ukr ENG
 
21.01.2018

Консультація УАІБ: які компанії з управління активами відносяться до підприємств, що становлять суспільний інтерес (з урахуванням змін, внесених Законом України №2210)

1 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» № 2164-VІІІ від 05.10.2017 року (далі – Закон 2164).

Законом 2164 запроваджено термін «підприємства, що становлять суспільний інтерес, - підприємства, що становлять суспільний інтерес  підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств».

Згідно з Законом 2164:

«Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів - до 350 тисяч євро;

 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро;

 • середня кількість працівників - до 10 осіб.

Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;

 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;

 • середня кількість працівників - до 50 осіб.

Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро;

 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро;

 • середня кількість працівників - до 250 осіб.

Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

 • балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;

 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро;

 • середня кількість працівників - понад 250 осіб.

Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.»

В той же час Законом України «Про інститути спільного інвестування» №5080-VI від 05.07.2012 року (далі – Закон про ІСІ) передбачено:

«інвестиційний сертифікат - цінний папір, емітентом якого є компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду (далі - пайовий фонд) та який засвідчує право власності учасника пайового фонду на частку в пайовому фонді та право на отримання дивідендів (для закритого пайового фонду)» (стаття 1)

«Пайовий фонд - сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності(стаття 41)

«Бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності із спільного інвестування, які проводяться компанією з управління активами через пайовий фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в її управлінні» (стаття 43).

Також, згідно з статтею 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» №2664 від 12.07.2001 року «фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.»

Таким чином, підприємствами, що становлять суспільний інтерес, є:

 •  компанії з управління активами та корпоративні інвестиційні фонди, як інші фінансові установи, якщо вони відповідають критеріям для середніх та великих підприємств (при розрахунку передбачених Законом 2164 критеріїв використовуються показники компанії з управління активами без показників інвестиційних фондів, якими вона управляє);

 •  компанії з управління активами, як емітенти інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, якщо цінні папери цього ПІФ допущені до торгів на фондових біржах;

 •  корпоративні інвестиційні фонди, якщо їх цінні папери допущені до торгів на фондових біржах.

Якщо компанія з управління активами є підприємством, що становить суспільний інтерес, звертаємо увагу на такі додаткові вимоги. Зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (з урахуванням змін) передбачає:

- підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов’язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб (положення цього абзацу не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування);

- Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

При цьому, звертаємо увагу, що залишаються чинними «Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів», затверджені рішенням НКЦПФР №769 від 25.04.2013 року.

Крім того, проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (реєстраційний №6016-д від 23.10.2017 року), який був прийнятий ВРУ 21.12.2017 року, передбачає новий порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності і проведення аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, мають суб’єкти аудиторської діяльності, внесені до розділу Реєстру в частині суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 17.09.19
Кількість ІСІ 1 306 на 17.09.19
Кількість НПФ* 61 на 17.09.19
Кількість СК* 2 на 31.07.19
Активи, млн. грн. 342 062 на 31.07.19
Активи – за даними звітів 280 КУА щодо 1283 ІСІ, 58 НПФ та 2 СК.
* З активами в управлінні КУА