанія PLP Law Group. Традиційно УАІБ виступила інформаційним партнером щорічного конкурсу «Корпоративний секретар року» та VI Міжнародного форуму корпоративних секретарів «Корпоративне управління: міжнародні тренди та українська практика», які організовує Професійна асоціація корпоративного управління, навчальним семінарам Держфінмоніторингу з підвищення кваліфікації з питань фінмоніторингу професійних учасників фондового ринку, а також «авчальним семінарам Держфінмоніторингу з підвищення кваліфікації з питань фінмоніторингу професійних учасників фондового ринку, а також «Invest Energy Day», який організувала команда «Alternative Energy Week».

Представники Асоціації взяли участь у круглому столі проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» з приводу набуття чинності Закону України «Про споживче кредитування».

8.10. Впродовж кварталу тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, який розміщувався у відповідному розділі сайту Асоціації, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.

Новини про діяльність Асоціації та відповідні фоторепортажі поширювалася також на сторінці УАІБ у Facebook, там же була проведена і онлайн-трансляція щорічної конференції УАІБ в Одесі.

9. Організаційна робота

9.1. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. Розглядалися питання щодо змін нормативних та законодавчих актів, що регулюють ринок цінних паперів, прийому/виключення компаній зі складу членів УАІБ, вирішувалися організаційні питання діяльності органів УАІБ, обговорювалися питання регулювання діяльності КУА.

9.2. Шляхом опитування було проведено 7 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувалися питання видачі Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії, та новим КУА, надання Висновку щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

9.3. Відповідно до Порядку надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням Ради УАІБ та погодженого ДКЦПФР від 20.10.2009р. (зі змінами), 1 компанія – член УАІБ отримала висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку.

9.4. Підтримано 4 звернення до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

9.5. Протягом звітного кварталу відбулося одне засідання Дисциплінарного комітету УАІБ. Дисциплінарним комітетом УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації у частині неподання звітності та несплати членських внесків вирішено до 5 компаній – членів УАІБ застосувати дисциплінарну санкцію - "Попередження", до 2 компаній – членів УАІБ застосувати дисциплінарну санкцію - "Виключення зі складу членів Асоціації". Питання про затвердження рішень Дисциплінарного комітету про "Виключення зі складу членів Асоціації" до двох компаній було розглянуто Радою УАІБ на засіданні у червні 2017 року. Рада УАІБ затвердила рішення Дисциплінарного комітету про "Виключення зі складу членів Асоціації" до однієї компанії, другу повернуто на повторний розгляд.

9.6. У квітні 2017 року Ревізійною комісією УАІБ було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 1 квартал 2017 року. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалася відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 30.09.19
Активи, млн. грн.349966на 30.09.19