ukr ENG
 
07.05.2018

Новини УАІБ

НКЦПФР схвалила проект Рішення «Про внесення змін
до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною»
НКЦПФР схвалила проект Рішення «Про внесення змін до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною», передає прес-служба регулятора. Зокрема, змін зазнали підстави для визнання емісії цінних паперів недобросовісною.
Згідно з документом, такими підставами можуть бути:
- порушення емітентом вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;
- порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;
- внесення недостовірних, незрозумілих, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, для випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії;
- неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.
Рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною приймається до реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів. 
Документом запроваджується нове поняття «неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів», що означатиме скоєння емітентом двох чи більше зафіксованих регулятором грубих порушень законодавства під час проведення емісій цінних паперів протягом попередніх трьох років.
Проект розроблено відповідно до останніх змін у законодавстві, зокрема відповідно до пункту 13 статті 8, пункту 3 частини другої статті 7 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».
 
*****
 
Комісія оприлюднила проект Постанови КМУ щодо запровадження
ризик-орієнтованого підходу державного нагляду на фондовому ринку
НКЦПФР оприлюднила проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
Основною метою прийняття проекту регуляторного акта є виконання вимог законодавства, зокрема щодо здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки ризиків та доцільності.
 Цим документом запроваджується ризико-орієнтовний підхід до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) шляхом визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів (фондовому ринку), що підлягає ліцензуванню.
Цими критеріями є такі:
- обсяги, масштаб діяльності суб’єкта господарювання;
- фінансові показники діяльності суб’єкта господарювання;
- результати попередніх перевірок суб’єкта господарювання;
- наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів у діяльності суб’єкта господарювання.
Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного із трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.
Періодичність проведення Комісією державного нагляду (контролю) встановлюватиметься в залежності від зазначених вище ступенів ризику, до яких віднесено суб’єкти господарювання.
 
*****
 
НКЦПФР схвалила Зміни до Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР схвалила Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, якими удосконалила діяльність фондових майданчиків та врегулювала процедуру допуску цінних паперів емітента на фондову біржу.
Як повідомляє прес-служба Комісії, емітенти, цінні папери яких допущено до біржових торгів, а також банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, за Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 05.10.2017 р. №2164-VIII віднесені до категорії «підприємств, що становлять суспільний інтерес». У законодавстві до зазначеної категорії компаній значно підвищені вимоги щодо бухгалтерського обліку та аудиту. Зокрема, вони повинні складати і подавати звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, мати бухгалтерську службу, корпоративного секретаря та обов’язково проводити аудит своєї фінансової звітності.
Крім цього, вищезазначений Закон передбачає розподіл підприємств на мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства. До великих підприємств законом віднесено такі, показники річної фінансової звітності яких відповідають щонайменше двом критеріям із трьох встановлених: балансова вартість активів - понад 20 млн. євро; чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 млн. євро; середня кількість працівників - понад 250 осіб.
Відповідно до нової редакції Положення, власники цінних паперів «великих підприємств» та публічних акціонерних товариств отримують право за власною ініціативою включити такі цінні папери до біржового списку шляхом надання відповідної пропозиції на фондову біржу. Але за умови, якщо сумарна вартість пакета цінних паперів, що пропонується до продажу, складає не менше 5 млн. грн. У цьому випадку фондова біржа письмово повідомляє емітента про отримання пропозиції та про внесення цінних паперів до біржового списку (із зазначенням дати внесення).
У випадку отримання пропозиції про внесення до біржового списку цінних паперів емітента, який не є публічним товариством та не відноситься до категорії «великих підприємств», фондова біржа надсилає такому емітенту інформацію про:
- отримання пропозиції щодо включення цінних паперів емітента до біржового списку;
- наслідки включення цінних паперів до біржового списку, а саме віднесення емітента цінних паперів до категорії «підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
- необхідність отримання від емітента письмової згоди/незгоди на включення його цінних паперів до біржового списку.
Лише після отримання письмової згоди емітента фондова біржа може включити цінні папери до біржового списку.
Відповідно до вимог Положення, фондові біржі протягом трьох місяців мають привести свою діяльність у відповідність до зазначених змін та здійснити такі дії щодо цінних паперів, які на дату набуття чинності цим рішенням знаходяться у біржовому списку, а саме:
- у термін не більше одного місяця письмово повідомити емітентів про необхідність до 1 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до Змін щодо умов перебування цінних паперів у біржовому реєстрі, зокрема оформлення проспекту цінних паперів згідно вимог чинного законодавства України; або у біржовому списку без унесення до біржового реєстру;
- у термін не більше 15 днів письмово повідомити емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, про необхідність надати фондовій біржі інформацію щодо наявності (відсутності) у статуті такого товариства переважного права його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.
Крім цього, пропонується змінити термін «торгівельна сесія» та впровадити нові терміни «передсесійний період» та «післясесійний період». Це дозволить фондовій біржі поділити торгівельний день на відповідні періоди та торгівельні сесії для подання відповідних заявок на купівлю-продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів та укладання біржових контрактів (договорів) за такими заявками, у тому числі за участю маркет-мейкера.
У Комісії впевнені, що порядок організації та проведення біржових торгів повинен містити процедури запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами у разі їхнього запровадження в обіг на фондовій біржі.
 
*****
 
Протягом квітня 2018 року на ФБ «Перспектива»
було укладено 0,47 тис. договорів на загальну суму 7,4 млрд. грн.
Протягом квітня 2018 року на ФБ «Перспектива» було укладено 0,47 тис. договорів на загальну суму 7,4 млрд. грн. (на 32,7% менше ніж у березні), а з початку року - 2,04 тис. договорів на суму 39,7 млрд. грн., інформує прес-служба Біржі.
За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у квітні та за чотири місяці 2018 року ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів.
У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становила:
за квітень 2018 року щодо ОВДП - 45%, облігацій підприємств - 46%, опціонних сертифікатів - 100%; за січень-квітень 2018 року щодо ОВДП - 49%, облігацій підприємств - 32%, опціонних сертифікатів - 100%.
Найбільший обсяг торгів у квітні було зафіксовано з державними облігаціями України (98,32%). Частка облігацій підприємств склала 1,5%, опціонних сертифікатів - 0,19%. При цьому 30,8% торгів проведено на ринку РЕПО, 67,63% - на адресному ринку, 1,49% - на ринку розміщення.
Обсяги торгів державними облігаціями порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилися на 15%, опціонними сертифікатами - на 57%; натомість в 3,1 рази зросли обсяги торгів облігаціями підприємств.
«У квітні обсяг укладених угод на фондових біржах України склав 17 млрд. грн. (на 21% менше ніж у березні), з початку року - 84 млрд. грн. (на 14% більше ніж за січень-квітень 2017 року)», - повідомив Станіслав Шишков, Директор ФБ «Перспектива».
У порівнянні з березнем на біржовому ринку обсяг торгів переважною більшістю інструментів зменшився: державними облігаціями - на 20% (з 20 млрд. грн. до 16 млрд. грн.), облігаціями підприємств - у 2,8 рази (з 0,67 млрд. грн. до 0,24 млрд. грн.), акціями - на 18% (з 0,18 млрд. грн. до 0,15 млрд. грн.).
Разом із тим, порівняно з січнем-квітнем 2017 року спостерігається зростання обсягів торгів на фондових біржах України: держоблігаціями та акціями - на 11%, облігаціями підприємств - у 3,7 рази. На ФБ «Перспектива» сектор торгів облігаціями підприємств також залишається найбільш динамічним - обсяг угод за чотири місяці 2018 року сягнув 0,89 млрд. грн., що в 3,1 рази перевищило минулорічні показники.
 
*****
 
Індекс ПФТС у квітні 2018 року зріс на 33,76%
У квітні 2018 року вартість біржових контрактів, укладених учасниками ПАТ «Фондова біржа ПФТС», у порівнянні з березнем зросла на 17,22% та склала 7,11 млрд. грн., а кількість укладених угод дорівнювала 0,88 тис., передає прес-служба Біржі. Загалом, протягом січня-квітня з цінними паперами на ПФТС було укладено 2,97 тис. угод загальною вартістю 28,55 млрд. грн. (на 9,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року).
Традиційно, найбільшу частку в структурі торгів займали державні облігації - обсяг біржових контрактів з ОВДП у квітні зріс на 19,41% та склав 7 млрд. грн. Обсяг угод з корпоративними облігаціями склав 107,45 млн. грн. Водночас у сегменті акцій та цінних паперів інститутів спільного інвестування обсяги залишалися незначними - 6,65 млн. грн. та 6,27 млн. грн. відповідно.
У квітні Індекс ПФТС зріс на 33,76% (з 354,43 до 474,1 пункту), а з початку 2018 року - на 50,48% (з 315,06 до 474,11 пункту).
 
*****
 
У квітні 2018 року Індекс українських акцій збільшився 6,93%
За інформацією «Української біржі», у квітні 2018 року в порівнянні з березнем загальний обсяг торгів на цьому майданчику зменшився на 44,6% і склав 2,25 млрд. грн. При цьому загальна кількість угод дорівнювала 5,33 тис.
Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» у квітні склав 259,44 млн. грн., а кількість угод - 1,17 тис.
Обсяг торгів цінними паперами становив 1,99 млрд. грн., а кількість угод - 4,16 тис.
У квітні 2018 року Індекс українських акцій, що розраховується «Українською біржею», збільшився на 6,93% (з 1682,6 до 1799,28 пункти), а з початку року - на 32% (з 1363,04 до 1799,28 пункти).
 
*****
 
Урядовий комітет затвердив перелік
підприємств великої приватизації на 2018 рік
Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік. Наступний крок – його затвердження Урядом.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ФДМУ Віталій Трубаров. При цьому він уточнив, що в списку - 26 підприємств.
18 об’єктів перебувають в управлінні Фонду: ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», АК «Харківобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», ПрАТ «Херсонська ТЕЦ», ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентраль», Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», ПАТ «Азовмаш», ПАТ «Турбоатом», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ВАТ «Оріана», Державне підприємство «Завод алюмінієвої фольги», ПрАТ «Президент-Готель».
«Приватизація ПАТ «Центренерго», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Сумихімпром» пройде відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», - зауважив керівник Фонду держмайна.
Крім того, за його словами:
- 3 об’єкти перебувають в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», державне підприємство «Завод «Електроважмаш», державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод»);
- 2 об’єкти перебувають в управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства України, щодо яких прийнято рішення про приватизацію (ПАТ «Аграрний фонд» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»);
- 1 об’єкт підпорядкований Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, який приватизується відповідно до Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» (Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»);
- 1 об’єкт підпорядкований Кабінету Міністрів України (Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»);
- 1 об’єкт підпорядкований Міністерству охорони здоров’я (ПрАТ «ІНДАР»)
Також керівник ФДМУ зазначив, що Фонд змінив правила залучення радників до процесу приватизації великих об’єктів. Зокрема, ФДМУ розробив зміни до попередньої Постанови Кабінету Міністрів України, яка визначала порядок залучення радника до процесу приватизації.
Він уточнив, що, по-перше, суттєво розширено перелік основних завдань радника. Зокрема, це приведення бухзвітності до міжнародних стандартів, аналіз економічних, технічних і фінансових показників, пошук шляхів вирішення реструктуризації кредиторської заборгованості, пошук потенційних інвесторів, рекомендації щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги.
За словами Віталія Трубарова, до радників застосовуватимуться ті ж самі обмеження, що і для покупців - перелік із 13 пунктів, визначений законом про приватизацію. Це компанії з офшорних зон (згідно з переліком, визначеним КМУ) з непрозорою структурою власності, бенефіціарні власники яких не розкриті на 100%, а також компанії, які походять із держави-агресора. Крім того, це компанії, які раніше були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір через порушення.
Радники не можуть одночасно бути і покупцями об’єкта приватизації.
 
*****
 
За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 1,26 пункту,
а Індекс українських акцій – зріс на 11,35 пункту
 
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 04.05.2018 р.
Обсяг торгів,
грн.
Індекс
ПФТС
816 692 416,19
472,85
 
                Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»               
за 04.05.2018 р.
Обсяг торгів,
грн.
Індекс
українських акцій
143 690 109
1 810,63
 
 
*****
 
Міжнародні резерви України за квітень 2018 року зросли на 1,3%
Міжнародні резерви України за квітень 2018 року зросли на 1,3% і на 01 травня 2018 року становили $18 421,1 млн. (в еквіваленті), інформує НБУ.
Основним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Національним банком валюти на міжбанківському ринку. Тривале перевищення пропозиції валюти над попитом на неї на міжбанківському ринку дало НБУ можливість і надалі викуповувати надлишок валюти з ринку для нарощування резервів без протидії зміцненню обмінного курсу гривні.
За підсумками квітня Національний банк купив на міжбанківському ринку $326,7 млн. У тому числі $146 млн. – за інтервенціями за найкращим курсом, $80 млн. за єдиним курсом, та $100,7 млн. - на валютних аукціонах. У ІІ кварталі 2018 року Національний банк має намір купувати до $10 млн. на міжбанківському валютному ринку на день для нарощування міжнародних резервів.
Крім того, Національний банк продав $24 млн. за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу. Таким чином, чиста купівля валюти Національним банком становила $302,7 млн. 
Також у минулому місяці до резервів надійшло 83,6 млн. євро від розміщення Урядом ОВДП, деномінованих в іноземній валюті. 
Водночас у квітні кошти з міжнародних резервів спрямовувалися переважно на здійснення платежів Уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Сума цих платежів у квітні становила $127,4 млн. У тому числі $30,8 млн. було сплачено для обслуговування ОВДП, деномінованими в іноземній валюті. 
Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму $59,2 млн. та інші операції на суму $11,3 млн. 
У цілому, станом на 1 травня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,3 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.
 
 
 
Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією
Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 296 на 08.01.19
Кількість ІСІ 1 249 на 08.01.19
Кількість НПФ* 58 на 08.01.19
Кількість СК* 3 на 30.11.2018
Активи, млн. грн. 311 765 на 30.11.2018
Активи – за даними звітів 278 КУА щодо 1229 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА