ukr ENG
 
19.04.2017

НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів

18.04.2017 року НКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект рішення «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності», в якому враховано зауваження Мінфіну та ДФС.

Згідно зауважень, зміни передбачатимуть такі ознаки фіктивності для емітента (крім корпоративних інвестиційних фондів):

1) невиявлення емітента цінних паперів за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, про що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) складено акт про відсутність емітента за місцезнаходженням відповідно до нормативно-правового акта Комісії, який встановлює порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів;

2) неподання емітентом до Комісії регулярної річної інформації або регулярної квартальної інформації протягом двох кварталів поспіль;

3) непроведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль та/або неутворення органів управління акціонерного товариства, визначених законодавством, протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;

4) реєстрація місцезнаходження емітента у приміщенні житлового фонду;

5) середньомісячні витрати емітента на оплату праці одного працівника є меншими від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;

6) відсутність чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (для страховиків – розміру чистих зароблених страхових премій) станом на кінець фінансового року (крім страховиків зі страхування життя);

7) для публічних акціонерних товариств, страховиків, а також інших емітентів, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, - нескладання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності;

8) основні засоби, та/або незавершені капітальні інвестиції, та/або інвестиційна нерухомість, та/або довгострокові біологічні активи, та/або запаси, та/або поточні біологічні активи, та/або права користування природними ресурсами, та/або відстрочені податкові активи, та/або гроші та їх еквіваленти, та/або інші оборотні активи складають менш ніж 25 відсотків активів емітента станом на кінець звітного періоду;

9) для публічних акціонерних товариств – більше ніж трьохкратне перевищення капіталізації емітента над розміром чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (для страховиків – розміру чистих зароблених страхових премій) станом на кінець фінансового року (крім страховиків зі страхування життя; холдингових компаній);

10) для публічних акціонерних товариств - більше ніж трьохкратне перевищення капіталізації емітента над вартістю чистих активів такого емітента станом на кінець звітного періоду;

11) для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя - частку активів емітента станом на кінець звітного періоду складає дебіторська заборгованість (крім дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги) у розмірі 25 і більше відсотків;

12) для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя - частку активів емітента станом на кінець звітного періоду складають одержані векселі у розмірі 20 і більше відсотків;

13) для страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя - частку активів емітента станом на кінець звітного періоду складають довгострокові фінансові інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств та інші фінансові інвестиції) у розмірі 40 і більше відсотків;

14) для емітентів забезпечених облігацій – відсутність договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу (непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями), або договору перестрахування (у випадках, передбачених законодавством), або відкликання гарантії виконання емітентом зобов'язання щодо погашення основної суми боргу (погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) у період після дати реєстрації Комісією випуску облігацій та проспекту їх емісії (у разі якщо не укладений новий відповідний договір, не отримано нову гарантію) відповідно до наявної у Комісії інформації.

Оновлено і ознаки фіктивності для корпоративного інвестиційного фонду, а саме:

1) неподання корпоративним інвестиційним фондом до Комісії регулярної інформації за станом на кінець наступного звітного періоду після спливу строку заміни компанії з управління активами;

2) непроведення корпоративним інвестиційним фондом загальних зборів акціонерів протягом одного року;

3) реєстрація місцезнаходження корпоративного інвестиційного фонду у приміщенні житлового фонду;

4) перевищення капіталізації корпоративного інвестиційного фонду до вартості чистих активів такого емітента більш ніж у 2 рази відповідно до фінансової звітності емітента, поданої до Комісії станом на кінець звітного періоду;

5) вартість цінних паперів, обіг яких зупинено (крім цінних паперів, обіг яких зупинено в процесі здійснення корпоративних операцій емітента), та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, та/або векселів, та/або простроченої понад 90 днів дебіторської заборгованості, становить більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів корпоративного інвестиційного фонду;

6) включення до складу активів корпоративного інвестиційного фонду, який не є венчурним фондом, прав вимоги за кредитними договорами.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу направляла свої зауваження до Проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності», який НКЦПФР оприлюднила на офіційному веб-сайті 13.12.2016. На жаль, зауваження УАІБ були враховані лише частково.

Також нагадуємо, що Міністерством юстиції України Наказом від 05.09.2016 № 2631/5 було скасовано Рішення № 980 «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності» та виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади 20.09.2016 року.

 
Основні цифри
Кількість КУА 294 на 30.11.17
Кількість ІСІ 1 201 на 30.11.17
Кількість НПФ* 58 на 30.11.17
Кількість СК* 6 на 31.10.2017
Активи, млн. грн. 251 318 на 31.10.2017
Активи – за даними звітів 277 КУА щодо 1162 ІСІ, 58 НПФ та 6 СК.
* З активами в управлінні КУА