ukr ENG
 
22.02.2018

НКЦПФР звертає увагу на деякі моменти щодо розрахунку пруденційних нормативів та вимог фінансової звітності

У зв’язку із запитаннями, що виникають у професійних учасників фондового ринку при розрахунку пруденційних нормативів та складанні фінансової звітності, Комісія роз’яснює деякі моменти:

    Щодо включення до складу регулятивного капіталу (власних коштів) прибутку поточного року у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою)

Прибуток поточного року може бути включений професійним учасником фондового ринку до складу регулятивного капіталу (власних коштів) при розрахунку даного показника, якщо такий прибуток підтверджено аудитором (аудиторською фірмою) не пізніше дати, станом на яку здійснюється розрахунок.

    Щодо невідповідності вихідних даних, на основі яких здійснюється розрахунок пруденційних нормативів, даним фінансової звітності

У разі виявлення професійним учасником невідповідності вихідних даних, на основі яких здійснюється розрахунок пруденційних нормативів, даним фінансової звітності, що подається до Комісії у складі адміністративних даних та інформації, такий професійний учасник має у примітках до відповідної довідки, у складі якої подаються вихідні дані для розрахунку пруденційних нормативів, зазначити причини виникнення вказаної невідповідності та неможливості її усунення.

Вказане, зокрема, стосується ситуації, коли сума відповідних вихідних даних, округлена до тисяч, та відповідна сума, відображена у фінансовій звітності, відрізняються на 1 тис. грн.

У разі не відображення у примітках зазначеної вище інформації до професійного учасника можуть бути застосовані санкції відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за подання недостовірної інформації до НКЦПФР.

    Щодо визначення дати затвердження фінансової звітності до випуску

Дата затвердження фінансової звітності – це дата складання повного комплекту фінансової звітності (включаючи примітки), засвідченої підписами осіб, наділених владними повноваженнями, які підтверджують, що вони несуть відповідальність за цю фінансову звітність.

Затверджена фінансова звітність підлягає перевірці аудитором (аудиторською компанією). Аудитор виконує всі необхідні процедури для отримання достатніх аудиторських доказів того, що фінансова звітність у всіх аспектах складена відповідно до застосованої концептуальної основи.

У випадках виявлення викривлень у фінансовій звітності, аудитор повідомляє про такі викривлення провідний управлінський персонал та вимагає виправлення цих викривлень, тобто здійснення коригування фінансової звітності. На підставі відкоригованої фінансової звітності за результатами проведеного аудиту складається аудиторський звіт. Таким чином, дата аудиторського звіту не може передувати даті затвердження фінансової звітності.

Дата затвердження фінансової звітності до випуску – це дата, на яку особи, наділені владними повноваженнями, підписують (затверджують) і випускають (оприлюднюють) проаудовану фінансову звітність для її подальшого затвердження наглядовим органом або загальними зборами акціонерів (у разі наявності).

Оскільки річна фінансова звітність не може бути оприлюднена без звіту аудитора, то дата аудованої фінансової звітності, яка затверджується до випуску, повинна співпадати з датою звіту аудитора або передувати їй.

Комісія продовжить готувати роз’яснення з актуальних питань, які виникають у професійних учасників ринку.

За повідомленням прес-служби НКЦПФР

Інвестувати легко Розділ у процесі оновлення
 
Основні цифри
Кількість КУА 295 на 11.12.18
Кількість ІСІ 1 250 на 11.12.18
Кількість НПФ* 58 на 11.12.18
Кількість СК* 3 на 31.10.2018
Активи, млн. грн. 305 283 на 31.10.2018
Активи – за даними звітів 281 КУА щодо 1237 ІСІ, 58 НПФ та 3 СК.
* З активами в управлінні КУА