ukr ENG
 
04.03.2019

Консультація УАІБ щодо подання фінансової звітності при досягненні мінімального обсягу активів пайового інвестиційного фонду

Відповідно до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1475/24007 зі змінами, які набрали чинності 02.01.2019р., компанія з управління активами пайового фонду протягом трьох робочих днів після закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, зобов'язана подати до Комісії Звіт про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування (далі – Звіт).

Для подачі Звіту компанією з управління активами до НКЦПФР, крім іншого, необхідно подати  фінансову звітність, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Зазначена фінансова звітність пайового фонду має бути складена на дату Звіту, підписана уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами.

З метою визначення періоду складання фінансової звітності, зауважуємо на наступному:

- якщо ПІФ зареєстровано в ЄДРІСІ в поточному році і Звіт про досягнення мінімального обсягу активів ПІФ подається поточному році, періодом складання фінансової звітності є: початок періоду - дата реєстрації в ЄДРІСІ, кінець періоду - дата Звіту про досягнення мінімального обсягу активів.

- якщо ПІФ зареєстровано в ЄДРІСІ в попередньому році, а Звіт про досягнення мінімального обсягу активів ПІФ подається в поточному році, періодом складання фінансової звітності є: початок періоду - 01 січня поточного року, кінець періоду - дата Звіту про досягнення мінімального обсягу активів.

Також нагадуємо, що відповідно до Параграфу 10 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» повний комплект фінансової звітності включає:

а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

б) звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

в) звіт про зміни у власному капіталі за період;

г) звіт про рух грошових коштів за період;

ґ) примітки, що містять виклад суттєвих облікових політик та інші  пояснення;

ґа) порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду, як визначено в параграфах 38 та 38А; та

д) звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності відповідно до параграфів 40А–40Г.

Крім того, звертаємо увагу, що згідно з Концептуальною основою витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли виникає зменшення майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язання, які можна достовірно вимiряти. Це фактично означає, що визнання витрат відбувається одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Отже, звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, що подається у складі фінансової звітності при досягненні мінімального обсягу активів пайового інвестиційного фонду, має містити витрати (наприклад реєстраційні послуги, розрахунково-касове обслуговування інституту спільного інвестування банком та інші, враховуючи законодавчі вимоги щодо складу та розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ).

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 24.06.19
Кількість ІСІ 1 286 на 24.06.19
Кількість НПФ* 58 на 24.06.19
Кількість СК* 2 на 30.04.19
Активи, млн. грн. 331 457 на 30.04.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1260 ІСІ, 57 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА