ukr ENG
 
04.03.2019

Консультація УАІБ щодо подання фінзвітності при реєстрації змін до проспекту емісії інвестсертифікатів ПІФ, пов'язаних із наступною емісією інвестиційних сертифікатів пайового фонду

Відповідно до Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1103 від 20.06.2013р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1188/23720 зі змінами, які набрали чинності 14.08.2018р., на реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду, крім іншого подається фінансова звітність, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності та/або звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та вимог, встановлених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Зазначена фінансова звітність пайового фонду повинна бути складена станом на останню звітну дату перед поданням документів до Комісії, підписана уповноваженою особою, головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами;

Згідно Положення НКЦПФР про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1343 від 02.10.2012р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012р. № 1764/22076, компанії, які здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів подають інформацію про результати діяльності ІСІ після визнання НКЦПФР фонду  таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів.

З огляду на викладене, при реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду, пов'язаних з наступною емісією інвестиційних сертифікатів фонду:

1. Якщо документи для реєстрації додаткової емісії інвестиційних сертифікатів ПІФ подаються до НКЦПФР у році, коли НКЦПФР прийнято рішення про відповідність ПІФ вимогам щодо мінімального обсягу активів до НКЦПФР, крім іншого, необхідно подати: лише проміжну фінансову звітність складену на останню звітну дату поточного року (квартал, півріччя, дев‘ять місяців), яка передує поданню документів до НКЦПФР та Звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності. При цьому початком періоду складання проміжної фінансової звітності є 01 січня (якщо ПІФ зареєстровано в ЄДРІСІ у попередньому році (роках)) або дата реєстрації в ЄДРІСІ (якщо ПІФ зареєстровано в ЄДРІСІ в поточному році);

2. Якщо документи для реєстрації додаткової емісії інвестиційних сертифікатів ПІФ подаються до НКЦПФР до закінчення 1 кварталу поточного року та НКЦПФР прийнято рішення про відповідність ПІФ вимогам щодо мінімального обсягу активів у попередньому році (роках) до НКЦПФР, крім іншого, необхідно подати: лише річну фінансову звітність складену на 31.12 попереднього року та Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо цієї річної фінансової звітності. При цьому початком періоду складання фінансової звітності є дата реєстрації в ЄДРІСІ (якщо ПІФ зареєстровано в ЄДРІСІ у попередньому році або 01 січня (якщо ПІФ зареєстровано в ЄДРІСІ раніше попереднього року);

3. Якщо документи для реєстрації додаткової емісії інвестиційних сертифікатів ПІФ подаються до НКЦПФР після 1 кварталу поточного року, НКЦПФР прийнято рішення про відповідність ПІФ вимогам щодо мінімального обсягу активів у попередньому році (роках) до НКЦПФР, крім іншого, необхідно подати: (1) річну фінансову звітність складену на 31.12 попереднього року з Аудиторським звітом (звіт незалежного аудитора) щодо цієї річної фінансової звітності та (2) проміжну фінансову звітність складену на останню звітну дату (квартал, півріччя, дев‘ять місяців), яка передує поданню документів до НКЦПФР та Звіт щодо огляду цієї проміжної фінансової звітності.

Також нагадуємо, що відповідно до Параграфу 10 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» повний комплект фінансової звітності включає:

а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

б) звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

в) звіт про зміни у власному капіталі за період;

г) звіт про рух грошових коштів за період;

ґ) примітки, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

ґа) порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду, як визначено в параграфах 38 та 38А; та

д) звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності відповідно до параграфів 40А–40Г.

 

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА