ukr ENG
 
11.02.2019

Новини УАІБ

УАІБ: Аналітичний огляд результатів діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди) за січень 2019 року

За підсумками січня 2019 року індекс Української Біржі збільшився на 0,33%, а індекс ПФТС зменшився на -1,34%.

За рівнем доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (-0,46%), на другому – відкриті (-0,60%), інтервальні ІСІ – на третьому (-0,66%).

Відкриті фонди

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 83,77 млн. грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -1 916,55 тис. грн. (-3,55%). Рух чистого капіталу у секторі становив -1190,67 тис. грн. через значні виплати коштів інвесторам. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило. Рух чистого капіталу у секторі становив -1190,67 тис. грн. через значні виплати коштів інвесторам.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +2,33 до -16,77%. За підсумками місяця п’ять фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+18,21 тис. грн. (+1,49%)) – завдяки розміщенню сертифікатів (+1,98% в обігу) отримав 24,22 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+143,34 тис. грн. (+2,09%)) - зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«ОТП Класичний» (+66,01 тис. грн. (+1,39%)) – додаткового розміщення ІС не було, збільшення ВЧА так само відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-1116,88 тис. грн. (+8,26%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-8,43% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -1139,69 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-16,12 тис. грн. (-0,58%)) – так само, через викуп у інвесторів 256 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -58,54 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-32,68 тис. грн. (-0,57%)) – через пред’явлення до викупу 13 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -16,66 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,79% сукупної ВЧА (30,82 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,81% (12,40 млн. грн.)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,35% (6,99 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,82% (5,71 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «Софіївський» (6,03% (5,05 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,22%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,09%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,56%).

Найгірші показники у січні зафіксували фонди: «Софіївський» (-16,77%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,49%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,28%).

Інтервальні фонди

У січні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,83 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -5,14 тис. грн. (-0,38%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, зменшення ВЧА відбулося через падіння вартості активів, не було і будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень у секторі була такою: «Оптімум» (-1,19%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,12%).

Закриті фонди

До огляду в січні включено 2 закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 13,20 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -134,91 тис. грн. (-1,01%).

Діапазон доходності закритих фондів у січні: «ТАСК Універсал» (+0,19%) та «Індекс Української Біржі» (-1,12%).

*****

НКЦПФР інформує щодо вимог про розкриття річної
інформації емітентами цінних паперів за 2018 рік

НКЦПФР інформує щодо вимог про розкриття річної інформації емітентами цінних паперів за 2018 рік.

Як повідомляє регулятор, Законом від 16.11.2017 р. №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» внесені деякі зміни, зокрема до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», у тому числі до статті 40 «Регулярна інформація про емітента».

З 6 січня 2018 року набрала чинності зазначена стаття 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

При цьому першим звітним періодом, за який емітенти цінних паперів зобов’язані подавати річну звітність в обсязі, встановленому новою редакцією статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», є 2018 рік.

Рішенням Комісії від 04.12.2018р. №854 затверджені Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Комісії від 03.12.2013 р. №2826, яке зараз знаходиться на державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Враховуючи це, до дати набуття чинності Рішення №854 емітент цінних паперів має розкривати річну інформацію відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Комісії від 03.12.2013 р. №2826, та додатково розкривати відомості передбачені частиною 3 статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок».

Дані річної інформації, передбачені частиною 3 статті 40 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», але не передбачені діючою редакцією Положення №2826, мають розкриватися емітентом у примітках до Змісту Додатка 38 у довільній формі до моменту набрання чинності Рішення №854.

Таким чином, емітент у примітках додатково розкриває:

- інформацію про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40);

- інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40);

- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40);

- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40);

- перелік власників пакетів 5% і більше акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40);

- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40);

- інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.11 ч.3 ст.40);

- звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40);

- твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40);

- інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40);

- інформацію про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (п.16 ч.3 ст.40);

- інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій – у кожного у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40);

- інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40);

- інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40);

- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40);

- інформацію про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (п.21 ч.3 ст.40);

- інформацію про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40);

- інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40).

При цьому, у разі розкриття інформації, яка міститься у Звіті керівництва або інших документах, емітент цінних паперів може не включати копії документів до її складу у випадку, якщо такі документи є у публічному доступі у форматі PDF. У такому разі емітент зазначає реквізити (посилання) для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що мають містити у своєму складі повну адресу файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса), ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

*****

Національний банк розширив перелік валютних
послабленьдля юридичнихта фізичних осіб

Національний банк розширив перелік валютних послаблень для бізнесу, які введені в дію 7 лютого разом із Законом України «Про валюту і валютні операції», передає прес-служба НБУ. Додатково до більш ніж 20 інших валютних послаблень для фізичних та юридичних осіб, презентованих на початку січня, Національний банк вирішив:, Національний банк вирішив:

- дозволити бізнесу репатріацію дивідендів в іноземній валюті за 2018 рік. Такі операції здійснюватимуться в межах загального ліміту на повернення дивідендів, нарахованих за періоди до 2018 року включно, у межах 7 млн євро на місяць;

- скасувати для бізнесу вимогу щодо попереднього резервування коштів у гривні для подальшої купівлі валюти (режим Т+1) з 7 лютого;

- знизити норму обов'язкового продажу валютних надходжень бізнесом - з 50% до 30%, починаючи з 1 березня.

Національний банк також надав можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тис грн не в операційний, а в календарний день. Це означає, що онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

Окрім цього, Національний банк уточнив, що перерахування валюти за кордон юридичними особами для розміщення на депозитних рахунках (в межах ліміту 2 млн євро на рік) можливо лише за рахунок власної, а не купленої іноземної валюти.

Водночас для протидії непродуктивному відтоку капіталу Національний банк заборонив бізнесу та населенню переказувати кошти з метою надання кредитів, здійснення інвестицій або розміщення на банківських рахунках у державу-агресор/державу-окупант, офшорні зони та країни, що не виконують/не належно виконують рекомендації FATF. Також Національний банк тимчасово зберіг обмеження щодо купівлі банками облігацій зовнішньої державної позики України.

Також Національний банк тимчасово зберіг обмеження щодо купівлі банками облігацій зовнішньої державної позики України.

За пропозиціями банківської спільноти спрощено окремі вимоги щодо здійснення валютного нагляду банками. Зокрема, для зменшення їх операційних та часових витрат скасована вимога щодо складання письмового висновку як за кожною операцією, так і за договором.

Серед іншого, скорочено перелік індикаторів сумнівних операцій під час здійснення валютного нагляду. Зокрема, фінансова допомога, за рахунок якої здійснюється операція, не вважатиметься окремим індикатором, а аналізуватиметься фінансовими установами в рамках заходів щодо встановлення джерел походження коштів клієнта.

За оцінками Національного банку, ці послаблення не здійснюватимуть суттєвого тиску на валютний ринок.

Кінцевою метою Національного банку, як і раніше, залишається поступове зняття всіх валютних обмежень і перехід до режиму вільного руху капіталу. Національний банк буде скасовувати усі обмеження на валютному ринку відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов в Україні, а також прийняття низки законів, спрямованих на підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку (законопроект про «спліт») і попередження непродуктивного відпливу капіталу з країни (законопроект щодо протидії BEPS «Про імплементацію Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування», оприлюднений в жовтні Національним банком і Міністерством фінансів).

*****

Обсяг торгів на ФБ ПФТС у січні 2019 року сягнув рекордної позначки

У січні 2019 року на АТ «Фондова біржа ПФТС» було укладено 1391 біржовий контракт на рекордну за останні два роки суму – 14238,18 млн. грн. (на 5,6% більше ніж в грудні 2018 року і на 120% ніж у січні 2018 року), інформує прес-служба Біржі. Більшими обсяги угод були лише в серпні 2016 року (14901 млн. грн.).

ПФТС другий місяць поспіль займає перше місце за обсягом укладених біржових контрактів серед організаторів торгів цінними паперами. За даними офіційних веб-сайтів фондових бірж, частка ПФТС у загальному обсязі торгів фондових бірж склала 53,64% (у секторі державних облігацій – 53,32% загального обсягу торгів ОВДП; у секторі корпоративних облігацій – 60,52%; у секторі акцій – 97,11%; у секторі ЦП інститутів спільного інвестування – 100%).

Традиційно, найбільшу частку у структурі торгів ПФТС займають державні облігації – обсяг біржових контрактів з ОВДП у січні склав 13763,76 млн. грн. (на 10,2% більше у порівнянні з груднем 2018 року). На 15% зріс обсяг угод з акціями - до 59,57 млн. грн. Вартість угод з корпоративними облігаціями та цінними паперами інститутів спільного інвестування склала 465,57 млн. грн. та 9,27 млн. грн. відповідно.

Індекс ПФТС за січень 2019 року зменшився на 1,33% до 551,87 пунктів.

*****

Протягом січня 2019 року на ФБ «Перспектива» було
укладено 732 угоди на суму 12,4 млрд. грн.

Протягом січня 2019 року на ФБ «Перспектива» було укладено 732 угоди на суму 12,4 млрд. грн. (на 42% більше ніж попереднього місяця та на 10% більше ніж у січні 2018 року), повідомляє прес-служба Біржі.

Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (97,53%), частка торгів облігаціями підприємств становила 2,47%. При цьому 19,58% торгів проведено на ринку РЕПО, 80,41% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок.

Порівняно з груднем 2018 року обсяги торгів державними облігаціями зросли на 47%.

«У січні 2019 року обсяг укладених угод на фондових біржах України сягнув понад 26 млрд. грн. - на 17% більше ніж за грудень 2018 року та на 24% більше ніж за січень 2018 року. На ФБ «Перспектива» показники зростання обсягу торгів до попереднього місяця та аналогічного періоду попереднього року склали 42% та 10% відповідно», – повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива».

*****

Міжнародна рейтингова компанія Thomas Murray розпочала
проводити аудит у Національному депозитарії України

Міжнародна рейтингова компанія Thomas Murray розпочала проводити аудит в Національному депозитарії України.

Як зазначається у повідомленні прес-служби НДУ, компаніяThomas Murray вже понад 20 років займається рейтингуванням, керуванням ризиками більш ніж 140 національних депозитаріїв в усьому світі.

При цьому вперше буде здійснено оцінювання управління ризиками та відповідності принципам PFMI IOSCO.

«Це важливий крок до прозорості і відкритості Національного депозитарію України. Адже рівень довіри наших стейкхолдерів буде ще вищий після такого оцінювання. А результати аудиту допоможуть нам зрозуміти, чи потрібно в бізнес-процесах та корпоративному управлінні щось змінювати, щоби відповідати міжнародним стандартам. Дотримуючись цих норм, НДУ, як інфраструктура ринку цінних паперів, може сприяти впровадженню міжнародних практик на фінансовому ринку України. А це зі свого боку так чи інакше створює підґрунтя для його пожвавлення», - пояснює рішення пройти аудит Міндаугас Бакас, Голова правління НДУ.

Треба зазначити, що експертна оцінка від Thomas Murray має вагому репутацію на міжнародних фінансових ринках. Рейтинги, які надає компанія, а також експертний висновок відповідності стандартам CPMI-IOSCO PFMI - важливий показник для іноземних інвесторів. З огляду на це, вони вирішують, чи варто виходити на фінансовий ринок країни.

Проведенню аудиту Національного депозитарію України сприяє ЄБРР. Зокрема, у банку підкреслюють, що він підтримує прагнення НДУ відповідати стандартам CPMI-IOSCO PFMI, рекомендованим на міжнародному рівні для інфраструктури ринку пост-трейда. Саме для цього залучено провідну консалтингову компанію Thomas Murray. По завершенню аудиту НДУ зможе продемонструвати учасникам ринку свій статус відповідності стандартам та працювати над подальшою консолідацією інфраструктури пост-трейда.

Зазначимо, що ця програма реалізується в рамках підтримки ЄБРР розвитку ринків капіталу в Україні.

*****

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2019 року склали $20819,7 млн.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2019 року склали $20819,7 млн., залишившись на рівні початку року, інформує НБУ. Динаміку обсягу міжнародних резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

- По-перше, операції Уряду. Платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили $883,9 млн. (в еквіваленті). З них $808,1 млн. – витрати на обслуговування та погашення за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП, які становили $620,7 млн.

- По-друге, інтервенції Національного банку. У січні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на $136,1 млн.

Зокрема, для згладжування курсових коливань упродовж місяця Національний банк продав $54,3 млн., з яких 30 млн.– шляхом валютних інтервенцій за вибором найкращої ціни.

Загалом у січні пропозиція валюти була вищою за попит, зокрема завдяки стабільним надходженням валютної виручки аграрних і металургійних експортерів, чистому продажу населенням валюти банкам, а також притоку коштів нерезидентів у гривневі державні цінні папери. Це дало Національному банку можливість купити на міжбанківському валютному ринку $190,4 млн., з яких $107,5 млн. за вибором найкращої ціни, не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами.

- По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на $126,3 млн. (в еквіваленті).

Загалом станом на 1 лютого 2019 року обсяг міжнародних резервів залишався на рівні п’ятирічного максимуму і покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

*****

У січні 2019 року інфляція в Україні дорівнювала 1%

Інфляція на споживчому ринку України в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 року становила 1%, а із січнем 2018 року – 9,2%, інформує Держстат.

Базова інфляція в січні 2019 року порівняно із груднем 2018 року становила 0,3%, а із січнем 2018 року – 8,3%.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА