ukr ENG
 
12.02.2018

Новини УАІБ

Парламент прийняв Закон «Про товариства
з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Парламент прийняв Закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Як зазначається у повідомленні Верховної Ради, цей Закон (реєстраційний №4666) визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки їхніх учасників.

Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю у сферах страхової та інвестиційної діяльності, в галузі виробництва сільськогосподарської продукції, а також в інших сферах діяльності, порядок їх створення, діяльності та припинення регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

Управління товариствами з обмеженою відповідальністю та товариствами з додатковою відповідальністю, у статутних капіталах яких є частка держави або органів місцевого самоврядування, регулюється цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами.

Згідно із Законом, «учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників».

Закон встановлює права і обов’язки учасників товариства, запроваджує корпоративний договір, безвідкличну довіреність з корпоративних прав, регламентує умови створення товариства, визначає статут товариства, переважне право учасника товариства, особливості звернення стягнення на частку учасника товариства тощо

*****

У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про рейтингування»

Як зазначається у пояснювальній записці до документа (реєстраційний №8007), він спрямований на встановлення правових засад визначення рейтингів та їх використання, приведення діяльності рейтингових агентств в Україні у відповідність до вимог Регламенту ЄС №1060/2009, встановлення відповідальності для рейтингових агентств за порушення вимог законодавства.

Зазначені зміни направлені на покращення інвестиційного клімату в Україні, пожвавлення інвестиційних процесів, мінімізацію ризиків на ринках капіталу.

Законопроектом, зокрема, передбачається:

- встановлення вимог до рейтингових агентств та їх діяльності;

- встановлення механізмів авторизації рейтингових агентств;

- визначення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо здійснення державного регулювання та нагляду на ринку рейтингування;

- врегулювання питання використання кредитних рейтингів;

- визначення переліку порушень, за вчинення яких до рейтингових агентств застосовуватимуться фінансові санкції.

Документом передбачено внесення змін до законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про інститути спільного інвестування», «Про страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з метою їх узгодження з нормами законопроекту.

Поряд із цим, автори зазначеного документа подали до Парламенту законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рейтингування» (реєстраційний №8008). Ним, зокрема, передбачено внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України з метою створення правових засад для фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за рахунок надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України від внесків на регулювання, що сплачуватимуться авторизованими рейтинговими агентствами відповідно до Закону України «Про рейтингування».

*****

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження порядку
зміни виду інституту спільного інвестування»

НКЦПФР розробила проект Рішення «Про затвердження порядку зміни виду інституту спільного інвестування».

Як зазначається у повідомленні про оприлюднення цього документа, відповідно до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» компанії з управління активами пайових інвестиційних фондів диверсифікованого виду, корпоративні інвестиційні фонди диверсифікованого виду мають право змінити вид інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 31.12.2018 р. включно) у порядку, встановленому Комісією.

Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов’язаних зі зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Комісії.

Проект рішення встановлює порядок зміни виду інституту спільного інвестування. При цьому передбачається, що зміна виду інституту спільного інвестування на спеціалізований може здійснюватися виключно щодо інститутів спільного інвестування диверсифікованого виду. Зміна типу інституту спільного інвестування забороняється.

*****

Комісія планує змінити нормативну базу щодо емісії цінних паперів

НКЦПФР планує внести зміни до нормативної бази щодо емісії паперів. Згідно з повідомленням прес-служби Комісії, ця робота відбувається з метою реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (№2210-VIII).

Блок змін щодо здійснення емісії цінних паперів та публічної пропозиції цінних паперів передбачає розробку низки нових нормативних документів НКЦПФР та внесення змін до чинних актів.

Зокрема, нормативний акт щодо реєстрації випуску цінних паперів передбачатиме:

- порядок реєстрації випуску цінних паперів;

- вимоги до рішення про емісію;

- перелік документів, необхідних для реєстрації випуску цінних паперів;

- порядок відмови в реєстрації випуску цінних паперів;

- перелік документів, необхідних для реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів;

- порядок відмови в реєстрації звіту про результати емісії цінних паперів;

- вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів;

- строк оприлюднення звіту про результати емісії цінних паперів;

- порядок емісії, обігу, погашення та скасування реєстрації випуску конвертованих облігацій підприємств;

- порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

Документ щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів встановлюватиме:

- порядок публічної пропозиції цінних паперів емітентом у процесі їхньої емісії;

- порядок публічної пропозиції емітентом щодо викуплених власних акцій;

- порядок публічної пропозиції цінних паперів оферентом;

- перелік документів, необхідних для затвердження проспекту, а також порядок затвердження проспекту та додатків до нього, підготовлених емітентом у процесі емісії, емітентом щодо викуплених власних акцій, оферентом;

- порядок відмови в затвердженні проспекту емісії цінних паперів;

- строк оприлюднення додатків до проспекту емісії цінних паперів;

- орієнтовний перелік суттєвих змін, поява (виявлення) яких може бути підставою для оформлення відповідних змін та/або доповнень до проспекту;

- вимоги до повідомлення про те, яким чином оприлюднено проспект, і де з ним можна ознайомитись потенційним інвесторам;

- умови та порядок придбання цінних паперів, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії такої пропозиції;

- обсяг загальної номінальної вартості цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;

- строк оприлюднення публічної пропозиції цінних паперів;

- вимоги до відомостей, які має включати проспект та окремі його частини;

- порядок поєднання емісії цінних паперів із здійсненням публічної пропозиції таких цінних паперів у процесі їх емісії;

- випадки емісії цінних паперів, інших ніж пайові цінні папери, та вибір емітентом складу проспекту з базового проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента та цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;

- особливості допуску облігацій міжнародних фінансових організацій до торгів на фондових біржах.

Також передбачено створення бази таких документів:

- щодо оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів;

- щодо порядку розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною 10 статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- положення та звіт про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства;

- положення та звіт про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства.

Крім того, буде змінено Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною, затверджений рішенням Комісії від 06.08.2013 р. №1416, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.08.2013 р. за №1488/24020.

З метою реалізації норм Закону №2210-VIII зміни відбудуться за такими напрямами:

Блок 1. Здійснення емісії цінних паперів, публічної пропозиції цінних паперів.

Блок 2. Розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Блок 3. Регулювання професійних учасників ринку.

Блок 4. Регулювання оцінювачів.

Блок 5. Регулювання діяльності інформаційних агентів.

*****

НКЦПФР нагадала про зміну вимог до розкриття
інформації емітентами цінних паперів у 2018 році

НКЦПФР нагадала про зміну вимог до розкриття інформації емітентами цінних паперів у 2018 році.

Розкриття річної інформації за 2017 рік.
Згідно з повідомленням Комісії, обсяги, строки та порядок розкриття інформації не змінилися.

Строк розкриття: до 30 квітня.

Способи розкриття:

- розміщення в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua);

- опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії;

- розміщення на власному веб-сайті;

- подання до Комісії.

Розкриття інформації має бути здійснено відповідно до діючої редакції Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826.

Розкриття проміжної інформації у 2018 році.

Перелік осіб, які зобов’язані розкривати проміжну інформацію, змінений.

Зокрема, до таких осіб належать:

- банки;

- емітенти, цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі;

- емітенти, щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію.

Строки та порядок розкриття інформації залишилися незмінними і визначені в Положенні №2826.

Розкриття інформації про проведення загальних зборів акціонерів.

Розміщується в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua).

Не публікується в офіційному друкованому виданні.

Зміст повідомлення має відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», також воно повинно містити основні показники фінансово-господарської діяльності; форма наведена в додатку 46 до Положення №2826 (у разі затвердження на загальних зборах річних результатів діяльності АТ).

Розкриття інформації на власному веб-сайті товариства.

Розміщується публічними акціонерними товариствами до моменту зміни типу товариства на приватне або організаційно-правової форми.

Види інформації та строки її розміщення визначені в розділі ІХ «Розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства» Положення №2826 та Закону «Про акціонерні товариства».

*****

Протягом січня 2018 року на ФБ «Перспектива»
укладено 0,51 тис. угод на суму 11,2 млрд. грн.

Протягом січня 2018 року на ФБ «Перспектива» укладено 0,51 тис. угод на суму 11,2 млрд. грн. (на 1% більше ніж попереднього місяця та на 36% більше ніж у січні 2017 року), інформує прес-служба Біржі.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 52%), друге місце - у ПФТС (30%), третє - в «Української біржі» (18%).

У розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» за січень 2018 року становила: щодо ОВДП - 55%, облігацій підприємств - 3%, інвестиційних сертифікатів - 97%, опціонних сертифікатів - 100%.

Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (99,49%), опціонними сертифікатами (0,18%) та облігаціями підприємств (0,18%). При цьому 20,09% торгів проведено на ринку РЕПО, 79,90% - на адресному ринку, 0,01% - на ринку заявок. Порівняно з груднем 2017 року обсяги торгів державними облігаціями зросли на 10%, інвестиційними сертифікатами - на 51%.

У цілому, в порівнянні з останнім місяцем минулого року на біржовому ринку України обсяги торгів державними облігаціями скоротилися на 10% (до 20 млрд. грн.), облігаціями підприємств - на 39% (до 0,7 млрд. грн.), акціями - на 18% (до 0,2 млрд. грн.), строковими контрактами - на 25% (до 0,4 млрд. грн.).

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» та ПФТС залишився на рівнях, близьких до грудневих, на «Українській біржі» знизився на 45%.

Певною мірою, скорочення обсягів біржових торгів у січні пояснюється природним зменшенням торговельної активності через тривалі свята. Однак варто відзначити достатньо суттєве скорочення кількості біржових угод з цінними паперами в січні, можливо, через тарифні новації суб’єктів інфраструктури. Зокрема, якщо обсяг торгів державними облігаціями на фондових біржах порівняно з груднем зменшився лише на 10%, то кількість укладених біржових угод з ОВДП - одразу на 39% (з 1,8 тис. до 1,1 тис.), в т. ч. на 10% на ФБ «Перспектива», на 47% на «Українській біржі», на 55% на ПФТС, а кількість виконаних угод (за даними НБУ) - на 47% (з 1,5 тис. до 0,8 тис).

*****

У січні 2018 року Індекс ПФТС зріс на 6,4%

Згідно з даними ФБ «ПФТС», у січні 2018 року загальний обсяг торгів на Біржі становив 6,39 млрд. грн., що виявилося на 3,2% менше показника грудня 2017 року.

Обсяг угод з державними облігаціями склав 6,26 млрд. грн., з корпоративними облігаціями - 117,49 млн. грн., з акціями - 8 млн. грн. Загальна кількість угод на ФБ ПФТС у першому місяці поточного року дорівнювала 0,7 тис.

У січні 2018 року Індекс ПФТС зріс на 6,4% (з 315,06 до 335,24 пункту).

*****

Індекс українських акцій у січні 2018 року зріс на 9,38%

За інформацією «Української біржі», у січні 2018 року в порівнянні з груднем 2017 року загальний обсяг торгів на цьому майданчику зменшився в 1,8 рази і склав 3,91 млрд. грн. При цьому загальна кількість угод дорівнювала 6,93 тис.

Обсяг торгів на строковому ринку «Української біржі» в січні дорівнював 0,43 млрд. грн., а кількість угод склала 1,77 тис.

Обсяг торгів цінними паперами в першому місяці поточного року становив 3,48 млрд. грн., а кількість угод - 5,15 тис.

У січні 2018 року Індекс українських акцій, що розраховується «Українською біржею», збільшився на 9,38% (з 1363,04 до 1490,95 пункти).

*****

За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 2,82 пункту,
а Індекс українських акцій - на 40,83 пункту

Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 09.02.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

144 560 903,70

334,53

Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»
за 09.02.2018 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

422 963 220

1 450,85

*****

У січні 2018 року міжнародні резерви України зменшилися на 2%

Згідно з інформацією НБУ, міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2018 року дорівнювали $18 442,74 млн. (в еквіваленті) за попередніми даними. За перший місяць року вони зменшилися 2%. Це відбулося з двох причин.

По-перше, у січні було здійснено платежі Уряду з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті на суму $565,6 млн. Зокрема, $468,5 млн. було спрямовано на обслуговування і погашення за ОВДП, деномінованими в іноземній валюті.

По-друге, у відповідь на посилення волатильності обмінного курсу гривні Національний банк проводив валютні інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань, викликаних тимчасовими факторам. У січні він здійснив продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку на $266,8 млн., з яких $169 млн. - під час інтервенцій у формі запиту найкращого курсу.

Однак, формування надлишкової пропозиції валюти на міжбанківському ринку наприкінці січня дозволило Національному банку поповнити міжнародні резерви. Загалом за січень Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку України $250,9 млн., у тому числі $177 млн. за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу.

Таким чином, чистий продаж іноземної валюти становив $15,9 млн.

Крім того, на обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу валют) на суму $205,9 млн. та інші операції на суму $9,9 млн.

У цілому, станом на 1 лютого 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

*****

У січні 2018 року інфляція в Україні склала 1,5%

Інфляція на споживчому ринку України в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,5%, а із січнем 2017 року – 14,1%, інформує Державна служба статистики.

Базова інфляція в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,7%, а із січнем 2017 року– 9,8%.

Випуск підготовлено за повідомленнями Інтернет-ресурсів та власною інформацією

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 11.12.18
Кількість ІСІ 1 250 на 11.12.18
Кількість НПФ* 58 на 11.12.18
Кількість СК* 3 на 31.10.2018
Активи, млн. грн. 305 283 на 31.10.2018
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1237 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА